Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 104:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Хилгәт мөҹүзәләринә ҝөрә Аллаһа алгыш

    • Јер мөһкәм тәмәлләр үзәриндә гурулуб (5)

    • Чөрәк вә шәраб инсан үчүн јарадылыб (15)

    • Ҝөрдүјүн ишләр неҹә дә чохдур! (24)

    • Нәфәсләрини кәсирсән, өлүрләр (29)

104  Јеһоваја алгыш ет, еј варлығым!+ Еј Јеһова, еј Аллаһым, Сән неҹә дә бөјүксән!+ Әзәмәтә, ҹалала бүрүнмүсән,+   Нуру либас кими ҝејинмисән,+Ҝөјләри чадыр кими ҝәрмисән,+   Үст һүҹрәләрини јухарыдакы суларын үзәриндә гојмусан,+Булудлары Өзүнә араба етмисән.+Күләјин ганадлары үстүндә ҝәзән Сәнсән.+   Мәләкләрини ҝүҹлү күләк* едирсән,Хидмәтчиләрини јандырыб-јахан алов едирсән.+   Јери мөһкәм тәмәлләр үзәриндә гурмусан,+Һеч вахт јериндән тәрпәнмәз.+   Әнҝин сулары либас кими она ҝејиндирмисән.+ Сулар дағлары өртмүшдү.   Сулар Сәнин әмринлә чәкилди,+Шимшәјинин сәсиндән горхуб гачды   Тәјин етдијин јерә.Дағлар галхды,+ дәрәләр чөкдү.   Сулара сәрһәд гојдун ки, ону ашмасынлар,+Бир дә дүнјаны өртмәсинләр. 10  Дәрәләрдә су чыхарырсан,Дағларын арасындан ахыр. 11  Бүтүн чөл һејванлары бу сулардан ичир,Орада вәһши ешшәкләр јанғысыны сөндүрүр, 12  Башында гушлар јува гурур,Ҝур јарпаглар арасындан ҹәһ-ҹәһләри ешидилир. 13  Сән дағлары үст һүҹрәләриндән суварырсан,+ Әмәјинин бәһрәси илә дүнјаны дојурурсан.+ 14  Мал-һејван үчүн јашыл от битирирсән.Инсан үчүн биткиләр битирирсән ки,+Ишләјиб торпагдан азугә јығсын, 15  Үрәјини шәнләндирән шәраб,+Үзүнә сығал верән зејтун јағы,Ҹаныны гүввәтләндирән чөрәк јетирирсән.+ 16  Јеһованын ағаҹлары,Әкдији Ливан сидрләри дојунҹа су ичир, 17  Гушлар онларда јува гурур. Лејләјин еви+ ардыҹ ағаҹыдыр, 18  Дағ кечисинин+ ојлағыдыр уҹа дағлар.Јалчын гајалар гајадовшанына сығынаҹагдыр.+ 19  Вахтлары бәлли етмәк үчүн ајы јаратды,Ҝүнәш дә гүруб едәҹәји вахты билир.+ 20  Мешәдәки бүтүн һејванлар ҝәзишдији вахтдаГаранлығы ендирирсән, ҝеҹә олур.+ 21  Ҝәнҹ асланлар шикар үчүн нәрә чәкир,+Јемләрини Аллаһдан истәјирләр.+ 22  Дан јери сөкүләндәГејб олурлар, јуваларына чәкилиб јатырлар. 23  Инсан иш башына ҝедир,Ахшамадәк чалышыр. 24  Еј Јеһова, ҝөрдүјүн ишләр неҹә дә чохдур!+ Һәр бирини һикмәтлә ҝөрмүсән.+ Јер үзү хилгәтинлә долудур: 25  Бах, дәниз — нә бөјүк, нә әнҝин!Орада сајсыз ҹанлылар, хырда, ири мәхлуглар гајнашыр.+ 26  Үзәриндә ҝәмиләр үзүр.Ливјатаны*+ да јаратмысан орада ојнамаг үчүн. 27  Бунларын һамысы Сәни ҝөзләјир ки,Рузиләрини вахтлы-вахтында верәсән.+ 28  Нә верирсән, ону јығырлар,+ Әлини ачырсан, наз-немәтлә дојурлар.+ 29  Үзүнү ҝизләдирсән, вурнухурлар, Нәфәсләрини кәсирсән*, өлүб торпаға гајыдырлар.+ 30  Руһуну ҝөндәрирсән, јаранырлар;+Јерин үзәрини тәзәләјирсән. 31  Јеһованын әзәмәти әбәди вар олаҹаг! Јеһова ишләриндән һәзз алаҹаг.+ 32  О, јерә баханда јер титрәјир,Дағлара тохунанда орадан түстү галхыр.+ 33  Өмрүм боју Јеһованын шәнинә нәғмә дејәрәм,+Нә гәдәр ки варам, Аллаһымы нәғмәләрдә тәрәннүм едәрәм.+ 34  Гој дүшүнҹәләрим Она хош олсун*. Мән Јеһовада севинҹ тапарам. 35  Ҝүнаһкарларын көкү јер үзүндән кәсиләҹәк,Шәр адамлар бир даһа олмајаҹаг.+ Еј варлығым, Јеһоваја алгыш ет! Јаһа алгыш един!

Һашијәләр

Һәрфән: руһ.
Јахуд онларын руһуну ҝөтүрүрсән. Лүғәтдә «руһ» сөзүнә бах.
Диҝәр вариант: гој Онунла бағлы дүшүнҹәләрим хош олсун.