Ганунун тәкрары 3:1—29

  • Башан падшаһы Огун үзәриндә гәләбә (1—7)

  • Иорданын шәргиндәки торпаглар бөлүнүр (8—20)

  • Муса Јушәни үрәкләндирир (21, 22)

  • Муса дијара ҝирмәјәҹәк (23—29)

3  Сонра биз дөнүб Башан јолу илә јухары ҝетдик. Башан падшаһы Ог бизә гаршы вурушмаг үчүн адамларыны јығыб Әзрәјә ҝәлди.+  Јеһова мәнә деди: “Ондан горхма. Онун өзүнү дә, адамларыны да, торпағыны да сәнин әлинә тәслим едәҹәјәм. Һәшбунда јашајан амори падшаһы Сиһунун башына ҝәтирдијини бунун да башына ҝәтирәҹәксән”.  Беләҹә, Аллаһымыз Јеһова Башан падшаһы Огу вә онун бүтүн адамларыны бизим әлимизә верди вә биз бир нәфәри дә сағ бурахмадан һамыны гылынҹдан кечирдик.  Сонра онун бүтүн шәһәрләрини зәбт етдик. Елә шәһәр галмады ки, әлимизә кечмәсин. Алтмыш шәһәр, бүтүн Аргуб бөлҝәси, Огун Башандакы сәлтәнәти истила олунду.+  Шәһәрләрин һамысынын һүндүр диварлары, ҹәфтәли дарвазалары вар иди. Үстәлик, орада чохлу кичик шәһәрләр вар иди.  Лакин биз Һәшбун падшаһы Сиһунун өлкәсиндәки кими, бурада да шәһәрләрин һамысыны јерлә јексан етдик,+ киши, гадын, ушаг демәјиб, һамыны гырдыг.+  Бүтүн һејванлары өзүмүзә ҝөтүрдүк, шәһәрләри талан етдик.  О вахт биз Әрнун вадисиндән тутмуш Һәрмун дағына кими олан әразини, Иордан бөлҝәсиндәки ики амори падшаһынын өлкәсини+  (сидонлулар Һәрмун дағыны Ширјун, амориләр исә Сәнир адландырырдылар), 10  јајладакы бүтүн шәһәрләри, бүтүн Ҝилады, Башанда Огун сәлтәнәтинә аид шәһәрләр олан Сәлхә вә Әзрәјәдәк бүтүн Башаны тутдуг.+ 11  Башан һөкмдары Ог рәфалардан сонунҹусу иди. Онун мафәсини дәмирдән* дүзәлтмишдиләр. Бу мафә һәлә дә әмуниләрин Раббаһ шәһәриндәдир. Онун узунлуғу ади гулаҹла* доггуз гулаҹ, ени дөрд гулаҹдыр. 12  О вахт биз бу јери тутдуг: Әрнун вадисинин јанында јерләшән Аруирдән+ башлајан әразини, Ҝилад дағлыг бөлҝәсинин јарысыны. Мән онун шәһәрләрини рубәнлиләрә вә ҹадлылара вердим.+ 13  Ҝиладын о бири јарысыны вә Огун сәлтәнәти олан Башаны бүтүнлүклә Мәнәссә гәбиләсинин јарысына вердим.+ Башанда олан Аргуб бөлҝәси рәфаларын өлкәси кими танынырды. 14  Мәнәссә оғлу Јаир+ гәшуриләрин вә мәкатиләрин сәрһәдинәдәк+ бүтүн Аргуб бөлҝәсини+ тутуб Башанын о кәндләринә өз адыны верди. Бу ҝүнәдәк дә оралар Һаввут-Јаир* адланыр.+ 15  Ҝилады Маһирә вердим.+ 16  Рубәнлиләрлә ҹадлылара+ Ҝиладдан тутмуш Әрнун вадисинә гәдәр (вадинин ортасы сәрһәддир), әмуниләрин сәрһәди олан вадијә, Јәббуга гәдәр, 17  Әрәбә, Иордан вә онун саһили олан сәрһәдә гәдәр, Кинарәтдән Әрәбә дәнизинә, јәни шәрг тәрәфдәки Физгә әтәкләриндә јерләшән Шор дәнизә* гәдәр әразини вердим.+ 18  Онда сизә бу әмри вердим: “Аллаһыныз Јеһова бу өлкәни сизә вериб ки, она саһиб оласыныз. Гој бүтүн әрәнләриниз силаһланыб гардашларыныз исраиллиләрин гаршысында о таја кечсин.+ 19  Тәкҹә гадынлар, ушаглар вә һејванларыныз (билирәм ки, мал-һејван сарыдан болсунуз) сизә вердијим бу шәһәрләрдә галсын. 20  Јеһова гардашларынызы да сизин кими динҹлијә чыхарандан сонра, онлар да Иорданын о тајында Јеһованын онлара вердији торпағы тутандан сонра һәр кәс ҝеријә, она вердијим мүлкә гајыда биләр”.+ 21  Һәмчинин мән Јушәјә+ әмр едиб дедим: “Јеһованын бу ики падшаһа нә етдијини өз ҝөзләринлә ҝөрдүн. О тајдакы бүтүн падшаһлыглары да Јеһова ејни агибәтә дүчар едәҹәк.+ 22  Онлардан горхмајын, сизин үчүн дөјүшән Аллаһыныз Јеһовадыр!”+ 23  О вахт мән Јеһоваја јалварыб дедим: 24  “Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, Сән бу гулуна әзәмәтини, ҝүҹлү голуну+ ҝөрмәји нәсиб етмисән. Ҝөјләрдә, јер үзүндә олан һансы аллаһ Сәнин кими гүдрәтли ишләр ҝөрүр?+ 25  Нә олар, изин вер, Иорданын о тајына кечиб о ҝөзәл дијары, о фүсункар дағлары, Ливаны ҝөрүм”.+ 26  Амма сизин уҹбатыныздан Јеһова һәлә дә мәнә гәзәбли иди,+ буна ҝөрә дә мәни ешитмәк истәмәди. Јеһова мәнә деди: “Бәсдир, јетәр! Бир дә Мәнимлә бу һагда данышма. 27  Физгәнин тәпәсинә чых,+ орадан гәрбә, шимала, ҹәнуба, шәргә бах, дијары сејр елә, чүнки Иорданын о тајына кечмәјәҹәксән.+ 28  Јушәни өз јеринә тәјин елә,+ ону үрәкләндириб голуна гүввәт вер, чүнки чајын о тајына халгын башында о ҝедәҹәк+ вә сејр едәҹәјин дијары онлара мәһз о верәҹәк”. 29  Бүтүн бунлар биз Бејт-Фаур гаршысындакы вадидә галанда баш вермишди.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гара базалтдан.
Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Мәнасы: Јаирин чадыр обалары.
Өлү дәниз.