Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 4:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

  • Итаәтә чағырыш (1—14)

    • Аллаһын ишләрини унутмајын (9)

  • Јеһова там сәдагәт тәләб едир (15—31)

  • Јеһовадан башга Аллаһ јохдур (32—40)

  • Иорданын шәргиндәки сығынаҹаг шәһәрләр (41—43)

  • Гануна ҝириш (44—49)

4  Инди исә, еј Исраил, сизә чатдырдығым ганун вә һөкмләри динләјин ки, сағ галасыныз+ вә аталарынызын Аллаһы Јеһованын сизә верәҹәји дијара дахил олуб она саһиб оласыныз.  Сизә дедијим сөзләрә бир кәлмә дә артырыб-әскилтмәјин.+ Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә — сизә вердијим әмрләрә риајәт един.  Өзүнүз ҝөрдүнүз ки, Јеһова Фаур Баалы әһвалатында нә етди. Аллаһыныз Јеһова араныздан Фаур Баалынын архасынҹа ҝедән һәр кәси тәләф етди.+  Лакин Аллаһыныз Јеһоваја вәфалы галан сизләр бу ҝүн сағсыныз.  Мән сизә, Аллаһым Јеһованын бујурдуғу кими, бүтүн ганун вә һөкмләри чатдырдым ки,+ саһиб олаҹағыныз өлкәдә онларла јашајасыныз.  Онлара диггәтлә әмәл един.+ Белә давранмағыныз башга халглара сизин мүдрик+, агил+ олдуғунузу ҝөстәрәҹәк вә бу гајда-ганунлар һаггында ешидән о халглар дејәҹәк: “Бу бөјүк халг, доғрудан да, мүдрик вә агил бир халгдыр”.+  Аллаһымыз Јеһованы чағыранда Онун бизә јахын олдуғу гәдәр, һансы бөјүк халгын аллаһлары она елә јахын олур?+  Һансы бөјүк халгын бу ҝүн сизә вердијим бу Ганун кими адил һөкмләри вә ганунлары вар?+  Амма сиз еһтијатлы олун, диггәт един ки, ҝөзүнүзлә шаһид олдуғунуз шејләри унутмајасыныз, нә гәдәр ки сағсыныз, онлар үрәјиниздән силинмәсин. Онлары оғулларыныза да, нәвәләринизә дә данышын.+ 10  Һурибдә Аллаһыныз Јеһованын гаршысында дурдуғунуз ҝүн Јеһова мәнә демишди: “Халгы бир јерә топла, гој дејәҹәјим сөзләри ешитсинләр ки,+ өмүрләринин һәр ҝүнүнү Аллаһ горхусу+ илә јашамағы өјрәнсинләр, өвладларына да өјрәтсинләр”.+ 11  Онда сиз јахын ҝәлиб дағын әтәјиндә дајандыныз. Дағ од ичиндә иди, ондан галхан алов ҝөјә бүләнд олмушду. Һәр јаны зүлмәт гаранлыг, гара булудлар бүрүмүшдү.+ 12  Јеһова аловун ичиндән сизинлә данышмаға башлады.+ Сиз дејилән сөзләри ешидир, амма һеч бир сурәт ҝөрмүрдүнүз.+ Јалныз сәс ешидирдиниз.+ 13  О, сизә Өз әһдини — он әмри*+ бәјан едиб бу әһдә әмәл етмәји тапшырды.+ Сонра онлары ики даш лөвһә үзәринә јазды.+ 14  Онда Јеһова мәнә бујурду ки, бүтүн ганунлары вә һөкмләри сизә анладым. Сиз һәмин о ганунлары саһиб олаҹағыныз өлкәдә рәһбәр тутуб јашамалысыныз. 