Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәкәријјә 8:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһова Сиона әмин-аманлыг верир (1—23)

  • Һәгигәт шәһәри Јерусәлим (3)

  • Бир-биринизә һәгигәти сөјләјин (16)

  • Оруҹ ҝүнләри шадлыға дөнәҹәк (18, 19)

  • Ҝәлин ҝедәк, Јеһованы ахтараг (21)

  • Он адам јәһудинин әтәјиндән јапышаҹаг (23)

8  Мәнә јенә ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү назил олду:  «Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Ҹошгун гејрәтлә Сионун гејрәтини чәкәҹәјәм.+ Күкрәјән гәзәблә онун гејрәтини чәкәҹәјәм”.  Јеһова дејир: “Сиона гајыдаҹағам,+ Јерусәлимдә мәскән салаҹағам.+ Јерусәлимә һәгигәт* шәһәри,+ ордулар Аллаһы Јеһованын дағына мүгәддәс дағ дејиләҹәк”.+  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Јерусәлим мејданларында јенә аһыл кишиләр, гоҹа гарылар әјләшәҹәк. Јашлары чох олдуғундан һәр бири әлиндә чәлик тутаҹаг.+  Шәһәр мејданлары атылыб-дүшән оғлан вә гыз ушаглары илә долаҹаг”.+  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Әҝәр о ҝүнләрдә халгын сағ галанларынын ҝөзүндә бу иш мүшкүл ҝөрүнәрсә, мәҝәр Мәнә дә мүшкүл ҝөрүнмәлидир?” — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова.  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Бах, Мән Өз халгымы ҝүндоған вә ҝүнбатан торпагларындан чыхараҹағам.+  Онлары Јерусәлимә ҝәтирәҹәјәм, орада јашајаҹаглар.+ Онлар Мәним халгым олаҹаг, Мән дә сәдагәтлә, әдаләтлә онларын Аллаһы олаҹағам”.+  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Еј ордулар Аллаһы Јеһованын евини, мәбәди тикмәк үчүн тәмәл гојулан ҝүн дејилән сөзләри бу ҝүн пејғәмбәрләрин дилиндән ешидәнләр,+ ҹәсур олун!+ 10  О ҝүнләрә гәдәр нә инсанын, нә дә һејванын зәһмәти үчүн һагг верилмирди.+ Дүшмәнләрин әлиндән һеч кәс раһат ҝедиб-ҝәлә билмирди. Чүнки инсанлары бир-биринин үстүнә галдырмышдым”. 11  Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: “Анҹаг инди халгын сағ галанлары илә әввәлки кими рәфтар етмәјәҹәјәм.+ 12  Чүнки сүлһ тохуму әкиләҹәк, тәнәк бәһрәсини, јер мәһсулуну,+ ҝөјләр исә шеһини верәҹәк. Бүтүн бунлары халгын сағ галанларына ирс верәҹәјәм.+ 13  Сизи гуртараҹағам, еј Јәһуда вә Исраил еви. Сиз халглар арасында ләнәтли олмушдунуз,+ инди исә немәт олаҹагсыныз.+ Горхмајын,+ ҹәсур олун!”+ 14  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Аталарыныз Мәни гәзәбләндирдији үчүн башыныза фәлакәт ҝәтирмәји гәт етдим вә пешман олмадым, — дејир ордулар Аллаһы Јеһова.+ — 15  Бу ҝүнләрдә исә Јерусәлимә вә Јәһуда евинә+ јахшылыг етмәји гәт етмишәм. Горхмајын!”+ 16  “Белә един: бир-биринизә һәгигәти сөјләјин.+ Шәһәр дарвазасында верилән һөкмләр һагг-әдаләти, сүлһү уҹалтмалыдыр.+ 17  Үрәјиниздә бир-биринизә гәсд гурмајын,+ јаландан анд ичмәјин*,+ чүнки Мән бүтүн бунлара нифрәт едирәм”,+ — бәјан едир Јеһова». 18  Мәнә јенидән ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү назил олду: 19  «Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Дөрдүнҹү,+ бешинҹи,+ једдинҹи+ вә онунҹу+ ајларын оруҹу Јәһуда еви үчүн севинҹ, шадлыг, тој-бајрам ҝүнләри олаҹаг.+ Одур ки, һагг-әдаләти вә сүлһү севин”. 20  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Һәлә чох халглар, чох шәһәрләрин сакинләри ҝәләҹәк. 21  Бир шәһәрин сакинләри ҝедиб о бири шәһәрин сакинләринә дејәҹәк: “Ҝәлин, ҝәлин ҝедәк, Јеһовадан лүтф диләјәк, ордулар Аллаһы Јеһованы ахтараг. Бах, биз ҝедирик”.+ 22  Чох халглар вә гүдрәтли үммәтләр ордулар Аллаһы Јеһованы ахтармаг вә Јеһовадан лүтф диләмәк үчүн Јерусәлимә ахышаҹаг”.+ 23  Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “О ҝүнләрдә бүтүн халглардан олан, мүхтәлиф дилләрдә данышан он адам+ бир јәһудинин әтәјиндән* јапышыб дејәҹәк: “Биз дә сәнинлә ҝедирик,+ чүнки ешитмишик, Аллаһ сизинләдир”».+

Һашијәләр

Јахуд сәдагәт.
Һәрфән: јаландан анд ичмәји севмәјин.
Јахуд палтарындан.