Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Дәнјал 11:1—45

МҮНДӘРИҸАТ

 • Фарс вә Јунаныстан падшаһлары (1—4)

 • Ҹәнуб вә шимал падшаһлары (5—45)

  • Верҝијыған (20)

  • Әһдин өндәри һәлак олаҹаг (22)

  • Истеһкамлар аллаһынын уҹалдылмасы (38)

  • Ҹәнуб вә шимал падшаһлары чәкишир (40)

  • Шәргдән вә шималдан һәјәҹанлы хәбәрләр (44)

11  Мән исә мадалы Даранын+ һакимијјәтинин биринҹи илиндә она арха-дајаг олдум.  Инди сәнә дејәҹәјим сөзләр һәгигәтдир: Фарс өлкәсиндә даһа үч падшаһ мејдана чыхаҹаг. Дөрдүнҹүсү һамысындан чох вар-дөвләт топлајаҹаг. Вар-дөвләти сајәсиндә ҝүҹләнәндә һәр шеји Јунаныстан сәлтәнәтинә+ гаршы галдыраҹаг.  Сонра ҝүҹлү бир падшаһ пејда олаҹаг, о, бөјүк гүдрәтлә һөкмранлыг едәҹәк+ вә истәдијини едәҹәк.  Анҹаг гүдрәтинин зирвәсиндә онун сәлтәнәти дағылыб дөрд јерә* парчаланаҹаг;+ онун нәслинә кечмәјәҹәк вә онун һөкмранлығы кими гүдрәтли олмајаҹаг. Чүнки онун сәлтәнәти көкүндән гопарылаҹаг, онлара јох, башгаларына кечәҹәк.  Ҹәнуб падшаһы, јәни онун сәрдарларындан бири гүввәтләнәҹәк. Лакин бир нәфәр ону јениб бөјүк гүдрәтлә һөкмранлыг едәҹәк, һакимијјәти онункундан ҝүҹлү олаҹаг.  Бир нечә илдән сонра онлар иттифаг гураҹаг вә ҹәнуб падшаһынын гызы сазиш бағламаг үчүн шимал падшаһынын јанына ҝәләҹәк. Лакин гадын голунун гүввәтини сахлаја билмәјәҹәк; падшаһын да нә өзү, нә голу дуруш ҝәтирмәјәҹәк. Гадын, еләҹә дә ону ҝәтирәнләр, онун атасы вә о вахтлар ону ҝүҹлү едән тәслим едиләҹәк.  Гадынын көкүнүн пөһрәси онун* јериндә дураҹаг. О, ордуја вә шимал падшаһынын истеһкамына гаршы чыхыб савашаҹаг вә гәләбә чалаҹаг.  О, онларын аллаһларыны, дәмир бүтләрини, гызыл-ҝүмүш әшјаларыны, әсирләрини ҝөтүрүб Мисирә ҝәләҹәк. Бир нечә ил шимал падшаһындан узаг дураҹаг,  о кәсдән ки, ҹәнуб падшаһынын сәлтәнәтинә гаршы чыхаҹаг, амма өз өлкәсинә ҝери гајыдаҹаг. 10  Онун* оғулларына ҝәлинҹә, онлар мүһарибәјә һазырлашаҹаг, бөјүк, чохсајлы орду топлајаҹаглар. О ирәлиләјиб сел кими кечәҹәк. Сонра бүтүн јолу вурушараг истеһкамына гајыдаҹаг. 11  Ҹәнуб падшаһы гәзәбләниб она, јәни шимал падшаһына гаршы чыхаҹаг, онунла вурушаҹаг. О да бөјүк күтлә топлајаҹаг, лакин бу күтлә о бирисинә тәслим едиләҹәк. 12  Күтлә апарылаҹаг. Онун үрәји гүррәләнәҹәк вә о, он минләри һәлак едәҹәк. Амма өз ҝүҹлү мөвгејиндән истифадә етмәјәҹәк. 13  Шимал падшаһы гајыдаҹаг вә әввәлкиндән дә бөјүк орду топлајаҹаг. Бир нечә ил сонра, дөврүн сонунда о, бөјүк орду вә чохлу тәҹһизатла ҝәләҹәк. 14  О ҝүнләрдә чохлары ҹәнуб падшаһынын әлејһинә галхаҹаг. Халгынын арасындан голузорлулар галхыб вәһји ҝерчәкләшдирмәјә чалышаҹаг, лакин јыхылаҹаглар. 