Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 28:1—68

МҮНДӘРИҸАТ

  • Итаәткарлығын хејри (1—14)

  • Итаәтсизлијә ҝөрә ләнәт (15—68)

28  Әҝәр бу ҝүн сизә вердијим әмрләрин һамысына дәгигликлә әмәл едиб Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг ассаныз, Аллаһыныз Јеһова сизи бүтүн халглардан үстүн едәҹәк.+  Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә һәмишә гулаг ассаныз, бүтүн бу немәтләр башыныздан төкүләҹәк:+  Шәһәрдә дә, тарлада да хејир-бәрәкәтиниз ашыб-дашаҹаг.+  Өвладларыныз чох,+ торпағынызын бәһрәси бол олаҹаг, һејванларынызын балалары, бузовларыныз, гузуларыныз саја ҝәлмәјәҹәк.+  Сәбәтләриниз, хәмир тәкнәләриниз бәрәкәтли олаҹаг.+  Һәр ишиниз аванд олаҹаг.  Јеһова үстүнүзә галхан дүшмәнләринизи гаршынызда дармадағын едәҹәк.+ Онлар бир истигамәтдән һүҹум чәкәҹәк, једди истигамәтдә гачаҹаглар.+  Јеһова анбарларынызы бәрәкәтли,+ әл атдығыныз һәр иши хејирли едәҹәк. Аллаһыныз Јеһова сизә вердији дијарда үстүнүзә боллуҹа хејир-бәрәкәт јағдыраҹаг.  Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә риајәт едиб Онун јолу илә ҝетсәниз, Јеһова сөз вердији кими,+ сизи Өзүнә мәхсус мүгәддәс халг едәҹәк.+ 10  Јер үзүндәки бүтүн халглар Јеһованын ады илә адландығынызы+ ҝөрүб сиздән горхаҹаглар.+ 11  Јеһова ата-бабаларыныза анд ичиб сизә вермәји вәд етдији дијарда сизи чохлу оғул-ушаг саһиби едәҹәк.+ Јеһова мал-һејванынызы бирә-беш артыраҹаг, торпағынызы мәһсулдар едәҹәк.+ 12  Јеһова Өз рузи-бәрәкәт анбарынын, ҝөјләрин гапысыны ачыб торпағыныза вахтлы-вахтында јағыш јағдыраҹаг,+ әлинизин һәр ишинә бәрәкәт верәҹәк. Сиз бир чох халглара борҹ верәҹәксиниз, өзүнүз исә борҹ үчүн һеч кимә ағыз ачмајаҹагсыныз.+ 13  Әҝәр Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә, сизә тапшырдығым әмрләрә һәмишә бојун әјсәниз, Јеһова сизи гујруг дејил, баш едәҹәк, сиз ашағыда дејил, јухарыда олаҹагсыныз.+ 14  Бу ҝүн сизә әмр етдијим һеч бир сөздән нә саға, нә дә сола бир аддым белә, атмајын,+ башга аллаһларын далынҹа ҝедиб онлара гуллуг етмәјин.+ 15  Јох әҝәр Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асмасаныз, бу ҝүн сизә вердијим бүтүн әмрләринә вә ганунларына дәгигликлә әмәл етмәсәниз, бу ләнәтләр сизи гарабагара изләјиб јаханыздан јапышаҹаг:+ 16  Шәһәрдә дә, тарлада да ләнәтли олаҹагсыныз.+ 17  Сәбәтләриниз+, хәмир тәкнәләриниз ләнәтли олаҹаг.