Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ефеслиләрә 4:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһин бәдәниндәки бирлик (1—16)

    • Инсан тимсалында һәдијјәләр (8)

  • Көһнә вә јени шәхсијјәт (17—32)

4  Беләликлә, Аға уғрунда мәһбус+ олан бир адам кими сизә јалварырам: алдығыныз дәвәтә лајиг јашајын.+  Там тәвазөкарлыг+, мүлајимлик, сәбир+ вә мәһәббәтлә бир-биринизә гаршы дөзүмлү олуб+  сүлһүн бирләшдириҹи телләри арасында руһун вердији бирлији горумаға үрәкдән чалышын.+  Дәвәт олундуғунуз үмид бир+ олдуғу кими, бәдән дә бир+, руһ да бир+,  Аға да бир,+ иман да бир, вәфтиз* дә бир,  һамынын Атасы вә Аллаһы да бирдир. О, һамынын үзәриндәдир, һамы васитәсилә вә һамыда фәалијјәт ҝөстәрир.  Һәр биримизә Мәсиһин бөлүшдүрдүјү әнама ујғун олараг лүтф верилиб.+  Буна ҝөрә дә јазылыб: «О ҝөјә галханда әсирләри өзү илә апарды, инсан тимсалында һәдијјәләр верди».+  Демәли, о, ашағылара, јәни јер үзүнә енмишди ки, «галхды» дејилиб. 10  Һәр шеји тамамламаг үчүн һәм енән, һәм дә уҹа ҝөјләрин зирвәсинә галхан+ ејни кәсдир. 11  О, кимини һәвари*+, кимини пејғәмбәр+, кимини мүждәчи+, кимини дә чобан вә мүәллим+ кими верди ки, 12  мүгәддәсләри өјрәтсинләр*, хидмәт ишини ҝөрсүнләр, Мәсиһин бәдәнини* инша етсинләр,+ 13  та о вахтаҹан ки биз һамымыз иманда бирлијә вә Аллаһын Оғлуну танымагда вәһдәтә, јеткин инсан+ сәвијјәсинә, Мәсиһә мәхсус долғунлуғун инкишаф дәрәҹәсинә јетишәк. 14  Беләликлә, биз ушаг олмамалыјыг, инсанларын фырылдағындан, һијләсиндән вә фәнд-фелиндән доған һәр ҹүр тәлим, күләк кими,+ бизи ора-бура апармамалы, дәниз далғалары кими, атыб-тутмамалыдыр. 15  Ҝәлин һәгигәти сөјләјәрәк бәдәнин башы олан Мәсиһә+ доғру һәр шејдә мәһәббәтлә инкишаф едәк. 16  Онун васитәсилә бүтүн бәдән үзвләри+ һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшиб. Һәр бир үзв мүхтәлиф ваҹиб роллары јеринә јетирән ојнаглар васитәсилә гаршылыглы фәалијјәт ҝөстәрир. Һәр бир үзв өз ишини дүзҝүн ҝөрәндә бу, бәдәнин бөјүмәсинә вә мәһәббәтдә мөһкәмләнмәсинә көмәк едир.+ 17  Буна ҝөрә дә сизә дејирәм, Ағанын гаршысында сизә нәсиһәт верирәм: артыг пуч дүшүнҹәләрә ујуб јашајан башга халглар кими јашамајын.+ 18  Онлар әглән гаранлыгдадырлар, ҹаһилликләринә ҝөрә, үрәкләри күт олдуғуна ҝөрә Аллаһа мәхсус һәјата гаршы јадлашыблар. 19  Онлар абыр-һәјаны бүсбүтүн итирәрәк аҹҝөзлүклә һәр ҹүр натәмиз иш ҝөрмәк үчүн өзләрини азғынлыг*+ ҝирдабына гәрг едибләр. 20  Лакин сиз Мәсиһи белә танымамысыныз, 21  әлбәттә, әҝәр сиз, доғрудан да, ону динләјиб ондан өјрәнмисинизсә. Чүнки һәгигәт Исададыр. 22  Сиз өјрәнмишдиниз ки, әввәлки давраныш тәрзинизә хас олан вә алдадыҹы арзулары илә позғунлашан көһнә шәхсијјәти әјниниздән чыхармалысыныз,+ 23  даима дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирмәлисиниз,+ 24  Аллаһын ирадәсинә әсасән вә һәгиги салеһликлә сәдагәтә ујғун јарадылмыш јени шәхсијјәтә бүрүнмәлисиниз.+ 25  Буна ҝөрә дә артыг јаланы кәнара гојдуғунуз үчүн бир-биринизә һәгигәти сөјләјин,+ чүнки биз һамымыз бир бәдәнин үзвүјүк.+ 26  Гәзәбләнсәниз дә ҝүнаһ ишләмәјин,+ ҝүн батана гәдәр һирсли галмајын,+ 27  Иблисә фүрсәт вермәјин.+ 28  Оғурлуг едән даһа оғурлуг етмәсин, әлинин һалал зәһмәти илә долансын+ ки, корлуг чәкәнә дә әл тута билсин.+ 29  Гој дилиниздән һеч бир пис* сөз чыхмасын,+ анҹаг зәрурәтә ҝөрә иманы мөһкәмләндирмәк үчүн јахшы сөз сөјләјин ки, сизи динләјәнләрә фајда ҝәтирсин.+ 30  Һәмчинин Аллаһын мүгәддәс руһуну кәдәрләндирмәјин,+ чүнки сиз фидјә васитәсилә азадлыға чыхаҹағыныз ҝүн үчүн+ бу руһла мөһүрләнмисиниз.+ 31  Һәр ҹүр кини+, һирси, гәзәби, гышгырығы, тәһгири+, һабелә зәрәр ҝәтирән һәр шеји кәнара гојун.+ 32  Бир-биринизә гаршы хејирхаһ, шәфгәтли олун,+ Аллаһ Мәсиһ васитәсилә сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышлајын.+

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јахуд мүгәддәсләрә дүзәлиш етсинләр.
Јәни јығынҹағы.
Јахуд абырсызлыг. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.
Һәрфән: чүрүк.