Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 1:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јандырма гурбаны (1—17)

1  Јеһова Һүзур чадырындан+ Мусаны чағырыб деди:  «Исраил оғулларына белә сөјлә: “Јеһоваја һејван гурбан ҝәтирәндә һејваны мал-гарадан вә ја гојун-кечидән ҝәтирмәлисиниз.+  Мал-гарадан јандырма гурбаны тәгдим едән адам сағлам еркәк һејван сечмәлидир.+ Бу гурбаны көнүл хошлуғујла+ Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб Јеһованын һүзурунда тәгдим етмәли  вә әлини һејванын башына гојмалыдыр. Беләҹә, гурбан онун ҝүнаһларынын кәффарәси кими гәбул олунаҹаг.  Сонра бу ҹаван буға Јеһованын өнүндә кәсилмәлидир. Каһинләр,+ Һарун оғуллары ганы ҝәтириб Һүзур чадырынын ҝиришинин јанында олан гурбанҝаһын үстүнә һәр тәрәфдән чиләмәлидирләр.+  Һејван сојулуб парчалара бөлүнмәлидир.+  Каһинләр гурбанҝаһда од галамалы+ вә үстүнә одун јығмалыдырлар.  Одунун үстүндән башы, бөјрәк пијини вә гурбанын парчаларыны дүзмәлидирләр.+  Һејванын бағырсаглары вә ајаглары јујулмалыдыр. Каһин бунларын һамысыны гурбанҝаһда јандырма гурбаны кими јандырмалыдыр. Бу, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир.+ 10  Јандырма гурбаныны гојун-кечидән тәгдим едән адам сағлам еркәк һејван сечмәлидир.+ 11  Һејван Јеһованын өнүндә гурбанҝаһын шимал тәрәфиндә кәсилмәлидир. Каһинләр ганы һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләсинләр.+ 12  Һејванын башы кәсилмәли, бөјрәк пији чыхарылмалы, ҹәмдәк исә парчалара бөлүнмәлидир. Каһин онлары гурбанҝаһдакы одунларын үстүнә дүзмәлидир. 13  Һејванын бағырсаглары вә ајаглары јујулмалыдыр. Каһин бунларын һамысыны гурбанҝаһда јандырсын. Бу, јандырма гурбаныдыр, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир. 14  Јандырма гурбаны кими Јеһоваја гуш тәгдим едән адам исә гумру гушу вә ја бала ҝөјәрчин ҝәтирмәлидир.+ 15  Каһин гушу гурбанҝаһын јанына ҝәтирмәли, боғазыны дырнағы илә јыртыб гурбанҝаһда јандырмалыдыр. Ганыны исә гурбанҝаһын бир диварындан ахытмалыдыр. 16  О, гушун чинәданыны чыхарыб түкләрини јолмалы вә гурбанҝаһын шәрг тәрәфинә, күллүјә атмалыдыр.+ 17  Каһин гушу ганадларынын алтындан јармалы, амма ики јерә бөлмәмәлидир. Сонра ону гурбанҝаһда јанан одунларын үстүндә јандырмалыдыр. Бу, јандырма гурбаныдыр, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир.

Һашијәләр