Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Колослулара 2:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын мүгәддәс сирри — Мәсиһ (1—5)

  • Алданмамаг үчүн диггәтли олмаг лазымдыр (6—15)

  • Ҝерчәклик Мәсиһдәдир (16—23)

2  Истәјирәм биләсиниз ки, сизләрин, Лаодикијадакыларын+ вә мәни шәхсән танымајанларын һамысынын уғрунда бөјүк мүбаризә апарырам.  Бу она ҝөрәдир ки, һамынызын гәлби тәсәлли тапсын,+ сиз гаршылыглы мәһәббәт телләри илә бирләшәсиниз+ вә бөјүк сәрвәтә — мүгәддәс сиррин ајдын вә гәти анлајышына, Аллаһын мүгәддәс сирри олан Мәсиһ һаггында дәгиг билијә јијәләнәсиниз.+  Бүтүн һикмәт вә елм хәзинәләри онда ҝизләдилиб.+  Буну она ҝөрә дејирәм ки, һеч кәс сизи һијлә-кәләклә алдатмасын.  Ҹисмән јанынызда олмасам да, руһән јаныныздајам, араныздакы низам-интизамы+ вә Мәсиһә олан мөһкәм иманынызы ҝөрүб севинирәм.+  Беләликлә, Ағамыз Мәсиһ Исаны гәбул етдијиниз кими, бундан сонра да онунла вәһдәтдә јеријин.  Неҹә ки өјрәнмисиниз, еләҹә дә Исада көк атыб бөјүјүн,+ иманда сарсылмаз олун,+ гәлбиниз Аллаһа шүкранла долуб-дашсын.+  Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи бу дүнјанын бахышларына*, инсан еһкамларына әсасланан фәлсәфә илә, пуч вә јанлыш+ фикирләр васитәсилә әсир алмасын. Бунлар Мәсиһдән дејил.  Чүнки илаһи кејфијјәтләр там долғунлуғу илә+ Мәсиһдә јашајыр. 10  Бүтүн һөкумәт вә һакимијјәтин башы олан Мәсиһин сајәсиндә сиз дә долғунлуға јетишмисиниз.+ 11  Мәсиһлә мүнасибәтиниз сајәсиндә сиз инсан әли илә јох, Мәсиһин давамчыларына јарашан сүннәтлә,+ бәдәнин ҝүнаһлы әмәлләрини кәсиб атмагла сүннәт едилдиниз.+ 12  Чүнки сиз дә онунла бирҝә онун вәфтизиндә* дәфн едилдиниз,+ онунла мүнасибәтиниз вә ону дирилтмиш Аллаһын гүдрәтли ишинә ҝәтирдијиниз иман сајәсиндә+ һәјата гајытдыныз.+ 13  Бундан әлавә, ҝүнаһларыныза вә сүннәтсиз олдуғунуза ҝөрә өлү олан сизләри Аллаһ онунла бәрабәр һәјата гајтарды.+ О, лүтфкарлыгла бүтүн ҝүнаһларымызы бағышлады.+ 14  Фәрманлардан ибарәт+ олуб әлејһимизә ишләјән+ јазылы сәнәди ләғв етди,+ ону ишҝәнҹә дирәјинә* мыхлајыб арадан ҝөтүрдү.+ 15  О, ишҝәнҹә дирәји* васитәсилә һөкумәтләри вә һакимијјәтләри лүт-үрјан етди, онлары зәфәр јүрүшүндә апарыб әсир кими һамыја нүмајиш етдирди.+ 16  Бу сәбәбдән, гој һеч кәс сизи јемәјә, ичмәјә+ ҝөрә, јахуд бир бајрама, тәзә ај мәрасиминә+ ја да шәнбәјә+ ҝөрә мүһакимә етмәсин. 17  Бүтүн бунлар ҝәләҹәкдәкиләрин көлҝәсидир,+ ҝерчәклик исә Мәсиһдәдир.+ 18  Гој сүни тәвазөкарлыгдан, мәләкләрә ситајишдән һәзз алан һеч бир адам сизи мүкафатдан мәһрум етмәсин.+ Белә адам алдығы вәһјин «үстүндә дурур»*. О, әсассыз олараг ҹисмани дүшүнҹәләри илә ловғаланыр, 19  баша садиг галмыр.+ Башын сајәсиндә бүтүн бәдән ојнаг вә әзәлә бағлары васитәсилә бәсләнир, һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшир вә Аллаһын бөјүтдүјү кими бөјүјүр.+ 20  Әҝәр сиз Мәсиһлә бирликдә бу дүнјанын бахышлары үчүн өлмүсүнүзсә,+ онда нијә һәлә дә бу дүнјаја мәхсус адам кими јашајараг+ 21  «Әл вурма! Јемә! Тохунма!» кими ганунлара табе олурсунуз? 22  Ахы бу ганунлар ишләндикҹә јох олан шејләрә аиддир. Онлар инсан тәлимләринә вә әмрләринә әсасланыр.+ 23  Онлар ујдурма ибадәт, сүни тәвазөкарлыг вә бәдәни үзән мәнасыз ајинләрдән+ башга бир шеј дејил вә заһирән мүдрик ҝөрүнсә дә, нәфслә мүбаризәдә тамамилә ҝүҹсүздүр.

Һашијәләр

Һәрфән: әсасларына.
Диҝәр вариант: онун.
Бу ифадә сирли бүтпәрәст мәрасимләриндән ҝөтүрүлүб.