Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал 9:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

 • Дәнјалын төвбә дуасы (1—19)

  • Виранлыг мүддәти: 70 ил (2)

 • Ҹәбрајыл Дәнјалын јанына ҝәлир (20—23)

 • 70 һәфтә һагда пејғәмбәрлик (24—27)

  • 69 һәфтәдән сонра Мәсиһин зүһуру (25)

  • Мәсиһ һәлак олаҹаг (26)

  • Шәһәрин вә мүгәддәс мәканын мәһви (26)

9  Мадалы Аһашверошун оғлу Дара+ кәлданиләрин+ сәлтәнәти үзәриндә шаһ гојулмушду, онун һакимијјәтинин биринҹи или иди.  Онун һакимијјәтинин биринҹи илиндә мән Дәнјал китаблардан, Јеһованын Әрәмја пејғәмбәрә дедији сөздән Јерусәлимин виран галаҹағы+ илләрин сајыны мүәјјән етдим: јетмиш ил+.  Онда мән вар олан Аллаһ Јеһоваја үз тутуб дуада јалвармаға башладым, оруҹ тутдум+, чула бүрүнүб күл ичиндә отурдум.  Аллаһым Јеһоваја дуада төвбә едәрәк дедим: «Еј әһдинә садиг галан, Сәни севиб әмрләринә риајәт едәнләрә+ мәһәббәт ҝөстәрән+ бөјүк вә зәһмли Аллаһ Јеһова!  Биз ҝүнаһ саһибијик, пис ишләр ҝөрдүк, шәр әмәлләрә гуршандыг, асилик етдик+, әмрләриндән, һөкмләриндән узаглашдыг.  Сәнин адындан падшаһларымыза, бәјләримизә, ата-бабаларымыза, өлкәнин бүтүн халгына сөз дејән гулун пејғәмбәрләрә+ гулаг асмадыг.  Еј Јеһова, Сән һагг саһибисән, бизсә јенә үзүгарајыг, биз — Јәһуда әһли, Јерусәлим сакинләри вә Сәнә гаршы хәјанәт етдикләри үчүн јахын-узаг өлкәләрә сәпәләдијин бүтүн исраиллиләр.+  Еј Јеһова, Сәнә гаршы ҝүнаһ ишләдијимизә ҝөрә һамымызын — падшаһларымызын да, бәјләримизин дә, ата-бабаларымызын да үзү гарадыр.  Аллаһымыз Јеһова, Сән мәрһәмәтли вә бағышлајансан,+ биз исә Сәнә аси олдуг.+ 10  Аллаһымыз Јеһова, биз Сәнин сөзүндән чыхдыг, гулун пејғәмбәрләр+ васитәсилә вердијин ганунлара әмәл етмәдик. 11  Бүтүн Исраил Ганунуну позду, сөзүнә итаәт етмәјиб јолдан чыхды. Буна ҝөрә дә Сән Аллаһын гулу Мусанын Ганунунда+ јазылмыш, андла бәркидилмиш ләнәти үстүмүзә төкдүн. Чүнки биз Сәнә гаршы ҝүнаһ ишләдик. 12  Сән бизим вә башчыларымызын әлејһинә дедијин сөзләри+ иҹра едиб башымыза мүсибәт ҝәтирдин. Јерусәлимин башына ҝәлән мүсибәт+ сәма алтында һеч вахт ҝөрүнмәјиб. 13  Мусанын Ганунунда јазылан бүтүн бәлалар башымыза ҝәлди.+ Биз исә тәгсирләримиздән әл чәкиб+ Аллаһымыз Јеһовадан лүтф диләмәдик, Сәнин һагг олдуғуну дәрк етмәдик. 14  Сән ҝөрүрдүн, еј Јеһова вә башымыза мүсибәт ҝәтирдин, чүнки еј Јеһова, Сәнин бүтүн ишләрин һагдыр, биз исә Сәнин сөзүндән чыхдыг.