Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 2:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ешитдикләримизә хүсусилә диггәтли олмалыјыг (1—4)

  • Һәр шеј Исаја табе едилиб (5—9)

  • Иса вә гардашлары (10—18)

    • Хилас Өндәри (10)

    • Мәрһәмәтли баш каһин (17)

2  Буна ҝөрә дә ешитдикләримизә гаршы хүсусилә диггәтли олмалыјыг+ ки, имандан узаглашмајаг.+  Ахы мәләкләр васитәсилә+ верилмиш сөз гәти идисә, гануна зидд һәр ҹүр һәрәкәт вә итаәтсизлик әдаләтлә ҹәзаландырылырдыса,+  белә бир мөһтәшәм хиласа лагејд јанашсаг, ҹәзадан неҹә гача биләҹәјик?+ Бу хилас һаггында илк дәфә Ағамыз данышыб+ вә ону ешидәнләр буну бизә данышмышлар.  Аллаһ да мүгәддәс руһу+ Өз ирадәсинә ҝөрә пајламагла, һәмчинин мөҹүзәләр, әламәтләр+ вә мүхтәлиф гүдрәтли ишләр васитәсилә бу шәһадәтә гошулмушдур.  Ахы һаггында данышдығымыз ҝәләҹәкдәки јер үзү+ мәләкләрин табелијинә верилмәјиб.  Лакин бир нәфәр бир вахтлар белә шәһадәт етмишди: «Инсан нәдир ки, ону хатырлајырсан, бәшәр оғлу нәдир ки, онун гејдинә галырсан?+  Сән ону мәләкләрдән бир аз ашағы јаратдын, башына шәрәф вә иззәт таҹы гојдун, ону әлләринин иши үзәринә тәјин етдин.  Һәр шеји она табе едиб ајаглары алтына гојдун».+ Аллаһ һәр шеји она табе едәрәк табе едилмәмиш бир шеј гојмады.+ Һәрчәнд һәр шејин Исаја табе олдуғуну һәлә ҝөрмәсәк дә,+  мәләкләрдән бир аз ашағы ендирилмиш Исаны+ башында шәрәф вә иззәт таҹы илә ҝөрүрүк. Чүнки о, Аллаһын лүтфү илә һәр кәсин әвәзинә+ өлүмү дадмаг үчүн әзаб чәкиб өлмүшдү.+ 10  Һәр шеј Аллаһ үчүндүр вә һәр шеј Онун васитәсилә мөвҹуддур. Аллаһын ҝөзүндә мәгбул ҝөрүндү ки, чохлу сајда оғулу шәрәфә чатдырмаг үчүн+ онларын хиласынын Өндәрини+ әзаблар васитәсилә камиллијә јетишдирсин.+ 11  Чүнки мүгәддәс едән дә, мүгәддәс едиләнләр+ дә бир Атадандыр+. Буна ҝөрә дә о, онлара «гардашларым»+ демәјә утанмыр. 12  О, белә дејир: «Сәнин адыны гардашларыма билдирәҹәјәм, топланты ичиндә Сәни нәғмәләрдә тәрәннүм едәҹәјәм».+ 13  Һәмчинин јазылыб: «Она ҝүвәнәҹәјәм».+ Бундан әлавә, дејир: «Будур, мән вә Јеһованын мәнә бәхш етдији өвладлар».+ 14  «Өвладлар» бәни-инсан* олдуглары үчүн о да инсан олду+ ки, өз өлүмү илә Иблиси+, өлүм силаһларынын+ саһибини мәһв етсин 15  вә өмүрләри боју өлүм горхусуна ҝөрә көләлик әсарәтиндә оланларын һамысыны азад етсин.+ 16  Чүнки о, әслиндә, мәләкләрә јох, Ибраһимин өвладларына+ көмәк едир. 17  Буна ҝөрә дә о, һәр шејдә «гардашларына» охшамалы иди+ ки, Аллаһа хидмәтдә мәрһәмәтли вә садиг баш каһин олуб инсанларын ҝүнаһларындан өтрү+ кәффарә гурбаны+ тәгдим етсин. 18  О, сынаг вахты әзаб чәкдији үчүн сынагларла үзләшәнләрин+ дә имдадына јетишмәјә гадирдир.+

Һашијәләр

Һәрфән: әтдән вә гандан.