Ганунун тәкрары 34:1—12

  • Јеһова дијары Мусаја ҝөстәрир (1—4)

  • Муса өлүр (5—12)

34  Муса Муаб чөллүјүндән Нәба дағына+ ҝедиб, Әриһа+ илә үзбәүз олан Физгәнин тәпәсинә чыхды.+ Јеһова она бүтүн өлкәни, Ҝиладдан тутмуш Дана+ гәдәр һәр јаны,  бүтүн Нифталы, Әфраим, Мәнәссә торпагларыны, гәрбдәки дәнизә* гәдәр узанан бүтүн Јәһуда торпағыны,+  Неҝеви+, хурма ағаҹлары шәһәри Әриһанын јерләшдији дүзәнлији, та Соһара+ гәдәр бүтүн Иордан бөлҝәсини+ ҝөстәрди.  Јеһова она деди: «Ибраһимә, Исһага, Јагуба анд ичиб “өвладларына* верәҹәјәм” дедијим дијар будур.+ Бу дијары ҝөрмәјә сәнә изин вердим, анҹаг ора гәдәм басмајаҹагсан».+  Бундан сонра Јеһованын гулу Муса Јеһованын дедији кими, Муаб дијарында вәфат етди.+  О, Мусаны Муаб дијарындакы вадидә, Бејт-Фаурун гаршысында торпаға тапшырды. Онун гәбринин јери бу ҝүнә гәдәр һеч кимә мәлум дејил.+  Муса дүнјадан көчәндә јүз ијирми јашында иди.+ Онун ҝөзләри нуруну итирмәмишди, ҹаны һәлә ҝүмраһ иди.  Исраил халгы отуз ҝүн Муаб чөллүјүндә Мусаны ағлады.+ Ахырда, Муса үчүн тутулан јас вә ағлашма ҝүнләри баша чатды.  Нун оғлу Јушә дәрин һикмәтә саһиб иди*, чүнки Муса әлини онун үзәринә гојмушду.+ Исраиллиләр она табе олмаға башладылар. Јеһова Мусаја неҹә әмр етмишдисә, онлар елә дә етдиләр.+ 10  Лакин Исраилдә даһа һеч вахт Муса кими,+ Јеһованын үзбәсурәт таныдығы+ пејғәмбәр пејда олмады. 11  Муса Мисирдә фирона, хидмәтчиләринә вә өлкәсинә Јеһованын тапшырдығы бүтүн мөҹүзә вә әламәтләри ҝөстәрмишди.+ 12  О һәм дә бүтүн Исраилин ҝөзү гаршысында ҝүҹлү әли илә мөһтәшәм, һејрәтамиз ишләр ҝөрмүшдү.+

Һашијәләр

Бөјүк дәниз, јәни Аралыг дәнизи.
Һәрфән: тохумларына.
Һәрфән: руһун һикмәти илә долу иди.