Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 16:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Кәффарә ҝүнү (1—34)

16  Һарунун ики оғлу Јеһованын һүзуруна јахынлашыб өләндән сонра Јеһова Муса илә данышды.+  Јеһова Мусаја деди: «Гардашын Һаруна де ки, истәдији вахт пәрдәнин архасындакы Ән мүгәддәс јерә ҝириб сандығын гапағынын өнүнә ҝәлә билмәз,+ әкс һалда, өләҹәк,+ чүнки Мән гапағын үстүндәки+ булудда+ зүһур едәҹәјәм.  Ән мүгәддәс јерә ҝәләндә Һарун ҝүнаһ гурбаны үчүн ҹаван буға,+ јандырма гурбаны үчүн гоч ҝәтирмәлидир.+  Кәтандан олан мүгәддәс алт көјнәјини,+ кәтан туманыны+ ҝејинмәли, кәтан кәмәрини белинә бағламалы+ вә кәтан әммамәсини+ башына гојмалыдыр. Бунлар мүгәддәс ҝејимләрдир.+ Онлары чимиб+ ҝејинмәлидир.  Һарун Исраил оғулларынын иҹмасындан+ ҝүнаһ гурбаны үчүн ҹаван тәкә, јандырма гурбаны үчүн гоч ҝөтүрмәлидир.  Сонра Һарун өз ҝүнаһлары үчүн олан гурбанлыг буғаны ҝәтирмәли, өзү илә еви үчүн кәффарә вермәлидир.+  Сонра тәкәнин икисини дә ҝөтүрүб Јеһованын өнүнә, Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтирмәлидир.  Һарун тәкәләрә ҝөрә ики пүшк атмалыдыр: пүшкүн бирини Јеһова үчүн, диҝәрини азазел* үчүн.  Пүшклә+ Јеһоваја дүшән тәкәни ҝәтириб ҝүнаһ гурбаны олараг тәгдим етмәлидир. 10  Пүшклә азазелә дүшән тәкәни исә кәффарәсини вермәк үчүн дири һалда Јеһованын өнүнә ҝәтирмәлидир. Сонра тәкә азазел үчүн сәһраја бурахылмалыдыр.+ 11  Һарун өз ҝүнаһлары үчүн олан гурбанлыг буғаны ҝәтириб өзү илә еви үчүн кәффарә вермәлидир. О, өз ҝүнаһлары үчүн олан буғаны кәсмәлидир.+ 12  Сонра о, Јеһованын өнүндә олан гурбанҝаһдан јығылмыш көзлә долу бухурданы+ вә ики овуҹ дөјүлүб овулмуш әтирли бухур+ ҝөтүрүб пәрдәнин архасына кечмәлидир.+ 13  Јеһованын өнүндә көзүн үстүнә бухуру төкмәлидир.+ Бухурун түстүсү Шәһадәт сандығынын үстүндәки гапағы+ бүрүмәлидир ки, о өлмәсин. 14  Һарун һәмчинин буғанын ганындан+ ҝөтүрүб шәрг тәрәфдән гапағын гаршысында бармағы илә дамҹылатмалыдыр. Ганы гапағын гаршысында једди дәфә дамҹылатмалыдыр.+ 15  Сонра халгын ҝүнаһлары+ үчүн олан гурбанлыг тәкәни кәсмәли вә ганыны пәрдәнин архасына+ ҝәтириб буғанын ганы кими, гапағын гаршысында дамҹылатмалыдыр.+ 16  Һарун Исраил оғулларынын натәмиз әмәлләринә, асилик вә ҝүнаһларына ҝөрә Ән мүгәддәс јер үчүн кәффарә верәҹәк.+ Натәмиз әмәлләри олан халгын арасында јерләшән Һүзур чадыры үчүн дә буну етмәлидир. 17  Һарун кәффарә вермәк үчүн Ән мүгәддәс јерә ҝирәндән чыхана гәдәр ора һеч кәс ајаг басмамалыдыр. О, өзү вә еви үчүн,+ еләҹә дә бүтүн Исраил иҹмасы үчүн кәффарә вермәлидир.