Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 9:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ нә үчүн дијары Исраилә верир (1—6)

  • Халг Јеһованы дөрд дәфә гәзәбләндирир (7—29)

    • Гызыл дана (7—14)

    • Муса Јеһоваја јалварыр (15—21, 25—29)

    • Халг Јеһованы даһа үч дәфә гәзәбләндирир (22)

9  Динлә, еј Исраил! Сиз өзүнүздән бөјүк, өзүнүздән ҝүҹлү халглары говмаг, онларын мөһтәшәм, истеһкамлары ҝөјләрә дирәнән шәһәрләрини әлә кечирмәк үчүн Иорданы кечмәк үзрәсиниз.+  О халгларын адамлары, Анаг оғуллары+ ҹүссәли, һүндүр адамлардыр. Буну јахшы билирсиниз. Өзүнүз дә ешитмисиниз ки, онлар һаггында: “Кимин Анаг оғулларынын гаршысына чыхмаға һүнәри чатар?” — дејирләр.  Амма билин ки, Аллаһыныз Јеһова сизин гаршынызда ҝедәҹәк.+ О јандырыб-јахан аловдур,+ онларын һамысыны күлә дөндәрәҹәк. Ҝөзләринизин өнүндә онлары мәғлуб едәҹәк вә сиз Јеһованын вәд етдији кими, тез бир заманда онларын торпағыны тутаҹаг, өзләрини исә мәһв едәҹәксиниз.+  Аллаһыныз Јеһова онлары өнүнүздән гованда үрәјиниздә: “Јеһова бизи салеһ олдуғумуз үчүн ҝәтириб бу торпаға саһиб едиб”, — дејә фикирләшмәјин.+ Јох, бу халгларын шәр әмәлләринә ҝөрә Јеһова онлары сизин өнүнүздән говур.+  О торпағы тутмағыныз салеһ олдуғунуза, үрәјинизин дүзлүјүнә ҝөрә дејил. Әксинә, Аллаһыныз Јеһова шәр әмәлләринә ҝөрә о халглары өнүнүздән говур.+ Һәм дә Јеһова буну улу бабаларыныз Ибраһимә,+ Исһага+ вә Јагуба+ ичдији анда ҝөрә едир.  Билин ки, Аллаһыныз Јеһованын бу ҝөзәл дијары сизә мүлк олараг вермәјинә сәбәб сизин салеһлијиниз дејил, әслиндә, сиз дикбаш халгсыныз.+  Аллаһыныз Јеһованы сәһрада неҹә гәзәбләндирдијинизи һеч вахт јадыныздан чыхармајын.+ Мисирдән чыхдығыныз ҝүндән бу јерә ҝәлиб чатанадәк Јеһоваја аси олдунуз.+  Һәтта Һурибдә дә Јеһованы гәзәбләндирдиниз. Онда Јеһова елә гәзәбләнмишди ки, аз гала сизи мәһв едәҹәкди.+  Мән даш лөвһәләри, Јеһованын сизинлә бағладығы әһдин лөвһәләрини алмаг үчүн даға галхыб гырх ҝүн-гырх ҝеҹә аҹ-сусуз орада галмышдым.+ 10  Јеһова Өз әли илә үстүндә јаздығы ики даш лөвһәни мәнә верди. О лөвһәләрин үстүндә дағын әтәјиндә топлашдығыныз ҝүн Јеһованын аловун ичиндән сизә дедији сөзләр јазылмышды.+ 11  Гырх ҝүн-гырх ҝеҹәнин тамамында Јеһова ики даш лөвһәни, әһд лөвһәләрини мәнә верди. 12  Сонра Јеһова деди: “Тез ол, дүш ашағы. Мисирдән чыхардығын халг рәзиллик едир.+ Бујурдуғум јолдан јаман тез дөндүләр. Одур, өзләри үчүн төкмә бүт дүзәлдибләр”.+ 13  Сонра Јеһова мәнә деди: “Ҝөрүрәм, бу халг дикбаш халгдыр.+ 14  Бурах онлары мәһв едим, ҝөјләр алтындан адларыны силим, сәндән исә онлардан да ҝүҹлү, онлардан да бөјүк бир халг јарадым”.+ 15  Мән дағдан ендим. Дағ од тутуб јанырды.+ Әһд лөвһәләри дә әлимдә иди.+ 16  Ҝөрдүм ки, Аллаһыныз Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етмисиниз. Өзүнүз үчүн төкмә дана дүзәлтмисиниз. Јеһованын бујурдуғу јолдан чох тез дөнмүшдүнүз.+ 17  Онда мән әлимдәки ики даш лөвһәни ҝөзүнүзүн габағында јерә чырпыб парча-парча еләдим.+ 18  Сонра биринҹи дәфә олдуғу кими, јерә дөшәниб гырх ҝүн-гырх ҝеҹә Јеһованын өнүндә сәрили галдым. Етдијиниз ҝүнаһа ҝөрә — Јеһованын ҝөзүндә шәр иш тутуб Ону тәһгир етдијинизә ҝөрә нә ағзыма чөрәк алдым, нә дилимә су вурдум.+ 19  Јеһованын күкрәјән гәзәби, сизи мәһв етмәк истәмәси+ мәни горхуја салмышды. Амма Јеһова бу дәфә дә мәним сөзүмү јерә салмады.+ 20  Јеһова Һаруна елә һирсләнмишди ки, ону өлдүрмәк истәјирди.+ Мән онда Һарун үчүн дә јалварыб-јахардым. 21  Сонра сизин ҝүнаһ едиб дүзәлтдијиниз дананы+ јандырдым, әзиб тоза дөндәрдим вә дағдан ахан чаја ахытдым.+ 22  Сиз Тәбирәдә+, Масаһда+ вә Һәбрут-Һәттәвада+ да Јеһованы гәзәбләндирмишдиниз. 23  Јеһова: “Галхын, сизә верәҹәјим дијара саһиб олун!” — дејиб Гәдис-Барнидән+ сизи ҝөндәрәндә јенә дә Аллаһыныз Јеһованын әмриндән чыхдыныз+, Она иман ҝәтириб итаәт етмәдиниз.+ 24  Мән сизи таныјандан сиз Јеһоваја асилик едирсиниз. 25  Беләҹә, мән гырх ҝүн-гырх ҝеҹә Јеһованын өнүндә јерә сәрили галдым,+ чүнки Јеһова демишди ки, сизи мәһв едәҹәк. 26  Јеһоваја јалварыб дејирдим: “Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, нә олар, мәһв етмә халгыны. Мәхсуси халгына+, әзәмәтинлә гуртардығын, ҝүҹлү әлинлә Мисирдән чыхардығын бу ҹамаата рәһмин ҝәлсин.+ 27  Гулун Ибраһими, Исһагы, Јагубу+ јадына сал. Бу халгын дикбашлығына, асилијинә, ҝүнаһына нәзәр салма.+ 28  Јохса бизи чыхардығын өлкәнин ҹамааты дејәҹәк ки, Јеһова онлары вәд етдији дијара апара билмәди. Онлара нифрәт етдији үчүн апарыб сәһрада гырды.+ 29  Ахы бу ҹамаат Сәнин халгындыр,+ бөјүк гүдрәтинлә, гүввәтли әлинлә Мисирдән чыхардығын әмлакындыр”.+

Һашијәләр