+ 15  Еј Јеһова, халгыны гүдрәтли әлилә Мисирдән чыхаран,+ та бу ҝүнә кими Өзүнү шөһрәтләндирән Аллаһымыз,+ биз Сәнә гаршы ҝүнаһ етмишик, шәр ишләрә гуршанмышыг. 16  Еј Јеһова, Сән адилсән,+ нә олар, һирс-гәзәбини шәһәрин Јерусәлимдән, мүгәддәс дағындан дөндәр. Чүнки ҝүнаһларымызын, ата-бабаларымызын тәгсири уҹбатындан Јерусәлим, Сәнин халгын аләмдә рүсвај олуб.+ 17  Инди, еј Аллаһымыз, гулунун дуасыны, јалварышыны ешит. Еј Јеһова, Өз шәрәфин наминә хараба галмыш+ мүгәддәс мәканына+ ҹамалынын нуруну сач. 18  Динлә, ешит, еј Аллаһымыз! Бах нә көкдәјик. Ҝөр адыны дашыјан шәһәрин нә һалдадыр. Савабларымыза ҝөрә јох, һәдсиз мәрһәмәтинә ҝөрә Сәнә јалварырыг.+ 19  Ешит, ја Јеһова! Бағышла, ја Јеһова!+ Бизә нәзәр сал, һәрәкәтә кеч, ја Јеһова! Ја Рәббим, адын наминә ләнҝимә. Чүнки бу шәһәр, бу халг Сәнин адынла таныныр».+ 20  Мән дуада төвбә едиб өз ҝүнаһымы, халгым Исраилин ҝүнаһыны етираф едәркән, Аллаһым Јеһовадан мүгәддәс дағы үчүн лүтф диләјәркән,+ 21  дуа һәлә дилимдә икән, ахшам тәгдимәси вахты әввәлләр вәһјдә+ ҝөрдүјүм Ҹәбрајыл+ инсан симасында гаршымда зүһур етди. Мән чох јорғун идим. 22  О, мәни баша салыб деди: «Еј Дәнјал, мән ҝәлдим ки, һәр шеји сәнә анладым. 23  Сән јалвармаға башлајанда бир нида ҝәлди вә мән ҝәлдим ки, буну сәнә чатдырым, чүнки сән чох истәкли бәндәсән.+ Буна ҝөрә сәнә ҝәтирдијим сөзләр барәдә дүшүн вә бу вәһји анла. 24  Аллаһ сәнин халгын вә мүгәддәс шәһәрин+ үчүн јетмиш һәфтә* тәјин едиб. Белә ки, асилијә сон гојулсун, ҝүнаһ битсин,+ тәгсир үчүн кәффарә верилсин,+ әбәди салеһлик бәргәрар олсун,+ вәһј вә пејғәмбәрлик мөһүрләнсин+ вә Ән мүгәддәс јер мәсһ едилсин. 25  Бил вә аҝаһ ол, Јерусәлимин јенидән тикилиб бәрпа едилмәси+ үчүн фәрманын чыхмасындан Өндәр+ Мәсиһин+ зүһуруна гәдәр једди һәфтә вә алтмыш ики һәфтә+ кечәҹәк. Јерусәлим, онун мејданы вә хәндәји јенидән тикилиб бәрпа едиләҹәк, амма бу, ағыр вахтда олаҹаг. 26  Алтмыш ики һәфтә кечәндән сонра Мәсиһ һәлак олаҹаг,+ өзүнә һеч нә галмајаҹаг.+ Бир рәһбәр ҝәләҹәк, онун гошуну шәһәри вә мүгәддәс мәканы дармадағын едәҹәк.+ Ону, санки, сел басыб кечәҹәк; агибәти бу ҹүр олаҹаг. Сонадәк мүһарибә олаҹаг. Оранын виран галмасына гәрар верилиб.+ 27  О*, чохларындан өтрү әһди бир һәфтә гүввәдә сахлајаҹаг. Һәфтәнин ортасында гурбан вә бәхшиши дајандыраҹаг.+ Ијрәнҹ шејләрин ганады үстүндә бириси ҝәлиб виранәлик ҝәтирәҹәк.+ Виран галан тамамилә мәһв едиләнәдәк она чыхарылмыш гәрар иҹра едиләҹәк».

Һашијәләр

Бурада илләрдән ибарәт һәфтәләр нәзәрдә тутулур.
Јәни Мәсиһ.