+ 18  Өвладларыныз да, торпағынызын бәһәри дә, мал-һејванынызын балалары да ләнәтли олаҹаг.+ 19  Һәр ишиниз нәһс ҝәтирәҹәк. 20  Бәд әмәлләринизә, Јеһованы атдығыныза ҝөрә ҝөрдүјүнүз һәр ишдән ләнәт, чашгынлыг, ҹәза бичәҹәксиниз, тез бир заманда мәһв олуб јер үзүндән јох олаҹагсыныз.+ 21  Тутмаға ҝетдијиниз дијардан көкүнүз тамамилә кәсиләнәҹән Јеһова ҹаныныза азар салыб сизи гыраҹаг.+ 22  Ахырыныза чыхана гәдәр Јеһова ҹаныныза вәрәм, титрәтмә, илтиһаб, гыздырма салаҹаг, үстүнүзә гылынҹ ҝөндәрәҹәк.+ Сәмум јелиндән мәһсулунуз јанаҹаг, ону киф басаҹаг.+ 23  Башынызын үстүндәки ҝөјләр мисә, ајағынызын алтындакы торпаг дәмирә дөнәҹәк.+ 24  Јеһова башыныза јағыш әвәзинә тоз-торпаг јағдыраҹаг, сиз мәһв олунҹаја гәдәр өлкәниздә белә олаҹаг. 25  Јеһова сизи дүшмәнләринизә мәғлуб едәҹәк.+ Онлара бир истигамәтдән һүҹум чәкәҹәк, једди истигамәтдә гачаҹагсыныз. Јер үзүндәки бүтүн мәмләкәтләр үчүн дәһшәт рәмзи олаҹагсыныз.+ 26  Мејитинизи ҝөјдәки гушлар дидәҹәк, јердәки һејванлар парчалајаҹаг, онлары үркүдүб гован олмајаҹаг.+ 27  Јеһова сизи Мисирдәки чибанларла, бабасиллә, сөвда* илә ҹәзаландыраҹаг, бәдәнинизә јара салаҹаг, дәрдинизә дәрман тапылмајаҹаг. 28  Јеһова ағлынызы алаҹаг, ҝөзүнүзү кор едәҹәк,+ сизи чашгынлыға салаҹаг. 29  Ҝүнүн ҝүнорта чағы, зүлмәт мәһбусу олан кор кими,+ әлләринизи сүртә-сүртә ҝәзәҹәксиниз. Бүтүн ишләриниз тәрс ҝәтирәҹәк. Даим сизә фырылдаг ҝәләҹәк, сојаҹаглар, гаһмар чыханыныз олмајаҹаг.+ 30  Нишанландығыныз гызы ҝәлиб башга киши зорлајаҹаг. Ев тикәҹәксиниз, ичиндә јашамајаҹагсыныз.+ Үзүмлүк салаҹагсыныз, бәһрәсиндән дадмајаҹагсыныз.+ 31  Өкүзүнүзү ҝөзүнүзүн габағында кәсәҹәкләр, амма әтиндән бир тикә дә јемәјәҹәксиниз. Ҝөзүнүз ҝөрә-ҝөрә ешшәјинизи оғурлајаҹаглар, ҝери гајтаран олмајаҹаг. Гојун-гузунузу дүшмәнләр апараҹаг, һајыныза ҝәлән олмајаҹаг. 32  Ҝөзүнүз баха-баха оғлунузу, гызынызы јаделлиләр апараҹаг.+ Онларын һәсрәти сизи үзәҹәк, амма әлиниз һеч јана чатмајаҹаг. 33  Торпағынызын бәһрәсини, јығдығыныз бүтүн мәһсулу јадлар јејәҹәк.+ Даим алданаҹаг вә сыхышдырылаҹагсыныз. 34  Ҝөрдүкләриниздән башыныза һава ҝәләҹәк. 35  Јеһова дизләриниздә, ајагларынызда, тәпәдән дырнағадәк бүтүн бәдәниниздә ағрылы, сағалмаз чибанлар чыхараҹаг. 36  Јеһова сизи дә, үзәриниздә гојдуғунуз падшаһы да, нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабаларынызын танымадығы халгын торпағына сүрҝүн едәҹәк.+ Орада ағаҹдан, дашдан дүзәлдилмиш аллаһлара гуллуг едәҹәксиниз.