+ 18  Сонра о чыхыб Јеһованын өнүндә олан гурбанҝаһа+ јахынлашмалы вә онун үчүн кәффарә вермәлидир. Буғанын вә тәкәнин ганындан ҝөтүрүб һәр тәрәфдән гурбанҝаһын бујнузларына чәкмәлидир. 19  Бундан әлавә, бармағыны һәмин гана батырыб једди дәфә гурбанҝаһын үстүнә дамҹылатмалы, ону Исраил оғулларынын натәмиз әмәлләриндән пакламалы вә мүгәддәс етмәлидир. 20  Ән мүгәддәс јер, Һүзур чадыры вә гурбанҝаһ үчүн кәффарә вериб+ гуртарандан сонра Һарун дири тәкәни+ ҝәтирмәлидир. 21  О, һәр ики әлини дири тәкәнин башына гојуб Исраил оғулларынын бүтүн сәһвләрини, асилик вә ҝүнаһларыны етираф етмәлидир. Бунунла, санки, бүтүн ҝүнаһлары тәкәнин башына гојмуш олаҹаг.+ Сонра о, тәкәни габагҹадан тәјин олунмуш адамын әлинә вериб сәһраја бурахмалыдыр. 22  Беләликлә, Һарун тәкәни сәһраја бурахаҹаг. Тәкә онларын бүтүн ҝүнаһларыны өзү илә сәһраја апараҹаг.+ 23  Бундан сонра Һарун Һүзур чадырына ҝирмәли, Ән мүгәддәс јерә дахил оларкән ҝејиндији кәтан палтарлары чыхарыб орада гојмалыдыр. 24  О, мүгәддәс јердә чимиб+ палтарыны ҝејинмәлидир.+ Сонра чыхыб өзү үчүн вә халг үчүн олан јандырма гурбанларыны тәгдим етмәли,+ өзүнә ҝөрә вә халга ҝөрә кәффарә вермәлидир.+ 25  Ҝүнаһ гурбанынын пијини дә гурбанҝаһда јандырмалыдыр. 26  Азазел тәкәсини сәһраја бурахан адам палтарларыны јумалыдыр,+ өзү исә чиммәлидир. Ондан сонра дүшәрҝәјә ҝәлә биләр. 27  Ҝүнаһ гурбаны кими кәсилән вә ганы кәффарә үчүн Ән мүгәддәс јерә ҝәтирилән буғаны вә тәкәни дүшәрҝәдән кәнара апармаг, дәрисини, әтини вә нәҹисини јандырмаг лазымдыр.+ 28  Бунлары јандыран адам палтарларыны јумалыдыр, өзү исә чиммәлидир. Ондан сонра дүшәрҝәјә ҝәлә биләр. 29  Бу, сизин үчүн һәмишәлик ганун олаҹаг: једдинҹи ајын онунҹу ҝүнү ҹаныныза ҹәфа* вермәлисиниз. Һәмчинин нә јерли адам, нә дә аранызда јашајан јаделли һеч бир иш ҝөрмәмәлидир.+ 30  Чүнки һәмин ҝүн сизи пак елан етмәк үчүн кәффарәниз вериләҹәк.+ Јеһованын гаршысында бүтүн ҝүнаһларыныздан тәмизләнәҹәксиниз.+ 31  Бу, сизин үчүн Шәнбә олаҹаг, там истираһәт ҝүнү. Ҹаныныза ҹәфа вермәлисиниз.+ Бу, даим галаҹаг ганундур. 32  Мәсһ олунмуш вә атасынын+ јеринә тәјин едилмиш каһин+ кәффарә вермәли вә мүгәддәс кәтан палтарлары ҝејинмәлидир.+ 33  О, Ән мүгәддәс јер,+ Һүзур чадыры+ вә гурбанҝаһ+ үчүн, еләҹә дә каһинләр вә бүтүн иҹма үчүн кәффарә вермәлидир.+ 34  Бу, сизин үчүн һәмишәлик ганундур:+ илдә бир дәфә Исраил оғуллары үчүн бүтүн ҝүнаһларына ҝөрә кәффарә вермәлисиниз».+ О, Јеһованын Мусаја әмр етдијини дәгигликлә јеринә јетирди.

Һашијәләр

Тәхмини мәнасы: јох олан тәкә.
Еһтимал ки, бурада сөһбәт оруҹ вә бу гәбил мәһрумијјәтләрдән ҝедир.