Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал 6:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәмурлар Дәнјала гәсд гурур (1—9)

  • Дәнјал дуадан галмыр (10—15)

  • Дәнјал ширләр гујусунда (16—24)

  • Дара Аллаһы уҹалдыр (25—28)

6  Дара гәрара алды ки, бүтүн сәлтәнәти+ идарә етмәк үчүн јүз ијирми ҹанишин тәјин етсин.  Онларын үзәриндә үч вәзир гојулмушду. Ҹанишинләр+ онлара һесабат вермәли иди ки, шаһа зијан дәјмәсин. Вәзирләрдән бири Дәнјал иди.+  Дәнјал диҝәр вәзир вә ҹанишинләрдән сечилирди, чүнки мүстәсна габилијјәтә* малик иди.+ Шаһ ону бүтүн сәлтәнәтиндә уҹалтмаг истәјирди.  Бу вахт вәзир вә ҹанишинләр Дәнјалы дөвләт ишләриндә иттиһам етмәк үчүн нөгсан ахтармаға башладылар. Лакин бир нөгсан, бир әјрилик тапа билмәдиләр, чүнки Дәнјал етибарлы адам иди, зәррәҹә сәһләнкарлыға, надүрүстлүјә јол вермирди.  Онда бу адамлар дедиләр: «Биз бу Дәнјалда һеч бир нөгсан тапа билмәјәҹәјик, ҝәрәк онун Аллаһынын ганунунда она гаршы нәсә ахтараг».+  Беләликлә, вәзир вә ҹанишинләр топлашыб шаһын һүзуруна ҝәлдиләр вә она дедиләр: «Шаһ Дара сағ олсун!  Шаһын бүтүн вәзирләри, рәисләр, ҹанишинләр, сарај мәмурлары вә валиләр мәсләһәтләшдиләр ки, шаһдан гадаға фәрманы чыхсын. Еј шаһ, ким отуз ҝүн әрзиндә, сәндән башга кимсәјә, ја аллаһа, ја инсана үз тутуб јалварса, ширләр гујусуна атылсын.+  Инди, еј шаһ, фәрман вериб ону имзала+ ки, о, ләғволунмаз Мада*-Фарс ганунуна әсасән дәјишилмәсин».+  Шаһ Дара гадаға фәрманы имзалады. 10  Дәнјал фәрманын имзаландығыны ешидәндә евинә ҝетди. Евин үст отағынын Јерусәлимә бахан пәнҹәрәләри ачыг иди.+ О, һәмишә етдији кими, ҝүндә үч дәфә диз чөкүб дуа етди, Аллаһына шүкүрләр сөјләди. 11  Һәмин адамлар ичәри долушдулар вә Дәнјалы Аллаһа јалварыб лүтф диләдији јердә јахаладылар. 12  Сонра шаһын јанына ҝәлиб гадаға фәрманы барәдә она хатырлатдылар: «Еј шаһ, мәҝәр сән гадаға фәрманы имзаламамышдын ки, ким отуз ҝүн әрзиндә, сәндән башга кимсәјә, ја аллаһа, ја инсана үз тутуб јалварса, ширләр гујусуна атылсын?» Шаһ деди: «Бу гәрар ләғволунмаз Мада-Фарс ганунуна әсасән гәтидир!»+ 13  Онлар әлүстү шаһа дедиләр: «Еј шаһ! Јәһуда әсирләриндән олан Дәнјал+ нә сәни, нә имзаладығын гадаға фәрманыны сајмыр, ҝүндә үч дәфә дуа едир».+ 14  Шаһ буну ешидәндә ганы гаралды. О, Дәнјалы гуртармаг истәди вә ҝүн батана гәдәр ону хилас етмәјә чалышды. 15  Ахырда бу адамлар шаһын јанына топлашыб дедиләр: «Еј шаһ, мәлумун олсун ки, Мада-Фарс ганунуна әсасән шаһын тәсдиг етдији гадаға, јахуд фәрман дәјишилмәздир!»+ 16  Беләликлә, шаһ әмр етди вә Дәнјалы ҝәтириб ширләр гујусуна атдылар.+ Шаһ Дәнјала деди: «Дурмадан гуллуг етдијин Аллаһын сәни горујаҹаг». 17  Сонра даш ҝәтириб гујунун ағзына гојдулар. Дәнјалын иши илә әлагәдар һеч нә дәјишмәсин дејә шаһ өзүнүн вә әјанларынын мөһүр үзүјү илә дашы мөһүрләди. 18  Бундан сонра шаһ сараја гајытды. О, ҝеҹә јемәк јемәди вә әјләнмәди*, ҝөзүнә дә јуху ҝетмәди. 19  Сәһәр ачылар-ачылмаз шаһ галхыб тәләсик ширләр гујусунун јанына ҝетди. 20  Гујуја јахынлашыб гәмли-гәмли Дәнјалы чағырды. Шаһ сорушду: «Еј вар олан Аллаһын гулу Дәнјал, дурмадан гуллуг етдијин Аллаһын сәни ширләрин ағзындан гуртара билдими?» 21  Дәнјал о андаҹа ҹаваб верди: «Өмрүн узун олсун, ја шаһ! 22  Мәним Аллаһым мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағлады+ ки, мәнә хәтәр јетирмәсинләр.+ Чүнки Онун гаршысында ҝүнаһсыз олдуғум үзә чыхды. Сәнә гаршы да һеч бир ҝүнаһ етмәмишәм, ја шаһ». 23  Шаһ чох севинди вә әмр етди, Дәнјалы гујудан чыхартсынлар. Дәнјал гујудан чыхарыланда бәдәниндә һеч бир зәдә јох иди, чүнки о өз Аллаһына ҝүвәнмишди.+ 24  Сонра шаһ бујруг вериб Дәнјалы иттиһам едән* адамлары ҝәтиздирди. Онлары оғуллары вә арвадлары илә бирликдә ширләр гујусуна атдылар. Онлар гујунун дибинә чатмамыш ширләр онлары гапыб бүтүн сүмүкләрини гырдылар.+ 25  Шаһ Дара ҹүмлә ҹаһанда јашајан үммәтләрә, халглара, бүтүн дилләрә мәнсуб инсанлара белә јазды:+ «Сизә салам олсун! 26  Әмр верирәм ки, сәлтәнәтимин бүтүн торпагларында инсанлар Дәнјалын Аллаһындан горхуб титрәсин.+ Чүнки О, вар олан вә әбәди Аллаһдыр. Онун падшаһлығы дағылмаздыр, һакимијјәти сонсуздур.+ 27  О гуртарар,+ ниҹат верәр, ҝөјдә вә јердә әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрәр.+ Бәли, Дәнјалы ширләрин пәнҹәсиндән гуртаран Одур!» 28  Беләҹә, Дәнјал Даранын+ вә фарс Курушун сәлтәнәтиндә+ уғурлу олду.

Һашијәләр

Һәрфән: руһа.
Мидија.
Диҝәр вариант: чалғычылар ҝәтиздирмәди.
Јахуд шәрләјән.