Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 13:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јекун нәсиһәтләр вә салам-дуа (1—25)

    • Гонагпәрвәрлији унутмајын (2)

    • Гој һәр кәс никаһа һөрмәт етсин (4)

    • Рәһбәрлик едәнләрә итаәт (7, 17)

    • Мәдһ гурбанлары тәгдим един (15, 16)

13  Аранызда даим гардашлыг мәһәббәти олсун.+  Гонагпәрвәрлији јаддан чыхармајын,+ чүнки бәзиләри бунун сајәсиндә һеч өзләри дә билмәдән мәләкләри гонаг етмишләр.+  Һәбсдә оланлары јаддан чыхармајын,+ елә билин ки, сиз дә онларла бирҝә һәбсдәсиниз,+ пис рәфтара мәруз галанлары да унутмајын, чүнки сиз өзүнүз дә һәлә јердә јашајырсыныз*.  Гој һәр кәс никаһа һөрмәт етсин вә никаһ јатағы ләкәсиз олсун,+ чүнки Аллаһ әхлагсызлары вә зинакарлары мүһакимә едәҹәк.+  Һәјатынызда пулпәрәстлијә јер вермәјин,+ нәјиниз варса, она гане олун,+ чүнки Аллаһ дејиб: «Сәни һеч вахт атмарам, һеч вахт тәрк етмәрәм».+  Буна ҝөрә дә биз ҹәсарәтлә дејирик: «Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам. Инсан мәнә нә едә биләр?!»+  Сизә рәһбәрлик едәнләри унутмајын.+ Онлар сизә Аллаһын сөзүнү данышыблар. Бу гардашларын давранышынын һансы бәһрәләр ҝәтирдијини диггәтлә мүшаһидә едәрәк онларын иманыны өрнәк ҝөтүрүн.+  Иса Мәсиһ дүнән, бу ҝүн вә әбәдијјән ејнидир.  Мүхтәлиф јад тәлимләрә ујуб јолунуздан азмајын, чүнки үрәк гида илә* јох, Аллаһын лүтфү илә гүввәтләнсә даһа јахшыдыр. Гидаја алудә олан адам ондан бир хејир тапмајыб.+ 10  Бизим елә бир гурбанҝаһымыз вар ки, чадырда мүгәддәс хидмәти иҹра едәнләрин ондан гидаланмаға һаггы јохдур.+ 11  Ганы ҝүнаһ гурбаны кими баш каһин тәрәфиндән Ән мүгәддәс јерә ҝәтирилән һејванларын леши дүшәрҝәдән кәнарда јандырылыр.+ 12  Она ҝөрә Иса да халгы өз ганы илә+ мүгәддәс етмәк үчүн шәһәр дарвазасындан бајырда әзаб чәкди.+ 13  Ҝәлин онун дашыдығы рүсвајчылығы үзәримизә ҝөтүрәк вә дүшәрҝәдән чыхыб она тәрәф ҝедәк.+ 14  Чүнки јер үзүндә бизим даими шәһәримиз јохдур, биз сәбирсизликлә ҝәләҹәкдәки шәһәри ҝөзләјирик.+ 15  Белә исә, ҝәлин Исанын васитәсилә һәр заман Аллаһа мәдһ гурбаны,+ Онун адыны бәјан едән+ дилимизин бәһрәсини+ тәгдим едәк. 16  Бундан башга, јахшылыг етмәји, варынызы башгалары илә бөлүшмәји јаддан чыхартмајын,+ чүнки бу ҹүр гурбанлар Аллаһа хошдур.+ 17  Сизә рәһбәрлик едәнләрә итаәт един,+ онлара табе олун,+ ахы онлар һесабат верәҹәк адамлар кими ҝеҹә-ҝүндүз сизин гејдинизә галырлар.+ Гојун онлар буну аһ-зарла јох, севинҹлә етсинләр ки, сизә зәрәр дәјмәсин. 18  Биздән өтрү һәмишә дуа един, чүнки виҹданымызын тәмиз олдуғуна әминик, ахы һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик.+ 19  Тезликлә јаныныза гајыда билмәјим үчүн мәнә ҝөрә дуа етмәјинизи хүсусилә хаһиш едирәм. 20  Арзумуз будур ки, гојунларын бөјүк чобаны+ олан Ағамыз Исаны әбәди әһдин ганы васитәсилә дирилтмиш сүлһ Аллаһы 21  Онун ирадәсини иҹра етмәк үчүн сизи һәр ҹүр јахшы шејлә тәҹһиз етсин вә Она мәгбул нә варса, Иса Мәсиһ васитәсилә биздә јетишдирсин. Она әбәдијјән алгыш олсун! Амин. 22  Гардашлар, сиздән риҹа едирәм, бу руһландырыҹы сөзләримә сәбирлә гулаг асын, чүнки јаздығым бу мәктуб о гәдәр дә бөјүк дејил. 23  Ону да дејим ки, гардашымыз Тимути һәбсдән бурахылыб. Әҝәр о, бу јахынларда ҝәлсә, бирликдә сизи ҝөрмәјә ҝәләҹәјик. 24  Сизә рәһбәрлик едән гардашларын һамысына вә бүтүн мүгәддәсләрә саламларымы чатдырын. Италијадакы+ баҹы-гардашларын да сизә саламы вар. 25  Аллаһын лүтфү һамыныза јар олсун!

Һашијәләр

Диҝәр вариант: елә билин ки, сиз дә онларла әзаб чәкирсиниз.
Јәни гида илә бағлы гајдаларла.