Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 26:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нүбарын тәгдими (1—11)

  • Икинҹи ондабирләр (12—15)

  • Исраил Јеһованын хүсуси мүлкүдүр (16—19)

26  Аллаһыныз Јеһованын ирс олараг вердији дијара дахил олуб ону тутанда вә орада мәскән саланда  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији торпагдан ҝөтүрдүјүнүз бүтүн мәһсулун нүбарындан сәбәтә јығыб Аллаһыныз Јеһованын Өз адына мәскән сечдији јерә ҝетмәлисиниз.+  Һәмин ҝүнләрдә хидмәт едән каһинин јанына ҝәлиб демәлисиниз: “Бу ҝүн мән билдирирәм ки, Аллаһымыз Јеһованын вәди, һәгигәтән дә, јеринә јетди. Мән артыг Јеһованын ата-бабаларымыза сөз вериб бизә вермәји анд ичдији торпагдајам”.+  Каһин сәбәти әлиниздән алыб Аллаһыныз Јеһованын гурбанҝаһынын өнүнә гојаҹаг.  Онда сиз Аллаһыныз Јеһованын өнүндә әрз етмәлисиниз: “Мәним атам көчәри* арами+ иди. О, Мисирә+ көчүб орада өз кичик аиләси илә гәриб кими јашајырды.+ Орада ондан бөјүк, гүдрәтли вә чохсајлы бир халг әмәлә ҝәлди.+  Мисирлиләр бизә зүлм едиб ган уддурур, көлә едиб ағыр ишләрдә ишләдирдиләр.+  Онда биз ата-бабаларымызын Аллаһы Јеһоваја аһ-налә етмәјә башладыг, Јеһова сәсимизи ешитди вә бизим әзаб-әзијјәтимизә, чәкдијимиз ситәмләрә нәзәр салды.+  Јеһова ҝүҹлү әли,+ гүдрәтли голу илә, зәһмли ишләри, мөҹүзә вә әламәтләрилә бизи Мисирдән чыхарды.+  Сонра О, бизи бу јерә ҝәтирди вә бу мәмләкәти, сүд-бал ахан дијары бизә верди.+ 10  Мән дә инди Јеһованын вердији торпағын мәһсулунун нүбарыны ҝәтирмишәм”.+ Сәбәти Јеһованын, Аллаһынызын өнүнә гојмалы вә Аллаһыныз Јеһованын гаршысында сәҹдә гылмалысыныз. 11  Беләликлә, һамыныз, сиз дә, лавилиләр дә, аранызда јашајан јаделлиләр дә Аллаһыныз Јеһованын өзүнүзә вә аиләнизә вердији бүтүн немәтләрә ҝөрә севиниб-шадланаҹагсыныз.+ 12  Ондабирләр+ или олан үчүнҹү илдә бүтүн мәһсулунузун онда бирини ајырандан сонра ону аранызда јашајан лавилиләрә, гәрибләрә, јетимләрә вә дуллара верин. Гој онлар да јејиб дојсунлар.+ 13  Онда Аллаһыныз Јеһованын өнүндә белә дејин: “Евимдә мүгәддәс пајдан һеч нә сахламадым, һамысыны әмр етдијин кими, лавилиләрә, гәрибләрә, јетимләрә вә дуллара+ пајладым. Сәнин әмрләриндән чыхмадым, онларын һеч бирини позмадым. 14  Јас сахлајанда ондан јемәдим, мурдар һалда она тохунмадым, ондан өлү үчүн ишләтмәдим. Мән Аллаһым Јеһованын сәсинә гулаг асдым вә Онун әмр етдији һәр шеји јеринә јетирдим. 15  Инди исә, еј Аллаһым, Өз мүгәддәс мәскәниндән, ҝөјләрдән бизә нәзәр сал,+ ата-бабаларымыза анд ичдијин кими,+ вердијин бу торпаға, сүд-бал ахан дијара+ вә халгын Исраилә рузи-бәрәкәт бәхш елә”. 16  Бу ҝүн Аллаһыныз Јеһова сизә бу ганун вә һөкмләрә әмәл етмәји тапшырыр. Онлары бүтүн гәлбинизлә+, бүтүн варлығынызла јеринә јетирмәлисиниз. 17  Бу ҝүн Јеһова сизә бәјан етди ки, Онун јоллары илә ҝетсәниз,+ Онун әмрләринә,+ ганун вә һөкмләринә риајәт етсәниз,+ сөзүнә гулаг ассаныз, О, сизин Аллаһыныз олаҹаг. 18  Сиз дә, өз нөвбәниздә, Јеһоваја билдирдиниз ки, вәд етдији кими, Онун халгы, хүсуси мүлкү+ олаҹаг, Онун бүтүн әмрләринә риајәт едәҹәксиниз. 19  Аллаһыныз Јеһованын мүгәддәс халгы олараг галсаныз,+ О вәд етдији кими, сизи јаратдығы бүтүн халглардан үстүн тутаҹаг,+ сиз Она тәриф, шан-шөһрәт ҝәтирәҹәксиниз».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: фани.