15  Јеһова Һурибдә аловун ичиндән сизинлә данышан ҝүн һеч бир сурәт ҝөрмәмишдиниз. Буна ҝөрә дә диггәтли олун ки, 16  рәзиллик едиб нәјинсә сурәтиндә ојма бүт дүзәлтмәјәсиниз.+ Нә кишинин, нә гадынын, 17  нә јер үзүндәки һәр һансы бир һејванын, нә сәмада учан гушун,+ 18  нә торпагда сүрүнән ҹанлынын, нә дә суда јашајан балығын сурәтини дүзәлтмәјин.+ 19  Ҝөзләринизи ҝөјләрә галдырыб баханда, асимандакы ордуну — ҝүнәши, ајы, улдузлары ҝөрәндә алданыб онлара сәҹдә гылмајын, онлара ситајиш етмәјин.+ Аллаһыныз Јеһова онлары ҝөјләр алтында јашајан бүтүн бәшәрә әрмәған едиб. 20  Лакин сизләри Јеһова дәмирәридән собадан, Мисирдән чыхартды ки, буҝүнкү кими Онун мәхсуси халгы+ оласыныз. 21  Јеһованын сизә ҝөрә мәнә аҹығы тутмушду.+ О анд ичмишди ки, Иорданы кечиб Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг вердији о ҝөзәл дијара гәдәм басмајаҹағам.+ 22  Бәли, мән бурада өләҹәјәм, Иорданы кечмәјәҹәјәм.+ Сиз исә о таја кечиб о ҝөзәл дијара саһиб олаҹагсыныз. 23  Бахын, Аллаһыныз Јеһованын сизинлә бағладығы әһди унутмајын.+ Аллаһыныз Јеһованын гадаған етдији һеч нәјин сурәтиндә өзүнүз үчүн ојма бүт дүзәлтмәјин.+ 24  Чүнки Јеһова, сизин Аллаһыныз јандырыб-јахан аловдур,+ там сәдагәт тәләб едән Аллаһдыр.+ 25  Өлкәдә хејли јашајандан, оғул-ушаг, нәвә-нәтиҹә саһиби оландан сонра рәзиллик едиб бүт дүзәлтсәниз,+ Аллаһыныз Јеһованын ҝөзүндә шәр иш ҝөрүб Ону тәһгир етсәниз,+ 26  бу ҝүн ҝөјү вә јери сизә гаршы шаһид тутурам ки, Иорданы кечиб алаҹағыныз өлкәдән јох олаҹагсыныз, өзү дә чох тез бир заманда. Бәли, орада чох галмајаҹагсыныз, бүсбүтүн тәләф олаҹагсыныз.+ 27  Јеһова сизи халглар арасына сәпәләјәҹәк.+ Јеһованын сизи торпагларына сүрҝүн етдији халгларын арасында ичиниздән тәк-түк адам сағ галаҹаг.+ 28  Орада инсан әлләринин ағаҹдан, дашдан дүзәлтдији,+ ҝөрүб-ешитмәјән, иј, дад билмәјән аллаһлара гуллуг етмәли олаҹагсыныз. 29  Амма әҝәр орада Аллаһыныз Јеһованы ахтарсаныз, бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла Онун һарајында олсаныз, мүтләг Ону тапаҹагсыныз.+ 30  Бүтүн бунлар башыныза ҝәләндән сонра әзаб ичиндә гыврыланда Аллаһыныз Јеһоваја дөнәҹәк, Она итаәт едәҹәксиниз.+ 31  Чүнки Аллаһыныз Јеһова рәһмли Аллаһдыр.+ О, сизи атмаз, гојмаз ки, тамамилә мәһв оласыныз, анд ичәрәк аталарынызла бағладығы әһди унутмаз.+ 32  Дүнјанын бу башындан о башына сораглајыб өјрәнин, ҝөрүн һеч сиздән әввәлки дөврләрдә, Аллаһын јердә инсаны хәлг етдији ҝүндән бу јана бу ҹүр бөјүк ишләр баш вериб, јахуд белә бир шеј ешидән олуб?