Ганунун тәкрары 31:1—30

  • Мусанын өлүмгабағы нәсиһәти (1—8)

  • Гануну халга охумаг (9—13)

  • Јушәнин тәјинаты (14, 15)

  • Исраилин асилији габагҹадан билдирилир (16—30)

    • Нәсиһәтамиз нәғмә (19, 22, 30)

31  Бундан сонра Муса исраиллиләрин гаршысына чыхыб онлара бу сөзләрлә хитаб етди:  «Јашым јүз ијирмини һаглајыб.+ Сизә артыг башчылыг едә билмәјәҹәјәм. Јеһова мәнә дејиб ки, Иорданын о тајына кечмәјәҹәјәм.+  Чајы кечәндә башынызын үстүндә Аллаһыныз Јеһова ҝедәҹәк, гаршыныздакы халглары О Өзү мәһв едәҹәк, сиз дә онларын торпагларыны әлә кечирәҹәксиниз.+ Јеһованын дедији кими, сизи о таја Јушә кечирәҹәк.+  Јеһова амори падшаһлары Сиһунла+ Огу+ мәһв едәркән онларын вә мәмләкәтләринин башына нәләр ҝәтирмишдисә, бу халгларын да башына ејни шеји ҝәтирәҹәк.+  Јеһова онлары гаршынызда дармадағын едәҹәк. Онларла неҹә бујурмушамса, елә рәфтар етмәлисиниз.+  Ҹәсур олун, мөһкәм олун!+ Онлардан горхмајын, тәлаш етмәјин.+ Аллаһыныз Јеһова сизинлә ҝедир. О, сизи атмајаҹаг».+  Муса Јушәни чағырыб бүтүн Исраилин гаршысында она деди: «Ҹәсур ол, мөһкәм ол!+ Бу халгы Јеһованын ата-бабаларына онлара вермәји анд ичдији өлкәјә сән апараҹагсан, өлкәни ирс олараг онлара сән верәҹәксән.+  Јеһова гаршында ҝедәҹәк. О, һәмишә сәнинлә олаҹаг,+ һеч вахт сәни атмајаҹаг. Горхма, тәлаша дүшмә».+  Сонра Муса бу Гануну јазыб+ Јеһованын Әһд сандығыны дашыјан лавили каһинләрә вә Исраилин бүтүн ағсаггалларына верди. 10  Муса онлара әмр едиб деди: «Һәр једди илин сонунда, борҹдан азад етмә илиндә тәјин олунмуш вахтда,+ Чардаглар бајрамында+ 11  бүтүн Исраил Аллаһыныз Јеһованын һүзурунда дурмаг үчүн+ Онун сечдији јерә ҝәләндә Гануну халга охујун, гој һамы ешитсин.+ 12  Кишиләри, гадынлары, ушаглары, шәһәрләриниздә јашајан јаделлиләри бир јерә јығын+ ки, һамы гулаг асыб Аллаһыныз Јеһовадан горхмағы өјрәнсин вә бу Ганунун бүтүн сөзләринә диггәтлә әмәл етсин. 13  Онда онларын бу Гануну билмәјән өвладлары гулаг асыб+ Аллаһыныз Јеһовадан горхмағы өјрәнәр вә Иорданы кечиб саһиб олаҹағыныз өлкәдә өмүрләринин һәр ҝүнүнү Аллаһ горхусу илә јашајарлар».+ 14  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Өлүм ҝүнүн јахынлашыб.+ Јушәни чағыр, бирликдә Һүзур чадырына ҝирин. Ону башчы тәјин едәҹәјәм».+ Муса илә Јушә Һүзур чадырына ҝирдиләр. 15  Бу заман Јеһова булуд сүтунунда чадырын јанында зүһур етди. Булуд сүтуну чадырын ҝирәҹәјиндә дурду.