Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 14:1—57

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹүзамдан пакланма гајдасы (1—32)

  • Еви ҹүзамдан паклама гајдасы (33—57)

14  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Ҹүзамлынын каһинин јанына ҝәтирилиб пак елан олундуғу ҝүн бу гајдаја риајәт етмәк лазымдыр.+  Каһин дүшәрҝәдән чыхыб она бахмалыдыр. Әҝәр ҹүзамлы ҹүзамдан сағалыбса,  каһин она пакланмасы үчүн пак гуш, сидр ағаҹынын будағыны, ал-гырмызы иплик вә гарагыныг ҝәтирмәји тапшырмалыдыр.+  Каһинин бујруғу илә гушун бири сахсы габа јығылан булаг сујунун үстүндә кәсилмәлидир.  Сонра исә каһин дири гушу, сидр будағыны, ал-гырмызы иплији вә гарагынығы ҝөтүрүб һамысыны бирликдә булаг сујунун үстүндә кәсилән гушун ганына батырмалы  вә ҹүзамдан пакланан адамын үстүнә једди дәфә чиләјиб ону пак елан етмәли, сонра дири гушу чөлә бурахмалыдыр.+  Пакланан адам пал-палтарыны јумалы, бүтүн бәдәнини гырхмалы вә чиммәлидир. Беләликлә, о пак олаҹаг. Сонра дүшәрҝәјә ҝирә биләр, амма једди ҝүн чадырында јох, кәнарда галмалыдыр.  Једдинҹи ҝүн сачыны, саггалыны вә гашларыны гырхмалыдыр. Бүтүн түкләрини гырхандан сонра пал-палтарыны јумалы вә чиммәлидир. Беләликлә, о пак олаҹаг. 10  Сәккизинҹи ҝүн о, сағлам, ҹаван гоч, сағлам диши тоғлу,+ ефанын* онда үчү гәдәр нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси+ вә лог* јағ ҝөтүрүб ҝәлсин.+ 11  Ону пак елан едән каһин ону, еләҹә дә тәгдимәләри Јеһованын өнүнә, Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтирсин. 12  Каһин гочлардан бирини лог јағла бирликдә тәгсир гурбаны олараг тәгдим етсин+ вә Јеһованын өнүндә јелләтмә тәгдимәси кими јелләтсин.+ 13  Гочу мүгәддәс јердә — ҝүнаһ гурбаны вә јандырма гурбаны кәсилән јердә кәсмәлидир,+ чүнки тәгсир гурбаны да ҝүнаһ гурбаны кими каһинә мәхсусдур.+ О, сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ 14  Сонра каһин тәгсир гурбанынын ганындан ҝөтүрүб пакланан адамын сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына сүртсүн. 15  Јағдан+ бир гәдәр сол овҹуна төкүб 16  сағ әлинин бир бармағыны овҹундакы јаға батырараг Јеһованын өнүндә једди дәфә дамҹылатсын. 17  Сонра каһин овҹундакы јағдан һәмин адамын сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына, тәгсир гурбанынын ганынын үстүндән чәксин. 18  Овҹундакы галан јағы исә онун башына чәкиб Јеһованын өнүндә кәффарәсини версин.+ 19  Каһин ҝүнаһ гурбаныны тәгдим едиб+ мурдарлыгдан пакланан адам үчүн кәффарә вермәли, ардынҹа исә јандырма гурбаны үчүн олан һејваны кәсмәлидир. 20  Јандырма гурбаныны вә тахыл тәгдимәсини+ гурбанҝаһда тәгдим едиб о адам үчүн кәффарә вермәлидир.+ Беләликлә, о адам пак олаҹаг.+ 21  Анҹаг касыб олдуғуна ҝөрә буна ҝүҹү чатмырса, онда пакланан адам кәффарәси үчүн јелләдилән тәгсир гурбаны олараг бир ҹаван гоч, һәмчинин ефанын онда бири гәдәр нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси, бир лог јағ 22  вә ҝүҹү чатандан, ики гумру гушу, јахуд ики бала ҝөјәрчин ҝәтирмәлидир, бирини ҝүнаһ гурбаны кими, о бирини јандырма гурбаны кими.+ 23  Пак елан олунмаг үчүн сәккизинҹи ҝүн+ бунлары Јеһованын өнүнә, Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб каһинә вермәлидир.+ 24  Каһин тәгсир гурбаны+ үчүн олан гочу вә бир лог јағы ҝөтүрүб јелләтмә тәгдимәси кими Јеһованын өнүндә јелләтсин.