+ 33  Һансы бир халг сизин кими аловун ичиндән Аллаһын сәсини ешидиб вә сағ галыб?+ 34  Ја да Мисирдә ҝөзүнүзүн габағында сизин үчүн етдикләрини Аллаһыныз Јеһова башга һансы халг үчүн едиб? Һөкмләр верәрәк, әламәт вә мөҹүзәләр ҝөстәрәрәк+, ҹәнҝ едәрәк+, әлинин ҝүҹүнү+, голунун гүввәтини нүмајиш етдирәрәк, дәһшәт доғуран ишләр+ ҝөрәрәк һансы халгы башга халгын ичиндән чыхарыб Өзүнүнкү едиб? 35  Бүтүн бунлар сизә ондан өтрү ҝөстәрилиб ки, биләсиниз: Јеһовадыр Аллаһ, Ондан башга аллаһ јохдур.+ 36  Сизи дүз јола чәкмәк үчүн О, сизинлә ҝөјдән данышыб. Јердә сизә Өз бөјүк аловуну ҝөстәриб. Аловун ичиндән Онун сөзләрини ешитмисиниз.+ 37  О, улу бабаларынызы севдијинә, онларын өвладларыны сечиб Өз халгы+ етдијинә ҝөрә сизи бөјүк гүдрәти илә, Өз нәзәри алтында Мисирдән чыхарды. 38  Сиздән бөјүк, сиздән ҝүҹлү халглары гаршыныздан говду ки, сизи онларын өлкәсинә ҝәтирсин вә буҝүнкү кими, онларын торпагларыны сизә ирс версин.+ 39  Буна ҝөрә билин вә үрәјинизә һәкк един: јухарыда — ҝөјдә вә ашағыда — јердә тәк бир Аллаһ вар, о да Јеһовадыр.+ Ондан башгасы јохдур.+ 40  Онун бу ҝүн сизә чатдырдығым ганун вә әмрләринә әмәл един ки, сиз дә, өвладларыныз да хејир тапасыныз, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәдә узун мүддәт јашајасыныз».+ 41  Һәмин вахт Муса Иорданын шәрг тәрәфиндә үч шәһәр ајырды.+ 42  Әҝәр кимсә әдавәт бәсләдијинә ҝөрә дејил, тәсадүфән адам өлдүрәрдисә,+ бу шәһәрләрдән биринә гачыб сағ гала биләрди.+ 43  Рубәнлиләр үчүн јајладакы сәһрада Бәсәр+ шәһәрини, ҹадлылар үчүн Ҝиладда Рамут+ шәһәрини, мәнәссәлиләр үчүн Башанда Гулан+ шәһәрини ајырды.+ 44  Мусанын исраиллиләр үчүн тәсис етдији Ганун+ бу иди. 45  Бу өјүдләри, ганун вә һөкмләри Муса исраиллиләрә Мисирдән чыхандан сонра+ 46  Иордан бөлҝәсиндә, Бејт-Фаурла үзбәүз вадидә,+ Һәшбунда јашајан амори падшаһы Сиһунун өлкәсиндә вермишди.+ Мисирдән чыхан Муса илә исраиллиләр Сиһуну мәғлубијјәтә уғрадыб+ 47  өлкәсини тутмуш, еләҹә дә Башан падшаһы Огун әразисини әлә кечирмишдиләр.+ Беләликлә, онлар Иорданын шәргиндә ики амори падшаһынын торпагларыны, 48  Әрнун вадисинин кәнарындакы Аруирдән+ тутмуш Сијун, јәни Һәрмун дағына гәдәр әразини истила етмишдиләр.+ 49  Истила олунмуш торпаглара Физгә әтәкләриндәки Әрәбә дәнизинә* гәдәр Иорданын шәргиндә јерләшән бүтүн Әрәбә бөлҝәси дә дахил иди.+

Һашијәләр

Һәрфән: он сөзү.
Шор дәниз, јәни Өлү дәниз.