15  Шимал падшаһы ҝәләҹәк, мүһасирә бәнди гуруб истеһкамлы шәһәри әлә кечирәҹәк. Ҹәнубун сај-сечмә әсҝәрләри олса да, гүввәләри* дуруш ҝәтирмәјәҹәк; онларын дуруш ҝәтирмәјә ҝүҹү олмајаҹаг. 16  Она* гаршы чыхан кәс истәдијини едәҹәк, һеч ким онун габағында дура билмәјәҹәк. О*, дилбәр дијарда+ дураҹаг вә голунда мәһв етмә габилијјәти олаҹаг. 17  О, сәлтәнәтинин бүтүн ҝүҹү илә ҝәлмәји гәт едәҹәк. Орада онунла сазиш бағланаҹаг вә о, уғурла һәрәкәт едәҹәк. Она гызы мәһв етмәк ихтијары вериләҹәк. Гыз таб ҝәтирмәјәҹәк вә даһа онун олмајаҹаг. 18  Падшаһ чеврилиб саһилјаны өлкәләрә үз тутаҹаг вә хејлисини зәбт едәҹәк. Бир сәркәрдә онун тәрәфиндән мәруз галдығы тәһгирләрә сон гојаҹаг. Беләҹә, даһа тәһгир олмајаҹаг, тәһгирләри онун өзүнә гајтараҹаг. 19  Сонра о, ҝеријә, өлкәсинин истеһкамларына үз тутаҹаг вә бүдрәјиб јыхылаҹаг, ондан әсәр-әламәт галмајаҹаг. 20  Онун јерини ҝөзәл сәлтәнәтә верҝијыған ҝөндәрәҹәк кәс тутаҹаг. Анҹаг о, бир нечә ҝүндән сонра мәһв олаҹаг, лакин бу, гәзәбдән, јахуд мүһарибәдән олмајаҹаг. 21  Онун јерини бир мәнфур кәс тутаҹаг, она падшаһлыг иззәти верилмәјәҹәк. О, динҹлик дөврүндә* ҝәлиб һијлә илә падшаһлығы әлә кечирәҹәк. 22  Селә бәнзәр гүввәләр* онун өнүндән сүпүрүлүб атылаҹаг, онлар да, әһдин+ өндәри+ дә һәлак олаҹаг. 23  Онунла иттифаг гурулдуғундан о, фитнәкарлығына давам едәҹәк, ајаға галхаҹаг вә кичик бир халгын сајәсиндә ҝүҹләнәҹәк. 24  Динҹлик дөврүндә* әјаләтин ән зәнҝин әразиләринә дахил олуб нә өз аталарынын, нә дә онларын аталарынын едә билмәдијини едәҹәк. Гәнимәт вә талан малы пајлајаҹаг. Истеһкамлара гаршы фәндләр гураҹаг, амма тәкҹә бир мүддәт. 25  О, ҝүҹ вә ҹәсарәтини сәфәрбәр едиб бөјүк гошунла ҹәнуб падшаһынын үстүнә галхаҹаг. Ҹәнуб падшаһы чох бөјүк вә ҝүҹлү орду топлајараг мүһарибәјә һазырлашаҹаг. Амма о* дурмајаҹаг, чүнки она гаршы гәсд гурулаҹаг. 26  Онун ләзиз тәамларындан даданлар ону јыхаҹаг. Ордусу исә сүпүрүлүб атылаҹаг, чохлу тәләфат олаҹаг. 27  Бу ики падшаһын үрәји пислијә мејилли олаҹаг вә бир маса архасында отуруб бир-биринә јалан данышаҹаглар. Амма һеч нәјә наил олмајаҹаглар, чүнки сон өз вахтында ҝәләҹәк.+ 28  О*, чохлу сәрвәтлә өз мәмләкәтинә гајыдаҹаг. Үрәји мүгәддәс әһдә гаршы олаҹаг. О уғур газаныб өз мәмләкәтинә гајыдаҹаг. 29  Тәјин едилмиш вахтда о гајыдыб ҹәнубун үстүнә ҝедәҹәк, лакин бу дәфә әввәлки кими олмајаҹаг, 30  чүнки Киттим+ ҝәмиләри она гаршы чыхаҹаг вә о рам едиләҹәк. О ҝери дөнүб мүгәддәс әһдә гаршы+ һиддәтини јағдыраҹаг вә истәдијинә наил олаҹаг. Сонра ҝери гајыдыб әһди тәрк едәнләрә нәзәр салаҹаг. 