+ 37  Сиз дәһшәт рәмзи олаҹаг, дилләрдә зәрби-мәсәлә дөнәҹәксиниз, Јеһованын сизи сүрҝүн етдији өлкәләрин ҹамааты ичиндә мәсхәрәјә гојулаҹагсыныз.+ 38  Чох сәпиб, аз бичәҹәксиниз.+ Мәһсулунузу чәјирткәләр јејәҹәк. 39  Үзүмлүкләр салыб беҹәрәҹәксиниз, шәрабынданса ичмәјәҹәксиниз, барындан бир ҝилә белә, дәрмәјәҹәксиниз.+ Гурдлар онун ахырына чыхаҹаг. 40  Торпағынызын һәр јериндә зејтун ағаҹлары олса да, бәдәнинизә сүртмәјә јағ тапмајаҹагсыныз, чүнки бүтүн зејтунлар төкүләҹәк. 41  Оғулларыныз, гызларыныз олаҹаг, амма онлары ҝөзүдолусу ҝөрмәјәҹәксиниз, чүнки әсир апарылаҹаглар.+ 42  Ағаҹларыныза, торпағынызын бәһәринә һәшәратлар дарашаҹаг. 43  Аранызда јашајан јаделли јүксәлдикҹә јүксәләҹәк, сизсә алчала-алчала ҝедәҹәксиниз. 44  Сиз она јох, о, сизә борҹ верәҹәк.+ О, баш олаҹаг, сиз исә гујруг.+ 45  Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асмадығыныз, сизә бујурдуғу гајда вә ганунлара риајәт етмәдијиниз үчүн бүтүн бу ләнәтләр+ јаханыздан јапышыб сизә зәрбәләр ендирәҹәк, та о вахта гәдәр ки, там мәһв оласыныз.+ 46  Бу ләнәтләр сизин дә, өвладларынызын да үстүндә бир нишан, бир әламәт олаҹаг.+ 47  Она ҝөрә ки, боллугда јашајанда Аллаһыныз Јеһоваја севинҹлә, көнүл хошлуғу илә гуллуг етмәдиниз.+ 48  Јеһова дүшмәнләринизи үстүнүзә ҝөндәрәҹәк. Аҹ-сусуз+, јарычылпаг, һәр шејдән корлуг чәкә-чәкә онлара гуллуг едәҹәксиниз.+ О, бојнунуза дәмир бојундуруг салаҹаг. Сиз мәһв олмајынҹа бу бојундуруг бојнунуздан чыхмајаҹаг. 49  Јеһова узагдан, дүнјанын о тајындан сизә гаршы бир халг+, дилини билмәдијиниз бир халг галдыраҹаг.+ Онлар гартал кими үстүнүзә шығыјаҹаг.+ 50  Бу халг вәһши ҝөркәмли, гоҹаја һөрмәт гојмајан, ушаға рәһми ҝәлмәјән бир халгдыр.+ 51  Онлар сизин ахырыныза чыханадәк мал-һејванынызын балаларыны, торпағынызын бәһәрини јејәҹәкләр. Онларын әлиндән нә тахыл, нә шәраб, нә јағ, нә бир бузов, нә дә бир гузу галаҹаг.+ Ахырда мәһв олуб ҝедәҹәксиниз. 52  Онлар өлкәнизин бүтүн шәһәрләрини мүһасирәјә алыб сизи орада дустаг едәҹәк, ахырда ҝүвәндијиниз һүндүр, мөһкәм диварларынызы јерлә јексан едәҹәкләр. Бәли, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәдәки бүтүн шәһәрләри мүһасирәјә алаҹаглар.+ 53  Дүшмән мүһасирәсиндә икән чәкдијиниз зилләтә ҝөрә Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өвладларынызы, оғул вә гызларынызы јејәҹәксиниз.