+ 16  Јеһова Мусаја деди: «Бир аздан ҝөзләрини һәјата јумаҹагсан. Бу халг ҝедәҹәкләри өлкәдә гоншу халгларын аллаһларына ситајиш етмәјә* башлајаҹаг.+ Мәни атаҹаг,+ онларла бағладығым әһди позаҹаглар.+ 17  Онда гәзәбим пүскүрәҹәк,+ бу халгы атаҹағам,+ онлардан үз дөндәрәҹәјәм.+ Һамысы мәһв олуб ҝедәҹәк. Башлары дашдан-даша дәјәндән сонра, чох мүсибәтләр чәкәндән сонра+ дејәҹәкләр: “Аллаһымыз бизимлә дејил, она ҝөрә башымыза бу мүсибәтләр ҝәлир”. + 18  Лакин башга аллаһлара үз тутуб ҝөрдүкләри шәр ишләрә ҝөрә Мән онлара тәрәф белә, бахмајаҹағам.+ 19  Инди исә бу нәғмәни јазыб+ исраиллиләрә өјрәдин.+ Гој бу нәғмәни өјрәнсинләр. Нәғмә Исраил халгына гаршы Мәним шаһидим олаҹаг.+ 20  Онлары ата-бабаларына вәд етдијим өлкәјә,+ сүд-бал ахан дијара+ ҝәтириб чыхаранда, орада гарынлары тох, шад-хүррәм јашајанда+ башга аллаһлара үз тутуб онлара гуллуг едәҹәкләр, Мәнә һөрмәтсизлик едәҹәк, әһдими позаҹаглар.+ 21  Башлары чох мүсибәтләр, фәлакәтләр чәкәндә+ бу нәғмә онлара гаршы шаһидлик едәҹәк (онларын өвладлары бу нәғмәни унутмамалыдырлар). Чүнки анд ичдијим торпаға ҝедиб чыхмамышдан нәјә мејил салдыглары Мәнә јахшы мәлумдур».+ 22  Муса елә һәмин ҝүн бу нәғмәни јазды вә исраиллиләрә өјрәтди. 23  О*, Нун оғлу Јушәјә+ тапшырыб деди: «Ҹәсур вә мөһкәм ол!+ Чүнки исраиллиләри анд ичиб вәд етдијим торпаға сән апараҹагсан.+ Мән сәнинлә олаҹағам». 24  Муса Ганунун бүтүн сөзләрини китаба јазыб+ гуртаран кими 25  Јеһованын сандығыны дашыјан лавилиләрә ҝөстәриш вериб деди: 26  «Бу Ганун китабыны+ апарыб Аллаһыныз Јеһованын Шәһадәт сандығынын јанына гојун.+ О, сизә гаршы шаһидлик едәҹәк. 27  Чүнки мән сизин асилијинизә,+ дикбашлығыныза+ јахшы бәләдәм. Әҝәр мән сағ ола-ола Јеһоваја гаршы белә асилик едирсинизсә, ҝөр мән өләндән сонра нәләр едәҹәксиниз! 28  Гәбиләләринизин бүтүн ағсаггалларыны, мәмурлары јаныма чағырын. Бүтүн бу сөзләри онлара сөјләјиб јери вә ҝөјү онлара гаршы шаһид тутаҹағам.+ 29  Чүнки билирәм ки, мән өләндән сонра азғынлашаҹаг,+ сизә бујурдуғум јолдан дөнәҹәксиниз вә Јеһованын ҝөзүндә шәр иш ҝөрдүјүнүз, әлләринизин иши илә Ону тәһгир етдијиниз үчүн ахырда башыныз мүсибәтләр чәкәҹәк».+ 30  Сонра Муса нәғмәнин сөзләрини бүтүн Исраил иҹмасынын гаршысында башдан-ахырадәк сөјләди:+

Һашијәләр

Һәрфән: аллаһлары илә зина етмәјә.
Ҝөрүнүр, Аллаһ.