Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал 4:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

 • Падшаһ Аллаһын әбәди һөкмдар олдуғуну етираф едир (1—3)

 • Ағаҹ барәдә јуху (4—18)

  • Кәсилмиш ағаҹ вә једди дөвр (16)

  • Бәшәр үзәриндә һөкмран Аллаһдыр (17)

 • Дәнјал јухуну јозур (19—27)

 • Падшаһын јухусу чин олур (28—36)

  • Падшаһ ағлыны итирир (32, 33)

 • Падшаһ Аллаһы тәриф едир (37)

4  «Падшаһ Навуходоносордан јер үзүндә јашајан бүтүн үммәтләрә, халглара вә дилләрә мәнсуб оланлара салам олсун!  Мәсләһәт билдим ки, Аллаһ-Тааланын мәнимлә бағлы ҝөстәрдији әламәт вә мөҹүзәләри сизә билдирим.  Һәгигәтән, Онун әламәтләри мөһтәшәм, мөҹүзәләри гүдрәтлидир! Онун падшаһлығы әбәди падшаһлыгдыр, һакимијјәти нәсилдән-нәслә дурур.+  Мән, Навуходоносор өз евимдә, сарајымда раһат, фираван јашајырдым.  Бир дәфә мәни горхуја салан јуху ҝөрдүм. Јатағымда икән ҝөрдүјүм ҝөрүнтү вә рөјалар мәни горхутду.+  Мән әмр етдим ки, јухуну јозмаг үчүн Бабилин бүтүн мүдрикләрини һүзурума топласынлар.+  Каһинләр, руһчағыранлар, кәлданиләр вә мүнәҹҹимләр+ ҝәлдиләр. Мән јухуму онлара данышдым, амма онлар јухуну јоза билмәдиләр.+  Ахырда аллаһымын шәрәфинә+ Бәлтишәззар+ адландырылан, ичиндә мүгәддәс аллаһларын руһу олан+ Дәнјал һүзурума ҝәлди. Мән јухуну она данышдым:  “Еј каһинләрин башчысы+ Бәлтишәззар! Билирәм ки, сәндә мүгәддәс аллаһларын руһу вар+ вә елә бир сирр јохдур ки, сән ону ача билмәјәсән.+ Одур ки, јухуда ҝөрдүјүм рөјалары вә јозумуну мәнә даныш. 10  Мән јатағымда икән рөјада дүнјанын ортасында битмиш бир ағаҹ ҝөрдүм.+ Бу ағаҹ чох һүндүр иди.+ 11  О бөјүјүб мөһкәмләнди, башы ҝөјләрә чатды. Дүнјанын уҹгарларындан ону ҝөрмәк олурду. 12  Ағаҹын ҝөзәл јарпаглары, бол мејвәси вар иди. Үстүндә һамы үчүн гида битирди. Алтында чөлүн һејванлары көлҝә тапыр, будагларында ҝөјүн гушлары јува гурурду. Бүтүн ҹанлылар ондан гидаланырды. 13  Јатағымда јухуда икән рөјада ҝөрдүм ки, бир ҝөзәтчи, мүгәддәс бир варлыг ҝөјдән енир.+ 14  О, уҹадан дејирди: “Бу ағаҹы кәсин,+ будагларыны доғрајын, јарпагларыны силкәләјиб төкүн, мејвәләрини сәпәләјин! Гој һејванлар алтындан гачсын, гушлар будагларындан учсун. 15  Амма көтүјүнү дәмир вә мислә чәмбәрләјиб јердә сахлајын, гојун чөлүн отлары арасында галсын. Ҝөјләрин шеһи ону ислатсын, һејванлар кими, онун да пајы јерин отлары олсун.+ 16  Ондан инсан үрәји алыныб, әвәзинә һејван үрәји верилсин. Гој једди дөвр белә галсын.+ 17  Бу фәрманы ҝөзәтчиләр чыхарыб,+ бу бујруғу мүгәддәс варлыглар вериб ки, бәшәр өвладлары билсин: бәшәр сәлтәнәти үзәриндә һөкмран Һагг-Тааладыр.+ Сәлтәнәти кимә истәјир верир, инсанлар арасында ән ашағы оланы онун башында гојур”. 18  Мән падшаһ Навуходоносорун ҝөрдүјү јуху будур. Инди, еј Бәлтишәззар, сән ону јоз, чүнки сәлтәнәтимдәки мүдрикләрин һеч бири онун јозумуну мәнә ача билмәди.+ Сәнсә буна гадирсән, чүнки сәндә мүгәддәс аллаһларын руһу вар”. 19  Ады Бәлтишәззар олан Дәнјал+ ани һәјәҹан кечирди, фикирләри ону горхуја салды. Онда падшаһ деди: “Еј Бәлтишәззар, гој бу јуху вә онун јозуму сәни горхутмасын”. Бәлтишәззар исә деди: “Ја аға, гој бу јуху сәни севмәјәнләрин, јозуму дүшмәнләринин башына ҝәлсин. 