31  Ондан гүввәләр чыхыб галхаҹаг. Онлар мүгәддәс мәканы+, истеһкамы мурдарлајаҹаг вә даими гурбанлығы дајандыраҹаглар.+ Онлар виранәлик ҝәтирән ијрәнҹ шеј гојаҹаглар.+ 32  О, әһдә хәјанәт едәнләри јағлы диллә дөнүклүјә сүрүкләјәҹәк. Лакин өз Аллаһыны таныјанлар үстүн ҝәлиб уғур газанаҹаглар. 33  Халгын ағыллылары+ чохларына елм верәҹәк, һәрчәнд онлар мүәјјән мүддәт гылынҹ вә аловдан, әсирлик вә таландан сәндәләјәҹәкләр. 34  Лакин онлар сәндәләјәндә бир аз көмәк алаҹаглар; хејли адам јағлы дил төкүб онлара гошулаҹаг. 35  Ағыллылардан бәзиләри сәндәләјәҹәк. Бунун нәтиҹәсиндә сафлашма, тәмизләнмә, ағардылма+ олаҹаг вә ахыра кими давам едәҹәк. Чүнки бу, мүәјјән вахт үчүндүр. 36  Бу падшаһ истәдијини едәҹәк, өзүнү јүксәлдиб бүтүн аллаһлардан үстүн сајаҹаг вә аллаһлар Аллаһына+ гаршы дәһшәтли сөзләр сөјләјәҹәк. О, гәзәб дөврүнүн сонуна гәдәр уғурлу олаҹаг; чүнки нә тәјин едилибсә, баш тутмалыдыр. 37  Падшаһ ата-бабаларынын Аллаһыны вә гадынларын арзусуну саја алмајаҹаг. О, һеч бир аллаһа һөрмәт гојмајаҹаг, өзүнү һамыдан үстүн тутаҹаг. 38  Әксинә, истеһкамлар аллаһыны уҹалдаҹаг; ата-бабаларынын танымадығы аллаһы гызыл-ҝүмүшлә, даш-гашла, ләл-ҹәваһиратла уҹалдаҹаг. 39  О, јад аллаһла әлбир олараг ән ҝүҹлү истеһкамлара гаршы уғурла һәрәкәт едәҹәк. Ону таныјанлары* ҝөјләрә јүксәлдәҹәк, чохлары үзәриндә башчы гојаҹаг. О һагг алыб торпаг пајлајаҹаг. 40  Ахырзаманда ҹәнуб падшаһы онунла чәкишәҹәк. Шимал падшаһы ҹәнҝ арабаларыјла, атлыларла, чохлу ҝәмиләрлә онун үстүнә шығыјаҹаг. О, өлкәләрә ҝирәҹәк, сел кими онлары басаҹаг. 41  О һәмчинин дилбәр өлкәјә+ ҝирәҹәк вә чохлу мәмләкәтләр јыхылаҹаг. Амма Әдум, Муаб вә әмуниләрин әсас гисми онун әлиндән гуртулаҹаг. 42  О, әлини һеј мәмләкәтләрә гаршы узадаҹаг. Мисир өлкәси дә ҹаныны гуртара билмәјәҹәк. 43  Мисирин гызыл-ҝүмүш хәзинәләри вә бүтүн сәрвәти онун ихтијарында олаҹаг. Ливијалылар вә һәбәшләр онун изләри илә ҝедәҹәкләр. 44  Лакин шәргдән вә шималдан ҝәлән хәбәрләр ону нараһат едәҹәк вә о, чохларыны гырыб мәһв етмәк үчүн шиддәтли гәзәблә галхаҹаг. 45  Өз падшаһ чадырларыны бөјүк дәнизлә дилбәр дијардакы+ мүгәддәс дағ арасында гураҹаг. Анҹаг агибәти чатаҹаг вә дадына јетишән олмајаҹаг.

Һашијәләр

Һәрфән: ҝөјләрин дөрд күләјинә.
Ҝөрүнүр, ҹәнуб падшаһынын.
Ҝөрүнүр, шимал падшаһынын.
Јахуд ордулары.
Ҝөрүнүр, ҹәнуб падшаһына.
Ҝөрүнүр, шимал падшаһы.
Диҝәр вариант: гәфләтән.
Јахуд ордулар.
Диҝәр вариант: гәфләтән.
Ҝөрүнүр, шимал падшаһы.
Ҝөрүнүр, шимал падшаһы.
Диҝәр вариант: өзүнүн таныдыгларыны.