Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 50:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ садиг бәндәләри илә шәр адамлар арасында һөкм чыхарыр

    • Аллаһ гурбан ҝәтирәнләрлә әһд бағлајыр (5)

    • «Аллаһ Һакимдир» (6)

    • Бүтүн һејванлар Аллаһындыр (10, 11)

    • Аллаһ шәр адамлары ифша едир (16—21)

Асәфин мәзмуру.+ 50  Аллаһлар Аллаһы Јеһова+ данышыр,Ҝүндоғандан ҝүнбатанадәкБүтүн дүнјаны чағырыр.   Аллаһ Сиондан, ҝөзәллик зирвәсиндән+ парлајыр.   Аллаһымыз ҝәләҹәк, сусуб дурмајаҹаг.+ Өнүндән јандырыб-јахан алов чыхыр,+Дөврәсиндә шиддәтли фыртыналар гопур.+   Халгыны мүһакимә етмәк үчүн+Јухарыда ҝөјү, ашағыда јери сәсләјир:+   «Гурбан ҝәтириб Мәнимлә әһд бағлајан кәсләри,+Садиг бәндәләрими јаныма топлајын».   Ҝөјләр Онун әдаләтини бәјан едир,Чүнки Аллаһ Һакимдир.+ (Селаһ)   «Динлә, еј халгым, Мән данышаҹағам,Еј Исраил, сәнә гаршы шәһадәт верәҹәјәм.+ Мәнәм Аллаһ, сәнин Аллаһын.+   Сизи нә тәгдим етдијиниз гурбанлара ҝөрә,Нә дә даим һүзурума ҝәтирдијиниз јандырма гурбанларына ҝөрә тәнбеһ етмирәм.+   Нә төвләниздән бир буғаја,Нә ағылларыныздан бир тәкәјә еһтијаҹым вар.+ 10  Чүнки бүтүн мешә һејванлары,Мин дағда јашајан һејванлар Мәнимдир.+ 11  Дағлардакы бүтүн гушлары бир-бир таныјырам,+Чөлләрдәки сүрү-сүрү һејванлар Мәнимдир. 12  Аҹ олсајдым да, сизә демәздим,Чүнки торпаг, торпағын үстүндәки һәр шеј Мәнимдир.+ 13  Мәҝәр Мән буға әти јејирәм?Мәҝәр Мән тәкә ганы ичирәм?+ 14  Гој Аллаһа ҝәтирдијиниз гурбан шүкранлар олсун,+Һагг-Таалаја етдијиниз нәзирләри јеринә јетирин.+ 15  Дар ҝүнүнүздә Мәни чағырын,+ Сизи гуртарарам, сиз дә Мәни уҹалдарсыныз».+ 16  Шәр адамлара исә Аллаһ дејәҹәк: «Нә һагла гајда-ганунумдан данышырсыныз,+Әһдими дилинизә ҝәтирирсиниз?+ 17  Сиз ки өјүд-нәсиһәтә хор бахырсыныз,Сөзләрими гулагардына вурурсунуз.+ 18  Бир оғру ҝөрәндә әлини сыхырсыныз*,+Зинакара јолдаш олурсунуз. 19  Дил-додағыныз анҹаг шәр јајыр,Дилиниздән һијлә әскик олмур.+ 20  Отуруб доғма гардашынызын әлејһинә данышырсыныз,+Ананызын оғлунун ејибләрини ачырсыныз. 21  Сиз белә едәндә динмәдим,Елә билдиниз ки, Мән дә сизин кимијәм. Хејр! Сизи тәнбеһ едәҹәјәм,Әмәлләринизи габағыныза дүзәҹәјәм.+ 22  Еј Аллаһы унуданлар,+ буну нәзәрә алын,Јохса сизи тикә-тикә едәрәм, гуртаран олмаз. 23  Шүкранлардан гурбан ҝәтирән, Мәни уҹалдыр.+Һагг јолда мөһкәм дуранАллаһдан ниҹат ҝөрәр».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: она гошулурсунуз.