Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 105:1—45

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһованын Өз халгына ҝөстәрдији сәдагәт

  • Аллаһ әһдини унутмур (8—10)

  • Мәсһ етдикләримә дәјмәјин (15)

  • Көләлијә сатылмыш Јусиф вә Аллаһын һикмәти (17-22)

  • Аллаһын Мисирдә ҝөстәрдији мөҹүзәләр (23-36)

  • Исраилин Мисирдән чыхмасы (37-39)

  • Аллаһ Ибраһимә вердији вәди унутмајыб (42)

105  Јеһоваја шүкүр един,+ адыны чағырын,Халглар арасында ишләрини бәјан един.+   Шәнинә нәғмә дејин, Ону нәғмәләрдә тәрәннүм един,Һејрәтамиз ишләри барәдә дәриндән дүшүнүн*.+   Мүгәддәс ады илә фәхр един.+ Гој Јеһованы ахтаранларын үрәји шад олсун!+   Јеһованы ахтарын,+ Ондан ҝүҹ диләјин. Даим Онун ҹамалыны ахтарын.   Мөһтәшәм ишләрини,Мөҹүзәләрини, ағзындан чыхан һөкмләри хатырлајын,+   Еј гулу Ибраһимин нәсли,+Еј Јагубун оғуллары, сечдији бәндәләр!+   О, Аллаһымыз Јеһовадыр,+ Һөкмләри бүтүн дүнјада иҹра олунур.+   О, әһдини әбәдијјәт боју,Вәдини мин нәслә гәдәр хатырлар.+   Ибраһимлә бағладығы әһди,+Исһага ичдији анды унутмаз.+ 10  Буну Јагуб үчүн фәрман,Исраил үчүн һәмишәлик бир әһд етди. 11  Деди: «Кәнан торпағыныСәнә мирас верәҹәјәм».+ 12  О вахт онлар сајҹа аз идиләр,+Бәли, чох аз идиләр, орада гәриб кими јашајырдылар.+ 13  Елдән-елә долашыр,Мәмләкәтдән мәмләкәтә көчүрдүләр.+ 14  Һеч кими гојмады ки, онлары инҹитсин,+Онлардан өтрү падшаһлары тәнбеһ етди.+ 15  «Мәсһ етдикләримә дәјмәјин,Пејғәмбәрләримә пислик етмәјин!» — деди.+ 16  Өлкәјә гытлыг ҝөндәрди,+Әрзаг тәдарүкүнү кәсди. 17  Онларын габағынҹа бир нәфәри,Көләлијә сатылмыш Јусифи ҝөндәрди.+ 18  Онун ајагларыны зәнҹирләдиләр,+Бојнуна дәмир һалга тахдылар*, 19  Јеһованын сөзү ҝерчәкләшәнә гәдәр.+Аллаһын сөзү ону сафлашдырды. 20  Падшаһ ону азад етмәк үчүн,Бәли, халгларын һөкмдары ону зиндандан чыхармаг үчүн адам ҝөндәрди.+ 21  Ону ев әһли үзәриндә аға гојду,Варидатыны онун ихтијарына верди ки,+ 22  Наибләри үзәриндә сәлаһијјәти олсун,Ағсаггалларына һикмәт өјрәтсин.+ 23  Сонра Исраил Мисирә ҝәлди,+Јагуб Һам өлкәсиндә гәриб кими јашады. 24  Аллаһ халгыны орада бәһрәли етди,+Ону дүшмәнләриндән ҝүҹлү етди.+ 25  Дүшмәнләринин үрәјиндә халгына гаршы нифрәт ојатды ки,Гулларына гаршы гәсд гурсунлар.+ 26  О, гулу Мусаны,+Сечдији Һаруну ҝөндәрди.+ 27  Онлар мисирлиләр арасында Аллаһдан әламәтләр,Һам өлкәсиндә Онун мөҹүзәләрини ҝөстәрдиләр.+ 28  Аллаһ гаранлыг ҝөндәрди, өлкәјә зүлмәт чөкдү.+Онлар Онун сөзүндән чыхмадылар. 29  О, өлкәнин суларыны гана дөндәрди,Балыгларыны тәләф етди.+ 30  Бүтүн өлкәјә гурбағалар долушду,+Падшаһларын отагларына гәдәр. 31  О әмр етди мозаланлар ҝәлсин,Мығмығалар бүтүн әразиләри бүрүсүн.+ 32  Јағыш јеринә долу јағдырды,Торпагларына илдырым ҝөндәрди.+ 33  О, үзүм бағларыны, әнҹир ағаҹларыны мәһв етди,Өлкәнин бүтүн ағаҹларыны гырды. 34  Әмр етди чәјирткәләр ҝәлсин,Сајсыз-һесабсыз бала чәјирткәләр ахышсын.+ 35  Онлар өлкәдәки бүтүн биткиләри,Торпағын бар-бәһәрини једиләр. 36  О, өлкәдәки бүтүн илкинләри,Белләриндән ҝәлән илкинләри* өлдүрдү.+ 37  Халгыны гызыл-ҝүмүшлә орадан чыхартды,+Гәбиләләри арасында бүдрәјән олмады. 38  Онлар чыханда Мисир севинирди,Чүнки Исраил хофу онлары бүрүмүшдү.+ 39  Худавәнд булуддан сәдд чәкди,+ Ҝеҹәни ишыгландырмаг үчүн алов ҝөндәрди.+ 40  Онлар әт истәјәндә билдирчин ҝөндәрди,+Онлары сәмави чөрәклә дојурду.+ 41  Гајаны јарды, су фышгырды,+Сәһрада чај кими ахды.+ 42  Чүнки гулу Ибраһимә вердији мүгәддәс вәдини унутмамышды.+ 43  О, халгыны фәрәһ ичиндә,+Сечилмишләрини севинҹ сәдалары илә азад етди. 44  Онлара халгларын торпагларыны верди;+Јаделлиләр зәһмәт чәкди, бәһрәси онлара галды,+ 45  Белә ки, Онун фәрманларына әмәл етсинләр,+Ганунларына бағлы галсынлар. Јаһа алгыш един!

Һашијәләр

Диҝәр вариант: барәдә данышын.
Јахуд ҹаны дәмирин ичинә салынды.
Һәрфән: кишилик ҝүҹләринин нүбарыны.