Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 30:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһоваја сары дөнмәк (1—10)

  • Јеһованын әмрләри чәтин дејил (11—14)

  • Һәјатла өлүм арасында сечин (15—20)

30  Бүтүн бу сөзләр, гаршыныза гојдуғум хејир-дуа вә ләнәтләр+ ҝерчәкләшәндә вә Аллаһыныз Јеһованын сизи сәпәләдији+ халгларын арасында бунлары јадыныза саланда+  өзүнүз вә өвладларыныз бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла+ Аллаһыныз Јеһоваја сары дөнүб+ Онун сөзүнә, бу ҝүн сизә бујурдуғум әмрләрә итаәт етсәниз,  Аллаһыныз Јеһова әсир дүшәнләринизи ҝери гајтараҹаг.+ Аллаһыныз Јеһова рәһм едиб+ сизи пәрән-пәрән салдығы халгларын арасындан топлајаҹаг.+  Һәтта дүнјанын гуртараҹағында да олсаныз, Аллаһыныз Јеһова сизи јығыб ҝери гајтараҹаг.+  Јеһова Аллаһыныз сизи ата-бабаларынызын саһиб олдуғу өлкәјә ҝәтирәҹәк, ора сизин олаҹаг. О, сизи ағ ҝүнә чыхараҹаг, сајынызы ата-бабаларынызын сајындан да чох едәҹәк.+  Аллаһыныз Јеһова сизин дә, өвладларынызын да үрәјини саф едәҹәк*+ ки, Аллаһыныз Јеһованы бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла севәсиниз вә сағ галыб јашајасыныз.+  Аллаһыныз Јеһова сизә нифрәт едиб зүлм верән дүшмәнләринизи бүтүн бу ләнәтләрә дүчар едәҹәк.+  Онда сиз дүз јола ҝәлиб Јеһованын сөзүнә гулаг асаҹаг вә бу ҝүн сизә чатдырдығым әмрләринә риајәт едәҹәксиниз.  Аллаһыныз Јеһова әлинизин зәһмәтинә хејир-бәрәкәт верәҹәк,+ өвлад сарыдан бол олаҹагсыныз. Мал-һејваныныз артымлы, торпағынызын мәһсулу зәнҝин олаҹаг. Бәли, Јеһова ата-бабаларынызы фираванлыгда јашатмагдан неҹә зөвг алырдыса, сизи дә фираванлыға чыхармагдан елә зөвг алаҹаг.+ 10  Чүнки онда сиз Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асаҹаг, бу Ганун китабында јазылмыш әмрләринә вә ганунларына риајәт едәҹәк, бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла Аллаһыныз Јеһоваја сары дөнәҹәксиниз.+ 11  Бу ҝүн сизә вердијим әмр ағыр, јахуд әлчатмаз дејил.+ 12  О, ҝөјдә дејил ки, дејәсиниз: “Ким ҝөјә чыхыб ону бизим үчүн ҝәтирәҹәк ки, ону ешидиб јеринә јетирәк?”+ 13  Јахуд да дәнизин о тајында дејил ки, дејәсиниз: “Ким дәнизин о тајына ҝедиб ону бизим үчүн ҝәтирәҹәк ки, ону ешидиб јеринә јетирәк?” 14  Ганунун сөзү сизин лап јанынызда, дилиниздә, үрәјиниздәдир+ ки, ону јеринә јетирәсиниз.+ 15  Будур, бу ҝүн гаршыныза һәјатла хошбәхтлик, өлүмлә бәдбәхтлик гојурам.+ 16  Әҝәр Аллаһыныз Јеһованын бу ҝүн сизә чатдырдығым әмрләринә гулаг асыб Ону севсәниз,+ Аллаһыныз Јеһованын јолу илә ҝетсәниз, әмрләринә, ганун вә һөкмләринә риајәт етсәниз, онда јашајаҹаг,+ ҝүнү-ҝүндән чохалаҹагсыныз. Аллаһыныз Јеһова тутаҹағыныз өлкәдә сизи чохлу немәт саһиби едәҹәк.+ 17  Амма әҝәр үрәјиниз Аллаһдан дөнәрсә,+ Онун сөзүнә гулаг асмајыб башга аллаһлара сәҹдә гылар, онлара гуллуг едәрсинизсә,+ 18  онда билин вә аҝаһ олун, һөкмән мәһв олаҹагсыныз.+ Иорданы кечиб тутаҹағыныз дијарда чох јашамајаҹагсыныз. 19  Бу ҝүн ҝөјү вә јери сизә гаршы шаһид тутурам ки, гаршыныза һәјатла өлүмү, хејир-дуа илә ләнәти гојдум.+ Һәјаты сечин ки, өзүнүз дә, өвладларыныз да сағ галасыныз,+ 20  Аллаһыныз Јеһованы севиб,+ сөзүнә гулаг асыб, Она бағланыб јашајасыныз.+ Чүнки Јеһова сизин һәјатыныздыр. Улу бабаларыныз Ибраһимә, Исһага вә Јагуба сизә вермәји анд ичдији дијарда узун заман јашамағыныз мәһз Ондан асылыдыр».+

Һашијәләр

Һәрфән: сүннәт едәҹәк.