Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 7:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Једди халгы мәһв един (1—6)

  • Аллаһ нә үчүн Исраили сечиб (7—11)

  • Итаәткарлығын хејри (12—26)

7  Аллаһыныз Јеһова тезликлә дахил олуб әлә кечирәҹәјиниз дијара+ сизи ҝәтириб чыхаранда сиздән бөјүк, сиздән ҝүҹлү једди халгы+ — һетләри, ҝиргашиләри, амориләри+, кәнаниләри, фәризиләри, һивиләри вә јәбусиләри+ гаршыныздан говаҹаг.+  Јеһова Аллаһыныз онлары сизә тәслим едәҹәк, сиз дә онлары мәғлуб едәҹәксиниз.+ Онлары мүтләг мәһв един.+ Онларла нә сазишә ҝирин, нә дә онлара бир илтифат ҝөстәрин.+  О халгларла гоһум олмајын, нә онлара гыз верин, нә онлардан гыз алын.+  Чүнки онлар өвладларынызы Мәним јолумдан дөндәриб башга аллаһлара гуллуг етмәјә сөвг едәҹәкләр.+ Онда Јеһованын сизә гәзәби күкрәјәҹәк вә О, сизи тез бир заманда мәһв едәҹәк.+  Онларла белә рәфтар един: гурбанҝаһларыны дағыдын, дик дашларыны*+ сындырын, Ашера бүтләрини*+ кәсин, ојма бүтләрини јандырын.+  Сиз Аллаһыныз Јеһованын мүгәддәс халгысыныз. Јеһова Аллаһ јер үзүндәки бүтүн халгларын арасындан сизи сечиб ки, Онун халгы, Онун хүсуси мүлкү оласыныз.+  Јеһова сизи диҝәр халглардан сајҹа чох олдуғунуза ҝөрә бәјәниб сечмәјиб,+ әслиндә сиз халглар арасында ән кичијисиниз.+  Әксинә, Јеһованын сизә олан мәһәббәти, ата-бабаларыныза ичдији анда сәдагәти Јеһованы сөвг етди ки, ҝүҹлү әли илә сизи көләлик евиндән, Мисир падшаһы фиронун әлиндән гуртарсын.+  Јахшы билирсиниз ки, Аллаһыныз Јеһова бир олан Аллаһдыр, әһдинә садиг галан, Ону севиб әмрләринә риајәт едәнләрин минләрлә нәслинә мәһәббәт ҝөстәрән етибарлы Аллаһдыр.+ 10  Она нифрәт едәнләрә исә ачыг-ачығына әвәзини вериб онлары мәһв едәр.+ Бәли, беләләриндән тәрәддүдсүз вә ачыгдан-ачыға гисасыны алар. 11  Буна ҝөрә бу ҝүн сизә вердијим әмрләрә, ганун вә һөкмләрә ҹидд-ҹәһдлә әмәл един. 12  Әҝәр бу һөкмләрә һәмишә гулаг ассаныз вә онлары јеринә јетирсәниз, Аллаһыныз Јеһова ата-бабаларыныза анд ичиб вердији әһдә вәфа едәҹәк, вәд етдији кими, мәһәббәтини сиздән әсирҝәмәјәҹәк. 13  Сизи севәҹәк, сизә хејир-бәрәкәт верәҹәк, сајынызы чохалдаҹаг. О, сизә чохлу өвлад нәсиб едәҹәк,+ торпағынызын мәһсулуну, тахылынызы, тәзә шәрабынызы, јағынызы бәрәкәтли едәҹәк, мал-гаранызын, гојун-кечиләринизин баласы чох олаҹаг.+ 14  Сиз халгларын ән мүбарәки олаҹагсыныз,+ аранызда нә бир сонсуз киши, нә бир сонсуз гадын олаҹаг. Һејванларыныздан бири дә гысыр олмајаҹаг.+ 15  Јеһова сиздән һәр ҹүр азар-безары узаг едәҹәк, сизи Мисирдә ешидиб-ҝөрдүјүнүз дәһшәтли хәстәликләрә дүчар етмәјәҹәк.+ Онлары јағыларынызын ҹанына салаҹаг. 16  Јеһова Аллаһын сизә тәслим етдији бүтүн халглары јох етмәлисиниз.+ Онлара јазығыныз ҝәлмәсин.+ О халгларын аллаһларына ситајиш етмәмәлисиниз,+ чүнки бу, сизин үчүн тәлә олаҹаг.+ 17  Үрәјиниздән “бу халглар сајҹа биздән чохдур, онлары неҹә гова биләрик?”+ фикри кечәрсә, 18  горхуја дүшмәјин,+ Аллаһыныз Јеһованын фиронун вә бүтүн Мисирин башына ҝәтирдикләрини јадыныза салын.+ 19  Шаһиди олдуғунуз мөһтәшәм һөкмләри, Аллаһыныз Јеһованын әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрәрәк,+ Өз ҝүҹлү әли, гүдрәтли голу илә сизи Мисирдән чыхардығыны хатырлајын.+ Аллаһыныз Јеһова бүтүн бунлары горхдуғунуз халгларын габағына чыхараҹаг.+ 20  Јеһова Аллаһыныз онларын руһуну сындырыб* ҝүҹ-тәпәрләрини әлләриндән алаҹаг, та о вахта гәдәр ки, сиздән ҝизләниб сағ галанлар да мәһв олсун.+ 21  Гој онлар сизи ваһимәјә салмасын, чүнки Аллаһыныз Јеһова, бөјүк вә зәһмли Аллаһ сизинләдир.+ 22  Аллаһыныз Јеһова бу халглары өнүнүздән тәдриҹән говаҹаг.+ Онларын һамысыны бирдән гырмајаҹагсыныз, јохса вәһши һејванлар чохалыб үстүнүзә һүҹум чәкәр. 23  Аллаһыныз Јеһова онлары сизә тәслим едәҹәк, онлары тар-мар едиб јерли-дибли јох едәҹәк.+ 24  Падшаһларыны әлинизә верәҹәк,+ ҝөјләр алтындан онларын адыны силәҹәксиниз.+ Онларын көкүнү кәсәнәҹән һеч ким гаршынызда дуруш ҝәтирә билмәјәҹәк.+ 25  Бу халгларын аллаһларынын ојма бүтләрини јандырын.+ Үстләриндәки гызыл-ҝүмүшә тамаһ салмајын, онлардан өзүнүзә ҝөтүрмәјин,+ јохса тора дүшәрсиниз. Бүтүн бунлар Аллаһыныз Јеһованын ҝөзүндә ијрәнҹ шејләрдир.+ 26  Ијрәнҹ шејләри евинизә ҝәтирмәмәлисиниз, јохса онларла бир јердә мәһв оларсыныз. Белә шејләрдән икраһ етмәли, ијрәнмәлисиниз, чүнки онлар мәһв едилмәли шејләрдир.

Һашијәләр

Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.
Диҝәр вариант: онлары тәлаша салыб, онлары дәһшәтә салыб.