20  Уҹалыб мөһкәмләнән, башы ҝөјләрә чатан, дүнјанын уҹгарларындан ҝөрүнән,+ 21  јарпаглары ҝөзәл, мејвәси бол, һамы үчүн гида верән, алтында чөлүн һејванлары мәскән салан, будагларында ҝөјүн гушлары јува гуран ағаҹ+ 22  сәнсән, ја падшаһ. Чүнки сән јүксәлиб мөһкәмләндин, әзәмәтин уҹалыб ҝөјләрә чатды,+ сәлтәнәтин дүнјанын уҹгарларына гәдәр јајылды.+ 23  Падшаһ бир ҝөзәтчи, ҝөјдән енән мүгәддәс варлыг+ ҝөрмүшдү. О дејирди: “Бу ағаҹы кәсиб мәһв един. Көтүјүнү исә дәмир вә мислә чәмбәрләјиб јердә сахлајын, гојун чөлүн отлары арасында галсын. Гој једди дөвр кечәнә гәдәр ҝөјләрин шеһи ону ислатсын, гој һејванлар кими, онун да пајы јерин отлары олсун”.+ 24  Еј падшаһ, бунун јозуму вә Һагг-Тааланын ағам падшаһла бағлы чыхардығы фәрман будур: 25  Сән инсанлар арасындан говулаҹагсан. Чөлүн һејванлары арасында јашајаҹагсан, өкүз кими от јејәҹәксән, ҝөјләрин шеһи сәни исладаҹаг.+ Сән бәшәр сәлтәнәти үзәриндә Һагг-Тааланын һөкмран олдуғуну, ону истәдији кәсә вердијини+ баша дүшәнә гәдәр једди дөвр кечәҹәк.+ 26  Ағаҹын көтүјүнүн+ галмасы барәдә верилән фәрманын исә мәнасы будур: сән ҝөјләрин һөкмранлыг етдијини баша дүшәндән сонра тахт-таҹын јенә сәнин олаҹаг. 27  Одур ки, ја падшаһ, гој мәсләһәтим аҹығына ҝәлмәсин. Ҝүнаһларындан дөнүб доғру ишләр ҝөр, һагсызлыгдан әл чәкиб фағыр-фүгәраја мәрһәмәт ҝөстәр. Бәлкә, онда фираванлығын узун сүрәр”».+ 28  Бүтүн бунлар падшаһ Навуходоносорун башына ҝәлмишди. 29  Бу јухудан он ики ај сонра Навуходоносор Бабилдә падшаһ сарајынын дамында ҝәзиширди. 30  Падшаһ деди: «Будур, падшаһ сарајына мәскән олмаг үчүн, шан-шөһрәтим үчүн ҝүҹүм-гүдрәтимлә тикдијим бөјүк Бабил!» 31  Бу сөз һәлә падшаһын ағзында икән ҝөјдән бир сәда ҝәлди: «Еј падшаһ Навуходоносор, ешит вә аҝаһ ол, тахт-таҹ әлиндән чыхды.+ 32  Сән инсанлар арасындан говулурсан. Чөлүн һејванлары арасында јашајаҹагсан, өкүз кими от јејәҹәксән. Сән бәшәр сәлтәнәти үзәриндә Һагг-Тааланын һөкмран олдуғуну, ону истәдији кәсә вердијини+ баша дүшәнә гәдәр једди дөвр кечәҹәк». 33  Елә о андаҹа дејиләнләр Навуходоносорун башына ҝәлди. О, инсанлар арасындан говулду, өкүз кими от јемәјә башлады, бәдәни ҝөјләрин шеһи илә исланды. Сачы гартал ләләји кими узанды, дырнаглары гуш ҹајнағы кими олду.+ 34  «Вахт тамам оланда+ мән Навуходоносор башымы галдырыб ҝөјләрә бахдым вә ағлым башыма ҝәлди. Мән Һагг-Таалаја алгыш охудум, Әбәди Вар Олана тәрифләр сөјләјиб Ону уҹалтдым. Чүнки Онун һакимијјәти әбәди һакимијјәтдир, падшаһлығы нәсилдән-нәслә дурур.+ 35  Јерин бүтүн сакинләри һеч нәдир. О, ҝөјләрин ордусујла, јерин сакинләријлә истәдији кими давраныр. Һеч ким Она мане ола билмәз,+ һеч ким Она “нә едирсән?” дејә билмәз.+ 36  О заман ағлым башыма ҝәлди вә падшаһлығымын ҹалалы, әзәмәтим, еһтишамым өзүмә гајытды.+ Мәмурларым, әјанларым мәни ахтарыб тапдылар, тахт-таҹым өзүмә гајтарылды вә мән әввәлкиндән дә әзәмәтли олдум. 37  Инди мән Навуходоносор ҝөјләрин Падшаһына тәрифләр дејирәм, Ону уҹалдыр, мәдһ едирәм.+ Чүнки Онун бүтүн ишләри доғру, јоллары һагдыр.+ Тәкәббүрлә ҝәзәнләри алчалдан Одур».+

Һашијәләр