+ 25  Сонра гочу тәгсир гурбаны олараг кәссин, ганындан ҝөтүрүб пакланан адамын сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына чәксин.+ 26  Каһин јағдан бир гәдәр сол овҹуна+ төкүб 27  сағ әлинин бир бармағыны овҹундакы јаға батырараг Јеһованын өнүндә једди дәфә дамҹылатсын. 28  Овҹундакы јағдан пакланан адамын сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына, тәгсир гурбанынын ганынын үстүндән чәксин. 29  Овҹундакы галан јағы исә пакланан адамын башына чәкиб Јеһованын өнүндә кәффарәсини версин. 30  Каһин пакланан адамын ҝүҹү чатыб ҝәтирдији ики гумру гушуну, јахуд ики бала ҝөјәрчини ҝөтүрүб,+ 31  бирини ҝүнаһ гурбаны кими, диҝәрини исә тахыл тәгдимәси илә бирликдә јандырма гурбаны+ кими тәгдим етсин. Беләликлә, каһин Јеһованын өнүндә пакланан адамын кәффарәсини верәҹәк.+ 32  Бу, ҹүзам хәстәлијиндән сағалан вә пак елан едилмәк үчүн тәләб олунанлары ҝәтирмәјә ҝүҹү чатмајан адам үчүн олан ганундур». 33  Сонра Јеһова Мусаја вә Һаруна деди: 34  «Сизә мүлк олараг+ верәҹәјим Кәнан дијарына+ ҝәләндә өлкәниздә һансыса бир еви ҹүзама дүчар етсәм,+ 35  евин саһиби ҝедиб каһинә демәлидир ки, евинин диварында ҹүзама охшар ләкә әмәлә ҝәлиб. 36  Каһин евә бахмаға ҝәлмәздән әввәл еви бошалтмағы тапшырмалыдыр ки, ҝәләндә евдәки һәр шеји мурдар елан етмәли олмасын. Сонра ҝәлиб евә бахмалыдыр. 37  О, ләкә дүшән јерләрә бахмалыдыр. Әҝәр евин диварларындакы ләкәләр сарыја чалан јашыл рәнҝдә вә ја гырмызымтылдырса вә дивара ишләјибсә, 38  каһин евдән чыхсын вә еви једди ҝүнлүјә бағласын.+ 39  Једдинҹи ҝүн каһин гајыдыб еви тәзәдән јохламалыдыр. Әҝәр ләкә дивара јајылыбса, 40  каһин ҝөстәриш вериб ләкәли дашлары чыхартдырмалы вә шәһәрдән кәнара, мурдар јерә атдырмалыдыр. 41  Сонра ичәридән евин бүтүн маласыны гашытдырыб шәһәрдән кәнарда мурдар јерә төкдүрмәлидир. 42  Чыхарылан дашларын јеринә исә башгалары гојулмалыдыр. Каһин евә тәзә мала вурдурсун. 43  Дашлары чыхарандан, евин маласыны гашыјыб төкәндән вә јенидән сувајандан сонра да ләкә пејда олса, 44  каһин јенә евә бахмалыдыр. Әҝәр ләкә евә јајылыбса, демәли, бу, јајылан ҹүзамдыр.+ Ев мурдардыр. 45  Каһин еви сөкдүрмәли, дашларыны, тахталарыны, маласыны шәһәрдән кәнара, мурдар јерә апартдырмалыдыр.+ 46  Ев бағлы олан вахт евә ҝирән адам ахшамадәк мурдар олаҹаг.+ 47  Ким о евдә јатса вә ја чөрәк јесә, палтарларыны јумалыдыр. 48  Әҝәр каһин ҝәлиб ҝөрсә ки, мала гашынандан сонра ләкә јајылмајыб, онда еви пак елан етмәлидир, чүнки ҹүзам кечиб ҝедиб. 49  Еви мурдарлыгдан пакламаг үчүн о, гуш, сидр ағаҹынын будағыны, ал-гырмызы иплик вә гарагыныг ҝөтүрмәлидир.+ 50  Гушлардан бирини сахсы габа јығылмыш булаг сујунун үстүндә кәсмәлидир. 51  Сонра сидр ағаҹынын будағыны, гарагынығы, ал-гырмызы иплији вә дири гушу ҝөтүрүб кәсдији гушун ганы илә булаг сујуна батырмалы вә једди дәфә евә тәрәф чиләмәлидир.+ 52  О, гушун ганы, булаг сују, дири гуш, сидр ағаҹынын будағы, гарагыныг вә ал-гырмызы иплик илә еви пак етмәлидир. 53  Сонра дири гушу шәһәрдән кәнара, чөлә бурахмалы вә ев үчүн кәффарә вермәлидир. Беләликлә, ев пак олаҹаг. 54  Бу, башын дәрисинә вә ја саггала,+ 55  пал-палтара+ вә ја евә+ дүшән ҹүзама, 56  шишләрә, гајсаглара вә ләкәләрә даир ганундур.+ 57  Бунун сајәсиндә һәр һансы бир шејин нә вахт мурдар, нә вахт пак олдуғуну биләҹәксиниз.+ Бу, ҹүзама даир ганундур».+

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Лог 0,31 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.