Ганунун тәкрары 33:1—29

  • Муса гәбиләләрә хејир-дуа верир (1—29)

    • Јеһованын «әбәди голлары» (27)

33  Аллаһ адамы Муса өлүмүндән габаг исраиллиләрә хејир-дуа вериб+  деди: «Јеһова! О, Синадан ҝәлди,+Саирдән үстләринә шәфәг сачды, Фәран дағларындан һәшәмәтлә нур сачды,+Јанында мүгәддәс ордусу*,+Сағ тәрәфиндә ҹәнҝавәрләри.+   Халгыны әзиз тутду.+Халгын мүгәддәсләри Онун әлиндәдир,+ Дизинин јанында отурублар,+Сөзләрини динләјирләр.+   (Муса бизә бујруг верди, ганун верди,+Буну Јагуб иҹмасына мирас гојду.)+   Халгын башчылары топлашанда,+Ҹәми Исраил гәбиләләри бир јерә јығыланда,+О, Јешуруна+ һөкмдар олду.   Рубән мин јашасын, өлүм ҝөрмәсин.+Адамларынын сајы әскилмәсин».+   Јәһудаја исә бу сөзләрлә хејир-дуа верди:+ «Ешит, еј Јеһова, Јәһуданын сәсини,+Ону халгына ҝери гајтар. Өзүнүнкүнү өз әлләри горујур,Дүшмәнини јенмәјә она көмәк ол».+   Лави үчүн деди:+ «Туммим вә Уримин+ Сәнин садиг гулундадыр,+Масаһда сынаға чәкдијин бәндәндәдир.+ Мәриба сују јанында Сән онунла чәкишдин.+   Ата-ана билмәди, Гардаш танымады,+Өз белиндән ҝәлән оғулларындан кечди, Чүнки Сәнин сөзләринлә јашады,Сәнин әһдинә вәфадар олду.+ 10  Јагуба Сәнин һөкмләрини,+Исраилә Ганунуну өјрәдәҹәк.+ Гој Сәнә хош әтир кими бухур тәгдим етсин,+Гурбанҝаһында јандырма гурбаны јандырсын.+ 11  Еј Јеһова, онун ҝүҹүнү бирә-беш артыр,Әлләринин ишиндән разы гал. Онун үстүнә галханларын ајагларыны гыр,Гој она нифрәт едәнләр бир дә баш галдырмасын». 12  Бинјамин үчүн деди:+ «Гој Јеһованын севимлиси Онун јанында әмин-аманлыгда јашасын.Бүтүн ҝүнү Онун көлҝәсинә сығынсын,Күрәјинин ортасында мәскән салсын». 13  Јусиф үчүн белә деди:+ «Гој Јеһова онун торпағына бәрәкәт версин+Ҝөјүн немәти илә,Шеһлә, шәбнәмлә, гајнајан булагларын сују илә,+ 14  Ҝүнәшин бөјүтдүјү ән ҝөзәл барларла,Һәр ај јетишән ән нәфис бәһәрләрлә,+ 15  Улу дағларын* ләтиф төһфәләрилә,+Гоҹаман тәпәләрин рузисилә, 16  Јер үзүнүн наз-немәтилә, ҹәми сәрвәтилә,+Колда зүһур Едәнин+ хејир-дуасыјла. Гој бунлар Јусифин башындан төкүлсүн,Гардашларындан сечилиб ајрыланын башындан јағсын.+ 17  Илк доғулан буға кими әзәмәтлидир.Бујнузлары вәһши өкүз бујнузларыдыр. Онларла халглары бујнузлајаҹаг,Һамысыны дүнјанын гуртараҹағына говаҹаг. Онлар Әфраимин он минләри,+Мәнәссәнин минләридир». 18  Зәбулуна белә деди:+ «Шадлан, еј Зәбулун, һәр јола чыханда,Сән дә, еј Јәсакир, чадырында шад-хүррәм јаша.+ 19  Онлар халглары “һајды даға” дејиб сәсләјәҹәкләр. Орада салеһлик гурбанлары кәсәҹәкләр. Онлар дәрјаларын сәрвәтини,Гумда ҝизләдилмиш хәзинәләри чәкиб чыхараҹаглар». 20  Ҹада деди:+ «Ҹадын сәрһәдләрини ҝенишләндирәнә алгыш олсун!+ О, шир кими марыға јатыб,Шикарынын голуну, башыны гопармаға һазырдыр. 21  Ән јахшы јери өзүнә ҝөтүрүр,+Ганунверәнин ајырдығы пај орададыр.+ Халгын башчылары бир јерә ҹәм олаҹаг. О, Исраил үчүн Јеһованын әдаләтини бәргәрар едәҹәк,Онун һөкмләрини һәјата кечирәҹәк». 22  Дана деди:+ «Дан бала ширдир.+ Башандан сычрајыб чыхаҹаг».+ 23  Нифталы үчүн деди:+ «Јеһованын лүтфү,Немәтләри башындан төкүлән Нифталы, Гәрбә, ҹәнуба саһиб ол!» 24  Ашир үчүн деди:+ «Оғулларындан јарыјан Ашир... Гој гардашлары она һүсн-рәғбәт ҝөстәрсин.Гој о, ајагларыны јағда јусун*. 25  Дарвазанын килиди мисдир, дәмирдир.+Динҹлијин өмрүнүн ҝүнләри илә гоша аддымлајаҹаг. 26  Сәнә көмәк етмәк үчүн ҝөјләри јарыб кечән,+Булудлара әзәмәтлә сүвар олан Аллаһын,Јешурунун+ Аллаһынын+ тајы-бәрабәри јохдур. 27  Та бинеји-гәдимдән Аллаһ пәнаһ јеридир,+Сәни әбәди голлары үстүндә ҝәздирир.+ Өнүндән дүшмәнләрини говаҹаг,+“Јох един онлары!” һајгыраҹаг.+ 28  Исраил архајынчылыг ичиндә јашајаҹаг.Тахыл, шәраб дијарында,+Ҝөјләриндән шеһ даман торпагда+Јагубун чешмәсинә дәјиб-долашан олмајаҹаг. 29  Нә бәхтәвәрсән, еј Исраил!+ Һаны сәнин кимиси?+Гуртулушун Јеһовадандыр,+О, сәнин галханындыр,+Мөһтәшәм гылынҹындыр. Дүшмәнләрин өнүндә диз чөкәҹәк+,Онларын күрәјини* тапдалајаҹагсан».

Һашијәләр

Јахуд он минләрлә мүгәддәси.
Диҝәр вариант: шәргдәки дағларын.
Јахуд јаға салсын.
Диҝәр вариант: сәҹдәҝаһларыны.