Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 109:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дәрдли адамын дуасы

    • Гој вәзифәсини башгасы тутсун (8)

    • Аллаһ фағырын сағында дурур (31)

Дирижора. Давудун мәзмуру. 109  Еј мәдһ етдијим Аллаһ,+ сусма!   Чүнки шәр, фырылдаг адамлар ағызларыны әлејһимә ачыб, Јаланчы дилләри мәндән данышыр.+   Һәр тәрәфдән мәнә аҹы сөзләр јағдырырлар,Наһагдан мәнимлә дава едирләр.+   Севҝимин әвәзиндә мәнә гаршы чыхырлар,+Мән исә һеј дуа едирәм.   Јахшылығыма јаманлыгла,+Мәһәббәтимә нифрәтлә ҹаваб верирләр.+   Гој онун һакими шәр адам олсун,Сағ јанында әлејһдары дурсун.   Мүһакимә олунанда мүгәссир чыхсын,Һәтта дуасы да ҝүнаһа јазылсын.+   Гој өмрү ҝөдәк олсун,+Вәзифәсини* башгасы тутсун.+   Балалары јетим галсын,Арвады дул галсын. 10  Өвладлары дәрбәдәр дүшсүн, диләнчи олсун,Чөрәк ахтарсын, виранәликдә јашасын. 11  Варыны, јохуну сәләмчи әлиндән алсын,Газандығыны јаделлиләр талајыб апарсын. 12  Һеч кимсәдән мәһәббәт ҝөрмәсин,Јетим галмыш балаларына кимсәнин јазығы ҝәлмәсин. 13  Гој онун төрәмәләри гырылсын,+Адлары бир нәсилдә итиб-батсын. 14  Гој Јеһова онун ата-бабасынын тәгсирини унутмасын,+Анасынын ҝүнаһы силинмәсин. 15  Гој ҝүнаһлары даим Јеһованын өнүндә галсын,Гој Аллаһ онларын адыны јер үзүндән силсин.+ 16  Чүнки белә адам хејирхаһлыг етмәји унудуб,+Фағыр-фүгәраны, гәлби гырыг адамыӨлдүрмәк үчүн тәгиб едиб.+ 17  Гарғышы севирди, өз башына ҝәлди,Алгышы хошламырды, алгыш ҝөрмәди. 18  Гарғыш әјниндә палтар олду, Су кими вүҹудуна,Јағ кими сүмүкләринә һопду. 19  Гој гарғышлары әјниндәки палтар кими ону бүрүсүн,+Ҝәздирдији гуршаг кими белинә долансын. 20  Будур Јеһованын вердији һагг мәнә гаршы чыхана,+Әлејһимә пис сөзләр данышана. 21  Сән, еј Күлли-Ихтијар Јеһова,Адын наминә мәнә көмәк ет,+ Мәни гуртар, ахы хејирхаһлығын бөјүкдүр.+ 22  Мән бичарәјәм, фағырам,+Көксүмдә үрәјим дәлик-дешикдир.+ 23  Гејб олан көлҝәтәк чәкилиб ҝедирәм,Силкиниб атылмышам чәјирткә кими. 24  Оруҹ тутмагдан дизләрим әсир,Бир дәри бир сүмүк галмышам. 25  Мәнә лағ едирләр,+ Мәни ҝөрәндә башларыны булајырлар.+ 26  Мәнә көмәк ет, еј Аллаһым Јеһова,Мәһәббәтинлә мәни гуртар. 27  Гој билсинләр ки, бу Сәнин әлиндир,Буну Сән етдин, еј Јеһова, Сән. 28  Гој онлар гарғыш етсинләр, Сән исә мәнә хејир-дуа сөјлә. Гој онлар үстүмә галхдыгда хәҹил олсунлар,Гулун исә севинсин. 29  Гој әлејһдарларым рәзаләтә бүрүнсүн,Рүсвајчылығы палтар кими әјинләринә ҝејсинләр.+ 30  Дилимдән Јеһоваја тәрифләр ахар,Издиһам гаршысында Ону мәдһ едәрәм,+ 31  Чүнки О, фағырын сағында дурур,Ону мәһв етмәјә чалышанлардан горујур.

Һашијәләр

Нәзарәтчи вәзифәсини.