Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 6:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованы бүтүн гәлбинлә сев (1—9)

    • «Динлә, еј Исраил» (4)

    • Валидејнләр ушағыны өјрәтмәлидир (6, 7)

  • Јеһованы унутмајын (10—15)

  • Јеһованы сынаға чәкмәјин (16—19)

  • Ҝәләҹәк нәслә данышын (20—25)

6  Бунлар Аллаһыныз Јеһованын сизә өјрәтмәк үчүн мәнә вердији әмрләр, ганун вә һөкмләрдир. Ҝедиб саһиб олаҹағыныз өлкәдә онлара риајәт етмәлисиниз.  Өзүнүз дә, өвладларыныз да, нәвәләриниз дә һәјатыныз бојунҹа Аллаһыныз Јеһовадан горхуб,+ сизә вердијим ганун вә әмрләринә риајәт един ки, өмрүнүз узун олсун.+  Еј Исраил, гулаг ас вә онлара дәгигликлә әмәл ет ки, аталарынын Аллаһы Јеһованын вәд етдији кими, фираван јашајасан вә сүд-бал ахан дијарда ҝет-ҝедә артыб чохаласан.  Динлә, еј Исраил: Аллаһымыз Јеһова тәк олан Јеһовадыр.+  Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, вар ҝүҹүнлә севмәлисән.+  Бу ҝүн сәнә әмр етдијим сөзләр үрәјинә һәкк олуб галсын,  онлары өвладына* ашыла*, евдә отуранда, јол ҝедәндә, јатанда, дуранда онлардан даныш.+  Онлары нишан кими әлинә бағла, гој алын бағы кими алнында олсун.+  Онлары евинин гапысынын јан тахталарына, шәһәр дарвазаларына јаз. 10  Аллаһыныз Јеһова сизи улу бабаларыныз Ибраһимә, Исһага вә Јагуба сизә вермәји анд ичдији дијара ҝәтирәндә,+ өзүнүзүн инша етмәдијиниз бөјүк, ҝөзәл шәһәрләри,+ 11  зәһмәтини чәкмәдијиниз һәр ҹүр наз-немәтлә долу евләри, газмадығыныз һовузлары, салмадығыныз үзүмлүкләри, зејтунлуглары сизә бәхш едәндә вә сиз дә јејиб дојанда,+ 12  бахын ки, сизи Мисир дијарындан, көләлик евиндән чыхаран Јеһованы унутмајасыныз.+ 13  Сиз Аллаһыныз Јеһовадан горхмалы,+ Она гуллуг етмәли,+ Онун ады илә анд ичмәлисиниз.+ 14  Башга аллаһларын, әтрафыныздакы халгларын аллаһларынын архасынҹа ҝетмәмәлисиниз,+ 15  чүнки аранызда олан Аллаһыныз Јеһова там сәдагәт тәләб едән Аллаһдыр.+ Әкс тәгдирдә, Аллаһынызын, Јеһованын сизә гәзәби пүскүрәҹәк+ вә јер үзүндән көкүнүзү кәсәҹәк.+ 16  Масаһдакы кими, Аллаһыныз Јеһованы сынаға чәкмәјин.+ 17  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији бүтүн әмрләрә, ганун вә ҝөстәришләрә ҹан-дилдән риајәт един. 18  Јеһоваја хош ҝәлән, Онун дүзҝүн сајдығы әмәлләри един ки, хејир тапасыныз, Јеһованын ата-бабаларыныза анд ичиб вәд етдији торпаға ҝедиб ора саһиб оласыныз,+ 19  Јеһованын вәд етдији кими, бүтүн дүшмәнләринизи өнүнүздән говасыныз.+ 20  Ҝәләҹәкдә өвладыныз сиздән сорушанда ки, Аллаһымыз Јеһованын вердији бу ҝөстәришләр, ганун вә һөкмләр нә демәкдир, 21  онда белә ҹаваб верәрсиниз: “Биз Мисирдә фиронун көләси идик, лакин Јеһова Өз ҝүҹлү әли илә бизи Мисирдән чыхарды. 22  Јеһова ҝөзүмүзүн гаршысында бөјүк әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрәрәк Мисирин, фиронун вә онун ев әһлинин башына фәлакәтләр ҝәтирди.+ 23  Бизи орадан чыхарды ки, бура ҝәтирсин, ата-бабаларымыза анд ичиб вәд етдији бу дијары бизә версин.+ 24  Сонра Јеһова бүтүн бу ганунлара риајәт етмәји, Аллаһымыз Јеһовадан горхмағы әмр етди ки,+ һәмишә хејир тапаг вә буҝүнкү кими, сағ-саламат олаг.+ 25  Әҝәр Аллаһымыз Јеһованын тапшырдығы кими, Она итаәт едиб бүтүн бу әмрләрә риајәт етсәк, бу, бизим үчүн саваба јазылаҹаг”.+

Һашијәләр

Һәрфән: оғлуна.
Јахуд тәкрарла; тәлгин ет.