Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 11:1—47

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һалал вә һарам һејванлар (1—47)

11  Сонра Јеһова Мусаја вә Һаруна деди:  «Исраил оғулларына белә дејин: “Јер үзүндәки ҹанлылардан  јалныз дырнағы икијә бөлүнүб ортасында ара олан вә ҝөвшәјән һејванларын әтини јејә биләрсиниз.+  Анҹаг ҝөвшәјән, јахуд дырнағы икијә бөлүнән һејванлардан бунларын әтини јемәк һарамдыр: дәвәнин, чүнки ҝөвшәсә дә, дырнағы там бөлүнмәјиб. О, сизин үчүн напак сајылыр.+  Гајадовшанынын+, чүнки ҝөвшәсә дә, дырнағы икијә бөлүнмәјиб. О, сизин үчүн напак сајылыр.  Довшанын, чүнки ҝөвшәсә дә, дырнағы икијә бөлүнмәјиб. О, сизин үчүн напак сајылыр.  Донузун+, чүнки дырнағы икијә бөлүнүб ортасында ара олса да, ҝөвшәмир. О, сизин үчүн напак сајылыр.  Онларын нә әтини јемәлисиниз, нә дә лешинә тохунмалысыныз. Онлар сизин үчүн напак сајылыр.+  Суда јашајан ҹанлылардан истәр дәниздә, истәрсә дә чајда јашајыб үзҝәҹләри вә пулҹуглары оланлар сизә һалалдыр.+ 10  Дәниздә, чајда гајнашан ҹанлыларын вә диҝәр су һејванларынын ичиндән үзҝәҹи вә пулҹуглары олмајанлар сизин үчүн ијрәнҹ олмалыдыр. 11  Онларын әтини јемәмәли, лешиндән дә икраһ етмәлисиниз. Онлар сизин үчүн ијрәнҹ олмалыдыр.+ 12  Суда јашајан ҹанлылардан үзҝәҹи вә пулҹуглары олмајан бүтүн һејванлар сизин үчүн ијрәнҹ олмалыдыр. 13  Ганадлы мәхлугларын ичиндә ијрәнҹ вә һарам оланлар, икраһ етмәли олдуғунуз һејванлар бунлардыр: гартал+, чај гарангушу, гара кәркәс,+ 14  гырмызы чалаған, гара чалағанын бүтүн нөвләри, 15  гузғунун бүтүн нөвләри, 16  дәвәгушу, бајгуш, гағајы, шаһинин бүтүн нөвләри, 17  дам јапалағы, гарабатдаг, гулаглы бајгуш, 18  гу гушу, гутан, кәркәс, 19  һаҹылејләк, вағ гушунун бүтүн нөвләри, шанапипик вә јараса. 20  Дөрд ајаг үстә јеријән, гајнашан ганадлы һәшәратларын һамысы сизин үчүн ијрәнҹ олмалыдыр. 21  Дөрд ајаг үстә јеријән, гајнашан ганадлы һәшәратлардан сычрамаг үчүн узун ајаглары оланлары јејә биләрсиниз. 22  Бунлар сизә һалалдыр: көчәри чәјирткәләрин мүхтәлиф нөвләри вә диҝәр јемәли чәјирткәләр,+ сисәјләр вә ҹырҹырамалар. 23  Дөрд ајаг үстә јеријән, гајнашан ганадлы һәшәратларын галанлары исә сизин үчүн ијрәнҹ олмалыдыр. 24  Онлары јесәниз, мурдар олаҹагсыныз. Ким онларын өлүсүнә тохунса, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 25  Онларын өлүсүнү әлинә ҝөтүрән адам палтарыны јумалыдыр;+ о, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 26  Дырнағы икијә бөлүнән, лакин ортасында ара олмајан вә ҝөвшәмәјән һејванлар сизин үчүн напак сајылыр. Онлара тохунан мурдар олаҹаг.+ 27  Дөрдајаглыларын ичиндә пәнҹәси үстүндә ҝәзән бүтүн ҹанлылар сизин үчүн напак сајылыр. Онларын лешинә тохунан ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 28  Онларын лешини ҝөтүрән адам палтарыны јумалыдыр;+ о, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ Онлар сизин үчүн напак сајылыр. 29  Јердәки сүрүнән ҹанлыларын арасында бунлар сизин үчүн напак сајылыр: көстәбәк, сичан+, кәртәнкәләнин бүтүн нөвләри, 30  ҝеккон, чөл кәртәнкәләси, тритон, гум кәртәнкәләси, бугәләмун. 31  Бу гајнашан ҹанлылар сизин үчүн напак сајылыр.+ Онларын лешинә тохунан ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 32  Онлардан һансынынса леши истәр тахта габ, истәр палтар, истәр дәри, истәрсә дә чул олсун, нәјин үстүнә дүшүрсә дүшсүн, һәмин шеј мурдар сајылаҹаг. Ишләнән һәр габ сујун ичинә гојулмалыдыр. О, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг, сонра исә пак сајылаҹаг. 33  Леш сахсы габын ичинә дүшәрсә, ичиндә нә варса мурдар олаҹаг. Габын өзү исә сындырылмалыдыр.+ 34  Бу габдан јемәли бир шејин үстүнә су төкүлсә, һәмин шеј мурдар олаҹаг, јахуд һәр һансы габдакы ичмәли бир шејин ичинә дүшсә, ички мурдар олаҹаг. 35  Лешин дүшдүјү һәр шеј мурдар олаҹаг. Һәмин шеј тәндир вә ја соба олса, учурдулмалыдыр. Бу һејванларын леши сизин үчүн мурдардыр вә мурдар олараг да галаҹаг. 36  Бирҹә чешмә вә чарһовузун сују пак галаҹаг, лакин лешә тохунан мурдар олаҹаг. 37  Леш әкин үчүн ајрылмыш тохумун үстүнә дүшәрсә, тохум мурдарланмајаҹаг. 38  Амма лешдән нә исә исладылмыш тохумун үстүнә дүшәрсә, о, сизин үчүн мурдар олаҹаг. 39  Әти јејилән һејван өләрсә, онун лешинә тохунан ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ 40  Һәмин һејванын әтиндән јејән палтарларыны јумалыдыр; о, ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.+ Һејванын лешини дашыјан адам да палтарларыны јумалыдыр; о да ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 41  Јердәки бүтүн сүрүнән һејванлар ијрәнҹдир,+ онлары јемәк олмаз. 42  Гарны үстүндә сүрүнән, дөрд ајаг үстә јеријән вә јер үзүндә гајнашан чохајаглы ҹанлылар сизә һарамдыр, чүнки онлар ијрәнҹдир.+ 43  Сүрүнән ҹанлылары јејиб өзүнүзү ијрәнҹ һала салмајын. Өзүнүзү онларла мурдарламајын,+ 44  чүнки Мән Јеһова сизин Аллаһынызам.+ Пак галыб мүгәддәс олун,+ чүнки Мән мүгәддәсәм.+ Беләликлә, јер үзүндә сүрүнән һеч бир ҹанлы илә өзүнүзү мурдарламајын. 45  Мән Аллаһыныз олмаг үчүн сизи Мисирдән чыхаран Јеһовајам.+ Мән мүгәддәсәм,+ буна ҝөрә сиз дә мүгәддәс олмалысыныз.+ 46  Бу, һејванлара, ганадлы мәхлуглара, суларда јашајан ҹанлылара, јердә гајнашан мәхлуглара даир ганундур. 47  Онун сајәсиндә сиз пакы напакдан, һалал һејваны һарамдан ајыраҹагсыныз”».+

Һашијәләр