Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 5:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын Һурибдә бағладығы әһд (1—5)

  • Он әмр тәкрарланыр (6—22)

  • Халг Сина дағында горхуја дүшүр (23—33)

5  Муса бүтүн исраиллиләри чағырыб онлара сөјләди: «Еј Исраил, бу ҝүн сизә бәјан етдијим ганун вә һөкмләрә гулаг вер. Онлары өјрән вә онлара дәгигликлә әмәл ет.  Аллаһымыз Јеһова бизимлә Һурибдә әһд бағлајыб.+  Јеһова бу әһди улу бабаларымызла дејил, бизимлә, бу ҝүн сағ олуб бурада дуранларла бағламышды.  Јеһова аловун ичиндән сизинлә үз-үзә, ҝөз-ҝөзә данышмышды.+  Мән һәмин вахт Јеһова илә сизин аранызда дуруб+ Јеһованын сөзүнү сизә чатдырырдым, чүнки сиз аловдан горхуб даға јахын ҝетмирдиниз.+ О демишди:  “Мән сизи Мисирдән, көләлик евиндән чыхаран Аллаһыныз Јеһовајам.+  Мәндән башга аллаһыныз олмамалыдыр.+  Өзүнүз үчүн нә јухарыда — сәмада, нә ашағыда — јердә, нә дә јердәки суларда олан шејләрин һеч биринин бүтүнү вә ја сурәтини дүзәлтмәјин.+  Онлара сәҹдә гылыб ситајиш етмәјин, чүнки Мән,+ Аллаһыныз Јеһова там сәдагәт тәләб едән Аллаһам.+ Мәнә аси кәсилән аталарын ҝүнаһларынын ҹәзасыны оғулларына, үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә гәдәр өвладларына чәкдирәрәм.+ 10  Мәни севиб әмрләримә әмәл едәнләрин исә минләрлә нәслинә мәһәббәт ҝөстәрәрәм. 11  Аллаһыныз Јеһованын адыны налајиг шәкилдә дилинизә ҝәтирмәјин,+ чүнки Јеһова Онун адыны налајиг шәкилдә дилә ҝәтирәни ҹәзасыз гојмаз.+ 12  Шәнбә ҝүнүнә риајәт едиб ону Аллаһыныз Јеһованын әмр етдији кими, мүгәддәс тутун.+ 13  Нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә един.+ 14  Једдинҹи ҝүн Аллаһыныз Јеһоваја һәср олунмуш Шәнбәдир.+ Һәмин ҝүн һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз.+ Нә өзүнүз, нә оғлунуз, нә гызыныз, нә гулунуз, нә гарабашыныз, нә өкүзүнүз, нә улағыныз, нә башга һејваныныз, нә дә шәһәрләриниздә јашајан јаделли һеч бир иш ҝөрмәмәлидир.+ Бәли, гул-гарабашыныз да сизин кими динҹәлмәлидир.+ 15  Унутмајын ки, бир вахтлар сиз Мисирдә гул идиниз, Аллаһыныз Јеһова да сизи орадан ҝүҹлү әли, гүввәтли голу илә чыхартды.+ Мәһз буна ҝөрә Аллаһыныз Јеһова сизә шәнбә ҝүнүнә риајәт етмәји бујурмушдур. 16  Аллаһыныз Јеһованын әмр етдији кими, атаныза вә ананыза һөрмәт един ки,+ Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији торпагда узун өмүр сүрүб фираван јашајасыныз.+ 17  Адам өлдүрмәјин.+ 18  Зина етмәјин.+ 19  Оғурлуг етмәјин.+ 20  Һеч кимә гаршы јаландан шаһидлик етмәјин.+ 21  Һеч кимин арвадына тамаһ салмајын.+ Һеч кимин һеч нәјиндә — нә евиндә, нә торпағында, нә гулунда, нә гарабашында, нә өкүзүндә, нә дә ешшәјиндә ҝөзүнүз олмасын”.+ 22  Бу әмрләри Јеһова сизин бүтүн иҹманыза дағда, аловун, булудун вә зүлмәт гаранлығын ичәрисиндән уҹа сәслә сөјләмишди.+ Бунлардан башга һеч нә демәмишди. Сонра исә онлары ики даш лөвһә үзәринә јазыб мәнә вермишди.+ 23  Дағ од-алов ичиндә икән гаранлыгдан ҝәлән сәси ешидәндә гәбиләләринизин башчылары вә ағсаггалларыныз мәним јаныма ҝәлмишдиләр.+ 24  Сиз онда мәнә белә демишдиниз: “Аллаһымыз Јеһова Өз ҹалалыны вә әзәмәтини бизә ҝөстәрди, биз аловун ичиндән Онун сәсини ешитдик.+ Бу ҝүн биз ҝөрдүк ки, Аллаһ инсанла данышанда инсан сағ гала биләр.+ 25  Анҹаг бу ҝүҹлү алов бизи јандырыб күлә дөндәрәҹәк. Бәс биз јазыг дејилик? Әҝәр Аллаһымыз Јеһованын сәсини бир аз да ешитсәк, мүтләг тәләф олаҹағыг. 26  Ахы һансы бәшәр өвлады бизим кими аловун ичиндән вар олан Аллаһын сәсини ешидиб сағ галыб? 27  Сән өзүн ҝет, Аллаһымыз Јеһованын нә дедијинә гулаг ас, сонра исә Аллаһымыз Јеһованын сәнә сөјләдији сөзләри бизә чатдырарсан. Биз дә гулаг асыб һәр шејә әмәл едәрик”.+ 28  Јеһова сизин мәнә дедијиниз сөзләрин һамысыны ешидирди. Онда Јеһова мәнә деди: “Ҹамаатын сәнә нә дедијини ешитдим. Чох пакизә.+ 29  Каш һәмишә онларын үрәјиндә Мәним вәһмим олсун,+ һәмишә Мәним әмрләримә риајәт етсинләр.+ Онда өзләри дә, өвладлары да әбәдијјән хејир тапарлар.+ 30  Ҝет, онлара де ки, һәр кәс өз чадырына гајытсын. 31  Сән исә бурада, Мәним һүзурумда гал. Исраилә өјрәтмәк үчүн сәнә Өз әмрләрими верәҹәк, ганун вә һөкмләрими билдирәҹәјәм. Верәҹәјим өлкәдә онлар бүтүн бу ганунларла јашамалыдырлар”. 32  Буна ҝөрә, еј ҹамаат, фикир верин ки, Аллаһыныз Јеһованын сизә бујурдуглары илә отуруб-дурасыныз,+ нә саға, нә сола бир аддым белә, атмајасыныз.+ 33  Аллаһыныз Јеһованын ҝөстәрдији јолла ҝедин ки,+ сағ галыб хош ҝүн ҝөрәсиниз, саһиб олаҹағыныз өлкәдә узун өмүр сүрәсиниз.+

Һашијәләр