Ганунун тәкрары 32:1—52

  • Мусанын нәғмәси (1—47)

    • Јеһова гајадыр (4)

    • Исраил өз Гајасыны унудуб (18)

    • «Гисас Мәнимдир» (35)

    • «Онун халгы илә шадланын» (43)

  • Муса Нәба дағында өләҹәк (48—52)

32  «Гулаг верин, еј ҝөјләр, ҝөрүн нә дејирәм;Еј јер үзү, ешит ағзымдан чыхан кәлмәләри.  Нәсиһәтим јағмур олуб јағаҹаг,Сөзләрим шеһ олуб дамаҹаг,Чәмәнлијә чисәләјән нарын јағышлар кими,Јашыллыға төкүлән лејсанлар кими.   Јеһованын адыны бәјан едәрәм.+ Аллаһымызын бөјүклүјүнү вәсф един!+   Гајадыр О, һәр иши мүкәммәл,+Бүтүн јоллары һагг,+ Наһаг иш ҝөрмәјән+ етибарлы+ Аллаһ.Адилдир, һагдыр О.+   Онлар исә рәзиллик етдиләр;+ Јох, онлар Онун өвладлары дејил. Өзләри гүсурлудур.+ Јолуну азмыш, позғун нәсил!+   Будур сизин Јеһоваја шүкраныныз,+Еј ахмаг, сәфеһ гөвм?+ Мәҝәр сизи јохдан вар едән Атаныз О дејил?+О дејилми сизи хәлг едән, ајаға галдыран?   Кечмиш чағлары јада салын,Өтән нәсилләрин јашадығы илләрә бојланын, Аталарыныздан хәбәр алын, сизә десинләр,+Ағсаггалларыныздан сорун, данышсынлар.   Һагг-Таала халглара мирас верәндә,+Адәм өвладларыны* бир-бириндән ајыранда,+Сәрһәдләрини елә ҹызды ки,+Исраил оғуллары сајларына ҝөрә пај алсын.+   Ахы бу халг Јеһованын пајыдыр,+ Јагуб Онун ирсидир.+ 10  Ону чөл-бијабанда ҝөрдү,+Кимсәсиз, гурд-гуш улашан сәһрада тапды.+ Онун башына доланды, назыны чәкди,+Ҝөз бәбәји кими горуду.+ 11  Јувасыны силкәләјән,Балаларынын үстүндә сүзән,Ганадларыны ҝәриб онлары тутан,Пәрләринин үстүндә апаран гартал кими,+ 12  Јеһова ону апарды.+Тәк апарды, Онунла өзҝә бир аллаһ олмады.+ 13  Јер үзүнүн һүндүр зирвәләрини она рам етди,+Ону зәмиләрин немәти илә бәсләди,+ Гајалардан сүзүлән бал,Дашлардан чәкилән јағ ҹанына гүввәт верди, 14  Нахырын јағы илә, гојун-кечи сүдү илә,Пијли гојунларла,Башан гочлары илә, тәкәләрлә,Ири дәнли буғдаларла ону бәсләди.+Үзүмүн ганындан, шәрабдан ичдин. 15  Јешурун* пиј бағлајанда һөҹәтлик едиб шыллаг атды. Пиј бағламысан, шишиб дәринә сығмырсан!+ О, Јараданыны, Аллаһы атды,+Ону хилас едән Гајаја хор бахды. 16  Онлар јабанчы аллаһларла Ону аҹыгландырдылар.+Ијрәнҹ әмәлләрлә Ону тәһгир етдиләр.+ 17  Аллаһа јох, ҹинләрә,Танымадыглары аллаһлара,Тәзәликҹә пејда олмуш,Ата-бабаларынызын ешидиб-билмәдији аллаһлара гурбан ҝәтирдиләр.+ 18  Сәнә аталыг едән Гајаны унутдун,+Сәнә һәјат верән Аллаһы јада салмадын.+ 19  Јеһова буну ҝөрүб онлары рәдд ејләди,+Ахы оғул-гызлары Ону тәһгир еләди. 20  О деди: “Онлардан үзүмү дөндәрәҹәјәм,+Онда ҝөрәҹәјәм агибәтләрини. Позғун нәсил,+Вәфасыз өвладлар.+ 21  Мәни аллаһ олмајан шејләрлә аҹыгландырдылар.+Пуч бүтләри илә Мәни тәһгир етдиләр.+ Мән дә онлары халг адына лајиг олмајанларла пәрт едәҹәјәм,+Ахмаг бир халгла тәһгир едәҹәјәм.+ 22  Гәзәбим од пүскүрүр,+Бу одун атәши Мәзарын* дәринликләринәдәк чатыр,+Јери, онун бүтүн бәһрәсини јандырыб-јахаҹаг,Дағларын өзүлү зәбанә чәкәрәк јанаҹаг. 23  Бәлаларынын үстүнә бәла ҝөндәрәҹәјәм,Охданымы онларын үстүнә бошалдаҹағам. 24  Аҹлыг онларда һал гојмајаҹаг,+Гыздырма ичиндә говрулаҹаглар, тар-мар едиләҹәкләр.+ Онлары јыртыҹы һејванларын дишинә верәҹәјәм,+Торпагда сүрүнәнләрин зәһәрли дишинә туш едәҹәјәм. 25  Бајырда гылынҹ әһәдләрини кәсәҹәк,+Евдә дәһшәт түғјан едәҹәк.+Ҝәнҹ оғланын да, ҹаван гызын да,Чағанын да, аһылын да пајы бу олаҹагдыр.