Зәбур 94:1—23

  • Гисасы јердә гојмајан Аллаһ

    • Нә вахтаҹан писләр бајрам едәҹәк? (3)

    • Јеһованын тәрбијә етдији инсан бәхтијардыр (12)

    • Јеһова халгыны атмаз (14)

    • Ганун ады илә пислик төрәдәнләр (20)

94  Еј Јеһова, гисасы јердә гојмајан Аллаһ,Еј гисасы јердә гојмајан Аллаһ, нуруну сач!   Еј дүнјанын Һакими, галх, Мәғрурларын лајигли ҹәзасыны вер.   Еј Јеһова, нә вахтаҹан,Нә вахтаҹан писләр бајрам едәҹәк?   Онлар бош-бош, ловға-ловға данышырлар.Бәдәмәл инсанлар өзләри илә өјүнүрләр.   Еј Јеһова, халгыны әзиб-тапдалајыр,Ирсинә зүлм едирләр.   Дуллары, гәрибләри өлдүрүрләр,Јетимләри гырырлар.   Дејирләр: «Јаһ буну ҝөрмүр,Јагубун Аллаһы бунлара фикир вермир».   Баша дүшүн, еј наданлар!Еј ағылсызлар, нә вахт дәрракәниз олаҹаг?   Гулағы јарадан ешитмәзми? Ҝөзә гурулуш верән ҝөрмәзми? 10  Халглары тәрбијә едән тәнбеһ етмәзми? Инсанлара билик верән Одур! 11  Јеһова инсанын дүшүнҹәләрини билир,Билир ки, онлар пучдур. 12  Еј Јаһ, тәрбијә етдијин,Ганунуну өјрәтдијин инсан нә бәхтијардыр! 13  Писләрә гәбир газыланадәк,Ағыр ҝүнләриндә она динҹлик верирсән. 14  Јеһова халгыны атмаз,Ирсини тәрк етмәз. 15  Һөкм јенә әдаләтли олаҹаг,Үрәјидүз адамлар она табе олаҹаг. 16  Ким мәним үчүн писләрлә дөјүшәҹәк? Ким мәним үчүн бәдәмәлләрин габағына чыхаҹаг? 17  Јеһова көмәк етмәсәјди,Аз гала јох олмушдум. 18  «Ајағым бүдрәјир», — дејәндә Мәһәббәтин мәнә дајаг олду, еј Јеһова. 19  Фикирләр мәни чулғајандаМәнә тәсәлли вериб овутдун. 20  Ганун ады илә пислик төрәдәнҺагсызлыг тахты* Сәнә мүттәфиг олармы? 21  Онлар салеһә амансыз һүҹум едир,Ҝүнаһсыза өлүм һөкмү чыхарырлар. 22  Јеһова мәнә мөһкәм сығынаҹаг олаҹаг,Аллаһым сығынаҹаг гајамдыр. 23  Аллаһ онларын пислијини өз башларына ҝәтирәҹәк, Шәр әмәлләри илә өзләрини мәһв едәҹәк. Аллаһымыз Јеһова онлары мәһв едәҹәк.

Һашијәләр

Јахуд һөкмдарлары, һакимләри.