Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Дәнјал 8:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гоч вә тәкә (1—14)

    • Кичик бујнуз өзүнү уҹа тутур (9—12)

    • Ики мин үч јүз ахшам вә сәһәр (14)

  • Ҹәбрајыл вәһји ачыглајыр (15—27)

    • Гочла тәкәнин мәнасы (20, 21)

    • Вәһмли падшаһ галхыр (23—25)

8  Мән Дәнјал, әввәлләр алдығым вәһјдән сонра башга бир вәһј алдым.+ Бу, падшаһ Бәлшәззарын+ һакимијјәтинин үчүнҹү илиндә олмушду.  Мән вәһјдәки ҝөрүнтүләри ҝөрәркән Елам әјаләтинин+ Шуш*+ галасында идим. Бу ҝөрүнтүләрә бахырдым вә Улај чајынын кәнарында идим.  Башымы галдырыб ҝөрдүм ки, чајын кәнарында бир гоч+ дуруб. Онун ики бујнузу+ варды. Бујнузларын икиси дә узун иди, анҹаг бири о бириндән даһа узун иди. Даһа узун бујнуз сонрадан чыхмышды.+  Мән ҝөрдүм ки, гоч гәрбә, шимала вә ҹәнуба тәрәф кәллә атыр. Һеч бир һејван онун габағында дура билмирди вә онун әлиндән хилас едә билән јох иди.+ О, истәдијини едир вә өзүнү јүксәлдирди.  Сонра бахыб ҝөрдүм ки, гәрбдән бир тәкә+ ајағы јерә дәјмәдән бүтүн јер үзүнү аша-аша ҝәлир. Бу тәкәнин ҝөзләри арасында бир ҝөркәмли бујнуз+ варды.  О, чајын кәнарында ҝөрдүјүм гошабујнуз гоча сары ҝәлирди; она сары шиддәтли гәзәблә гачырды.  Ҝөрдүм ки, о, гоча јахынлашыр вә она чох аҹыглыдыр. О, гочу вурду вә һәр ики бујнузуну сындырды. Онун гаршында дурмаға гочун ҝүҹү чатмады. О, гочу јерә јыхыб тапдалады; гочу онун әлиндән хилас едән олмады.  Онда тәкә өзүнү чох-чох уҹалтды, лакин ҝүҹләниб-гүдрәтләнән кими ири бујнузу сынды. Онун јериндә дүнјанын дөрд сәмтинә* јөнәлмиш дөрд ҝөзәчарпан бујнуз ҝөрүндү.+  Бу бујнузларын бириндән диҝәр бир кичик бујнуз чыхыб ҹәнуба, шәргә вә дилбәр мәкана*+ тәрәф бој атыб чох уҹа олду. 10  О гәдәр уҹалды ки, ҝөјләр ордусуна чатды, ордунун вә улдузларын бир гисмини јерә салыб тапдалады. 11  О, өзүнү ордунун әмириндән дә уҹа тутду, даими гурбанлығы онун әлиндән алды вә онун мүгәддәс мәканынын дурдуғу јери дағытды.+ 12  Асилијә ҝөрә орду вә даими гурбанлыг бујнуза тәслим едилди. О, һаггы јерә атыр, ишиндә уғур газанырды. 13  Сонра мән бир мүгәддәс варлығын данышдығыны ешитдим. Диҝәр мүгәддәс варлыг исә данышана дејирди: «Даими гурбанлыг вә виранәлик ҝәтирән+ асилик һаггында, мүгәддәс мәканын вә ордунун тапдаланмасы һаггында олан вәһј нә гәдәр сүрәҹәк?» 14  О, мәнә деди: «Ики мин үч јүз ахшам вә сәһәр кечәнә гәдәр. Сонра мүгәддәс мәкан бәрпа олунуб гајдаја салынаҹаг». 15  Мән Дәнјал вәһјдәки ҝөрүнтүләри ҝөрәндә онларын мәнасыны билмәк истәдим. Бирдән гаршымда инсан симасында бир нәфәрин дурдуғуну ҝөрдүм. 16  Сонра Улајын+ ортасындан инсан сәси ешитдим. Сәс дејирди: «Еј Ҹәбрајыл+, ҝөрдүкләринин мәнасыны она ач».+ 17  О, дурдуғум јерә јахынлашды, јахынлашанда мән елә горхдум ки, үзүстә јерә дүшдүм. О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, бил вә аҝаһ ол, бу вәһј ахырзамана аиддир».+ 18  О, мәнимлә данышаркән мән јердә үзүстә дәрин јухуја ҝетдим. О, мәнә тохунду вә галдырыб ајаг үстә гојду.+ 19  Сонра деди: «Мән сәнә гәзәб дөврүнүн јекунунда нәләрин баш верәҹәјини билдирирәм. Чүнки бу, ахырзамана аиддир.+ 20  Ҝөрдүјүн икибујнузлу гоч Мада вә Фарс+ шаһларыдыр. 21  Гыллы тәкә Јунаныстан падшаһыдыр,+ ҝөзләри арасындакы ҝөркәмли бујнуз илк падшаһыдыр.+ 22  Бу бујнузун сыныб јериндә дөрд бујнузун чыхмасы+ о демәкдир ки, онун халгындан дөрд падшаһлыг пејда олаҹаг, амма онун ҝүҹүнә чатмајаҹаг. 23  Онларын һакимијјәтинин ахырында, асиләрин асилији сон һәддә чатанда, икибашлы сөзләри анлајан вәһмли падшаһ мејдана чыхаҹаг. 24  Бу падшаһ чох ҝүҹлү олаҹаг, амма бу, онун өз ҝүҹү олмајаҹаг. О, ҝөрүнмәмиш бәрбадлыглар төрәдәҹәк, ҝөрдүјү һәр ишдә уғур газанаҹаг. Гүдрәтлиләри, еләҹә дә мүгәддәс халгы+ мәһв едәҹәк. 25  Фәндҝирлији илә кәләк ишләдиб уғур газанаҹаг. Өз үрәјиндә гүррәләнәҹәк вә динҹлик дөврүндә* чохларыны һәлак едәҹәк. О, һәтта әмирләр Әмиринин әлејһинә галхаҹаг, амма инсан әли дәјмәдән мәһв олаҹаг. 26  Вәһјдә ахшам вә сәһәр һаггында дејиләнләр һәгигәтдир, лакин сән бу вәһји сирр олараг сахламалысан, чүнки о, узаг ҝәләҹәјә аиддир».+ 27  Мән Дәнјал бир нечә ҝүн һалсыз, нахош олдум.+ Сонра дуруб падшаһын ишләри илә мәшғул олмаға башладым.+ Амма ҝөрдүкләрим мәни мат гојмушду. Буну кимсә анлаја билмирди.+

Һашијәләр

Суз.
Һәрфән: ҝөјләрин дөрд күләјинә.
Јахуд ҝөзәллијә.
Диҝәр вариант: гәфләтән.