Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 25:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чубуг ҹәзасы (1—3)

  • Ишләјән өкүзә бурунтаг тахмајын (4)

  • Өлән гардашын арвадына евләнмәк (5—10)

  • Мәһрәм јерләрдән јапышмаг (11, 12)

  • Дүрүст чәки дашлары (13—16)

  • Әмалигәләр мәһв едилмәлидир (17—19)

25  Араларында сөз-сөһбәт дүшән ики нәфәр һакимләрә мүраҹиәт едә биләр.+ Һакимләр онлары мүһакимә едиб һаглы тәрәфә бәраәт газандырмалы, тәгсиркары исә ҝүнаһкар елан етмәлидирләр.+  Тәгсиркар дөјүлмә ҹәзасына лајиг оларса,+ гој һаким әмр етсин, ону јерә узатсынлар вә һакимин ҝөзү өнүндә она ҝүнаһынын ағырлығына мүвафиг чубуг вурсунлар.  Она ән чоху гырх чубуг вурмаг олар,+ артыг јох. Әҝәр гырхдан чох чубуг вурулса, ҝөзүнүзүн габағында сојдашыныз ләјагәтини итирәр.  Хырман чәкән өкүзә бурунтаг тахмајын.+  Бир јердә јашајан гардашлардан бири оғлу олмадан өләрсә, өлән гардашын арвады гыраға әрә ҝетмәмәлидир. Гајны онунла евләниб өз гајынлыг борҹуну јеринә јетирмәлидир.+  Гадынын дүнјаја ҝәтирдији илк оғул өлән гардашын адына олаҹаг ки,+ мәрһумун ады Исраилдән силинмәсин.+  Әҝәр гајын гардашынын арвады илә евләнмәк истәмәсә, онда дул галмыш гадын шәһәр дарвазасына, ағсаггалларын јанына ҝедиб демәлидир: “Мәним гајным Исраилдә гардашынын адыны јашатмагдан имтина едир. О, гардашынын дул галан арвадыны алыб гајынлыг борҹуну јеринә јетирмәк истәмир”.  Онда шәһәрин ағсаггаллары гадынын гајныны чағырыб онунла данышсынлар. Әҝәр о исрар едиб “ону алмаг истәмирәм” дејәрсә,  онда гадын ағсаггалларын ҝөзү гаршысында она јахынлашмалы, онун ајағындан сәндәлини чыхармалы+ вә үзүнә түпүрүб демәлидир: “Гардашынын нәслини јашатмајан адама белә едәрләр”. 10  Бундан сонра Исраилдә онун сојуна “сәндәли чыхарылмышлар соју*” дејиләҹәк. 11  Ики киши далашанда дөјүлән кишинин арвады әрини гуртармаг үчүн әл атыб о бири кишинин мәһрәм јериндән јапышса, 12  гадынын әли кәсилмәлидир. Она јазығыныз ҝәлмәсин. 13  Һејбәниздә бири балаҹа, бири бөјүк, ики ҹүр чәки дашы олмасын.+ 14  Евиниздә бири балаҹа, бири бөјүк, ики ҹүр өлчү габы олмасын.+ 15  Чәки дашыныз, өлчүнүз дүз вә дәгиг олмалыдыр. Белә олса, Аллаһыныз Јеһованын сизә верәҹәји торпагда өмрүнүз узун олар.+ 16  Аллаһыныз Јеһова белә ишлә мәшғул олан әјри адамлардан икраһ едир.+ 17  Мисирдән чыхыб ҝәләркән Әмаликин сизә нә етдијини,+ 18  сиз јорулуб әлдән дүшмүш һалда икән сизи јолда неҹә гаршыладығыны, далда галанлара неҹә һүҹум чәкдијини јадыныздан чыхармајын. Онлар Аллаһдан горхмадылар. 19  Аллаһыныз Јеһованын ирс олараг верәҹәји дијарда Аллаһыныз Јеһова сизи дүшмәнләринизин әлиндән гуртарыб динҹлик бәхш едәндә Әмаликин адыны ҝөјләр алтындан силин.+ Унутмајын.

Һашијәләр

Һәрфән: еви.