+ 26  Мән чохдан дејәрдим: “Галхыб онлары пәрән-пәрән едәҹәјәм,Адларыны јаддашлардан силәҹәјәм”. 27  Анҹаг дүшмәнләрин ришхәндини ҝөз өнүнә ҝәтирдим,+Јағыларын јанлыш јерә јозмағыны истәмәдим.+ Јохса дејәрдиләр: “Биз ҝүҹлү чыхдыг,+Бу ишдә Јеһованын әли јохдур”. 28  Онлар дүшүнҹәсиз* халгдыр,Һамысы ганмаздыр.+ 29  Каш ки ағыллары олајды!+ Онда бир аз дүшүнәрдиләр.+ Ахырларыны фикирләшәрдиләр.+ 30  Бир нәфәр мин нәфәри неҹә тәгиб едә биләр?Ики нәфәр он мин адамы неҹә гова биләр?+ Чүн онларын Гајасы онлары атды,+Јеһова онлары тәрк етди. 31  (Јағыларын гајасы Гајамыза тај дејил,+Буну өзләри дә дәрк едирләр.)+ 32  Тәнәкләри Сәдум тәнәкләриндән,Әмурә бағларындандыр.+ Үзүмләринин һәр ҝиләси зәһәр тулуғу,Салхымлары зәггумдур.+ 33  Шәраблары зәһримар,Амансыз илан* ағысы. 34  Буну мөһүр алтында,Анбарымда сахлајырам.+ 35  Гисас Мәнимдир, әвәзи Мән чыхаҹағам,+Вахты чатанда ајаглары сүрүшәҹәк.+Онларын фәлакәт ҝүнү јахындыр.Агибәтләри астанададыр”. 36  Јеһова Өз халгыны сорғу-суала чәкәҹәк.+Лакин ҝүҹләринин түкәндијини,Јалныз бичарәләрин, заваллыларын галдығыны ҝөрәндәГулларына рәһми ҝәләҹәк.+ 37  Сонра дејәҹәк: “Һаны аллаһлары,+Пәнаһ апардыглары гајалар, 38  Гурбанларынын пији илә бәсләдикләри,Шәраб тәгдимәләрини ичирдикләри аллаһлар?+ Гој галхыб дадыныза јетишсинләр, Пәнаһҝаһыныз олсунлар. 39  Инди билин, Аллаһ Мәнәм.+Мәндән башга јохдур аллаһ.+ Өлдүрән дә Мәнәм, һәјат верән дә.+ Јаралајан да,+ шәфа верән дә.+Әлимә дүшәни гуртаран олмаз.+ 40  Әлими ҝөјләрә галдырыбӘбәди варлығыма анд ичирәм,+ 41  Әҝәр парлајан гылынҹымы итиләјирәмсә,Әлим һөкмүн иҹрасы үчүн галхыбса,+Демәк, дүшмәнләрими интигам һаглајаҹаг,+Мәнә аси дүшәнләрдән әвәз чыхаҹағам. 42  Охларымы ганла мәст едәҹәјәм,Өләнләрин, әсирләрин ганы илә.Гылынҹымы дојураҹағамДүшмән рәһбәрләринин башы илә, ҹисми илә”. 43  Еј халглар, Онун халгы илә шадланын.+О, гулларынын ганыны јердә гојмајаҹаг.+Дүшмәнләриндән гисас алаҹаг,+Халгынын торпағы үчүн кәффарә верәҹәк*». 44  Беләҹә, Муса ҝәлиб Нун оғлу Һушә*+ илә бирликдә бу нәғмәнин сөзләрини бүтүн халга сөјләди.+ 45  Сөјләјиб гуртарандан сонра 46  деди: «Бу ҝүн сизә сөјләдијим хәбәрдарлыг сөзләрини үрәјинизә һәкк един+ ки, өвладларыныза ганунун бүтүн тәләбләринә ҹидд-ҹәһдлә әмәл етмәји ашылајасыныз.+ 47  Бу, бош сөз дејил, өлүм-дирим мәсәләсидир.+ Бу сөзүн сајәсиндә Иорданы кечиб тутаҹағыныз торпагда узун өмүр сүрәҹәксиниз». 48  Елә һәмин ҝүн Јеһова Муса илә данышыб деди: 49  «Әриһа илә үзбәүз, Муаб өлкәсиндә олан Абаримдәки+ Нәба дағына+ галх, исраиллиләрә верәҹәјим Кәнан дијарыны сејр елә.+ 50  Сонра Һарун Һур дағында+ өлүб ата-бабаларына говушдуғу* кими, сән дә бу дағда ҝөзләрини һәјата јумуб ата-бабаларына говушаҹагсан. 51  Чүнки Син сәһрасында, Гәдисдәки Мәриба сујунун+ јанында икиниз дә Исраил халгынын гаршысында Мәнә һөрмәтсизлик етдиниз, исраиллиләрин өнүндә мүгәддәслијими уҹа тутмадыныз.+ 52  Исраил халгына верәҹәјим дијары узагдан ҝөрәҹәксән, амма ајағыны ора басмајаҹагсан».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: бәшәри.
Мәнасы: дүрүст. Исраилә верилән шәрәфли ад.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: нәсиһәтә кар.
Һәрфән: кобра.
Јахуд торпағыны тәмизләјәҹәк.
Јушәнин әсил ады. Һушә Јаһын хилас етдији, Јаһ хилас етди мәнасыны верән Һушијјә адынын гыса формасыдыр.
Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.