Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 24:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Никаһ вә бошанма (1—5)

  • Һәјат әнамына һөрмәт (6—9)

  • Касыбларла һөрмәтҹил рәфтар (10—18)

  • Мәһсулун галыгларына дәјмә (19—22)

24  Әҝәр кимсә арвад алар, лакин сонрадан онда бир ләјагәтсизлик ҝөрәр вә буна ҝөрә дә арвад ҝөзүндән дүшәрсә, талаг кағызыны јазыб онун әлинә вермәли вә бурахмалыдыр.+  Гадын онун евиндән чыхандан сонра башгасына әрә ҝедә биләр.+  Икинҹи әри дә ондан наразы олар* вә талаг кағызыны вериб ону евиндән чыхарарса, јахуд бу әри өләрсә,  гадын артыг ләкәләндији үчүн биринҹи әри тәзәдән ону ала билмәз. Белә шеј Јеһованын ҝөзүндә ијрәнҹдир. Јеһова Аллаһынызын сизә ирс олараг вердији дијарда бу ҹүр ҝүнаһ етмәјин.  Тәзә евләнән адам ордуја ҝетмәмәлидир вә онун үстүнә һеч бир башга мәсулијјәт гојулмамалыдыр. О, бир ил сәрбәст олмалы, евиндә галыб арвадынын көнлүнү шад еләмәлидир.+  Һеч ким башгасынын әлдәјирманыны, јахуд дәјирманынын үст дашыны ҝиров ҝөтүрмәмәлидир,+ чүнки бунунла о, һәмин адамын ҹаныны ҝиров ҝөтүрмүш олур.  Ким исраилли сојдашыны оғурлајар, онунла амансыз рәфтар едәр вә ону сатарса,+ өлмәлидир.+ Араныздан пислији јох етмәлисиниз.+  Ҹүзам* хәстәлији баш галдыранда лавили каһинләрин дедији һәр шеји олдуғу кими јеринә јетирин.+ Онлара нә бујурмушамса, һамысына дәгигликлә әмәл един.  Аллаһыныз Јеһованын Мисирдән чыхыб ҝәләндә јолда Мәрјәмә нә етдијини унутмајын.+ 10  Гоншунуза нә исә борҹ верәндә,+ бојун олдуғу ҝирову алмаг үчүн евинә ҝирмәјин. 11  Бајырда ҝөзләјин, гој борҹ алан ҝирову өзү ҝәтирсин. 12  Әҝәр о, еһтијаҹ ичиндәдирсә, ҝирову сиздә ола-ола јатаға ҝирмәјин.+ 13  Ҝүн батанда ҝирову јијәсинә гајтарын ки, јатанда әјниндә палтар олсун вә сизин ҹаныныза дуа етсин.+ Белә етсәниз, Аллаһыныз Јеһованын өнүндә саваб газанарсыныз. 14  Дара дүшән јохсул муздуру алдатмајын, истәр сојдашыныз олсун, истәрсә дә өлкәниздә, шәһәрләриниздә јашајан јаделли.+ 15  Онун һаггыны елә һәмин ҝүн, ҝүн батмамышдан әввәл верин,+ чүнки еһтијаҹ ичиндәдир, ҝөзүнү зәһмәт һаггына дикиб. Әкс тәгдирдә, о, сизин әлиниздән Јеһоваја фәрјад едәр вә сиз ҝүнаһкар сајыларсыныз.+ 16  Ата өвладынын әмәлинә ҝөрә, өвлад да атасынын әмәлинә ҝөрә өлдүрүлмәмәлидир.+ Һәр кәс өз ҝүнаһына ҝөрә өлдүрүлмәлидир.+ 17  Јаделлинин, јахуд јетимин ишинә баханда һаггы, әдаләти позмајын.+ Дул гадындан вердијиниз борҹун әвәзинә ҝиров кими палтарыны алмајын.+ 18  Унутмајын ки, бир вахтлар Мисирдә гул идиниз вә Аллаһыныз Јеһова сизи орадан гуртарды.+ Бу шејләри сизә она ҝөрә бујурурам. 19  Тарланы бичәндә јаддан чыхыб тарлада гојдуғунуз дәрзи ҝөтүрмәк үчүн ҝери гајытмајын. Гој гәриб, јетим, дул үчүн галсын.+ Белә етсәниз, Аллаһыныз Јеһова һәр ишинизи аванд едәр.+ 20  Зејтун ағаҹыны чырпандан сонра гајыдыб будаглары икинҹи дәфә чырпмајын. Гој јердә галан гәрибин, јетимин вә дулун олсун.+ 21  Бағыныздакы үзүмү јығандан сонра тәнәкләрдә галаны јығмаға гајытмајын. Гој о, гәрибин, јетимин вә дулун олсун. 22  Унутмајын ки, бир вахтлар Мисирдә гул идиниз. Елә буна ҝөрә сизә бу шејләри бујурурам.

Һашијәләр

Һәрфән: ону рәдд едәр.
Ҹүзам кими тәрҹүмә олунан ибрани сөзү ҝениш мәна дашыјыр вә ҝөрүнүр, мүхтәлиф јолухуҹу дәри хәстәликләрини, һәмчинин палтарда вә евдә олан инфексијалары өзүнә дахил едир.