+ 54  Һәтта араныздакы ән үрәјијумшаг, ән һәссас кишинин белә, гардашына, гојнундакы арвадына, сағ галан өвладларына рәһми ҝәлмәјәҹәк, 55  једији өвладларынын әтиндән онлара вермәјәҹәк, чүнки дүшмән мүһасирәсиндә олан шәһәрдәки ағыр вәзијјәтә ҝөрә јемәјә башга һеч нәји олмајаҹаг.+ 56  Һәмчинин араныздакы ән зәриф+, ән һәссас, әдасындан јалын ајағыны јерә басмајан гадынын белә, севҝили әринә, оғлуна, гызына рәһми ҝәлмәјәҹәк, 57  дүшмән мүһасирәсиндә чәкдикләри зилләт елә ҝүҹлү олаҹаг ки, дүнјаја ҝәтирдији өвладынын әтиндән, һәтта бәтниндән чыхан ҹифтдән белә, онлара вермәјәҹәк, өзү хәлвәтҹә јејәҹәк. 58  Әҝәр бу китабда јазылан Ганунун сөзләринә дәгигликлә әмәл етмәсәниз,+ Аллаһыныз Јеһованын+ әзәмәтли, зәһмли адындан+ горхмасаныз, 59  Јеһова сизи вә өвладларынызы дәһшәтли бәлалара, бөјүк вә сонсуз мүсибәтләрә,+ сағалмаз, әзаблы хәстәликләрә мүбтәла едәҹәк. 60  О, Мисирин горхдуғунуз бүтүн хәстәликләрини тәзәдән башыныза ҝәтирәҹәк, онлардан јаха гуртара билмәјәҹәксиниз. 61  Үстәлик, Јеһова бу китабда ады чәкилмәјән хәстәлик вә бәлалары да ҹаныныза салыб сизи гыраҹаг. 62  Ҝөјдәки улдузлар гәдәр чох+ олсаныз да, ҹәми-ҹүмләтаны бир нечә нәфәр галаҹагсыныз,+ чүнки Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асмадыныз. 63  Бир заманлар Јеһова сизи фираванлыға чатдырмагдан, сајынызы артырмагдан неҹә зөвг алырдыса, сизи мәһв едиб адынызы јер үзүндән силмәкдән дә Јеһова елә зөвг алаҹаг. Алаҹағыныз торпагдан көклү-көмәҹли гопарылыб атылаҹагсыныз. 64  Јеһова сизи јерин бир уҹундан о бири уҹунадәк јашајан халгларын арасына сәпәләјәҹәк.+ Орада нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабаларынызын таныдығы, ағаҹдан, дашдан дүзәлдилән аллаһлара гуллуг едәҹәксиниз.+ 65  О халглар арасында јашајаркән динҹлик тапмајаҹагсыныз,+ ајағынызы узадыб динҹәлмәјә јериниз олмајаҹаг. Јеһова орада үрәјинизи һәјәҹанла долдураҹаг,+ ҝөзләринизин нуруну алаҹаг, сизи чарәсизлијә дүчар едәҹәк.+ 66  Һәјатыныз түкдән асылы олаҹаг, ҝеҹәниз-ҝүндүзүнүз сәксәкә ичиндә кечәҹәк, бу ҝүндән сабаһа үмидиниз олмајаҹаг. 67  Горху үрәјинизи елә јејиб-парчалајаҹаг, ҝөзләриниз елә шејләр ҝөрәҹәк ки, сәһәр ачыланда “каш ахшам олајды”, ахшам дүшәндә исә “каш сәһәр олајды” дејәҹәксиниз. 68  Сизә “бу јолу бир дә ҝетмәјәҹәксиниз” дедијим јолла Јеһова сизи ҝәмиләрдә Мисирә ҝери гајтараҹаг. Орада өзүнүзү гул-гарабаш кими дүшмәнләринизә сатаҹагсыныз, амма алан олмајаҹаг».

Һашијәләр

Екзема.