Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 23:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын иҹмасына ҝирмәјә ихтијары олмајанлар (1—8)

  • Дүшәрҝәнин паклығы (9—14)

  • Гачаг гуллар (15, 16)

  • Фаһишәлијә гадаға (17, 18)

  • Сәләм; нәзир (19—23)

  • Гоншунун мәһсулундан јемәк (24, 25)

23  Хајалары әзилмиш, јахуд ҹинсијјәт үзвү кәсилмиш адам Јеһованын иҹмасына дахил ола билмәз.+  Гејри-гануни доғулан оғул Јеһованын иҹмасына дахил ола билмәз.+ Онун һәтта онунҹу нәслиндән олан өвлады Јеһованын иҹмасына дахил ола билмәз.  Нә әмуни, нә муаби Јеһованын иҹмасына дахил ола билмәз.+ Онларын һәтта онунҹу нәслиндән олан өвладлары да Јеһованын иҹмасына дахил ола билмәз,  чүнки сиз Мисирдән чыхыб ҝәләркән онлар чөрәји вә сују сизә гыјмамышдылар,+ үстәлик, Икичајарасындакы* Фәтурдан олан Баур оғлу Бәләми муздла тутмушдулар ки, сизи ләнәтләсин.+  Амма Аллаһыныз Јеһова Бәләмә гулаг асмады,+ Аллаһыныз Јеһова ләнәти хејир-дуаја чевирди,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова сизи севир.+  Һеч вахт онларын рифаһы вә фираванлығы үчүн һеч нә етмәјин.+  Әдумијә икраһла јанашмајын, о, сизин гардашыныздыр.+ Мисирлијә дә икраһла јанашмајын, чүнки онун өлкәсиндә гәриб олмусунуз.+  Онларын үчүнҹү нәслиндән олан өвладлары Јеһованын иҹмасына дахил ола биләрләр.  Дүшмәнләринизә гаршы чыхмаг үчүн ордуҝаһ гуранда өзүнүзү һәр ҹүр мурдарлыгдан горујун.+ 10  Кимсә ҝеҹә тохуму ахдығы үчүн мурдарланыбса,+ ордуҝаһдан чыхмалы вә ора ҝирмәмәлидир. 11  Ахшам дүшәндә о јујунмалыдыр, ҝүн батандан сонра исә ордуҝаһа гајыда биләр.+ 12  Ордуҝаһдан кәнарда ајагјолу үчүн бир јер ајырын, бајыра ҝедәндә ора ҝедин. 13  Силаһ-сурсатынызын арасында бел дә олмалыдыр. Ордуҝаһдан кәнарда бајыра ҝедәндә чухур газын, сонра нәҹисин үстүнү торпагла өртүн. 14  Чүнки Аллаһыныз Јеһова сизи хилас етмәк вә дүшмәнләринизи сизә тәслим етмәк үчүн ордуҝаһынызда ҝәзир.+ Ордуҝаһ мүгәддәс олмалыдыр+ ки, О, аранызда мурдар бир шеј ҝөрүб сизи тәрк етмәсин. 15  Ағасындан гачыб сизә сығынмыш гулу саһибинә гајтармајын. 16  О, сечдији јердә, истәдији шәһәрдә сизинлә бирликдә јашаја биләр. Онунла пис рәфтар етмәјин.+ 17  Һеч бир исраилли гыз мәбәд фаһишәси олмамалыдыр;+ һеч бир исраилли оғлан мәбәддә фаһишәлик етмәмәлидир.+ 18  Гадынын вә ја кишинин фаһишәликлә әлдә етдији газанҹ һансыса нәзирин јеринә јетирилмәси үчүн Аллаһыныз Јеһованын евинә ҝәтирилмәмәлидир, чүнки бу, Јеһова Аллаһын ҝөзүндә ијрәнҹдир. 19  Сојдашыныза борҹа пул, әрзаг, јахуд сәләм ҝөтүрә биләҹәјиниз башга нә исә верәндә ондан сәләм алмајын+. 20  Әҹнәбидән сәләм ала биләрсиниз.+ Лакин сојдашыныздан сәләм алмајын.+ Онда Аллаһыныз Јеһова саһиб олаҹағыныз дијарда һәр ишинизи аванд едәҹәк.+ 21  Аллаһыныз Јеһоваја нәзир едәндә+ ону јеринә јетирмәји узатмајын,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова буну сиздән тәләб едәҹәк. Јеринә јетирмәсәниз, ҝүнаһ саһиби олаҹагсыныз.+ 22  Амма нәзир демәкдән гачынырсынызса, бу, ҝүнаһ дејил.+ 23  Ағзыныздан чыхан сөзүн үстүндә дурун+ вә Аллаһыныз Јеһоваја өз дилинизлә көнүллү тәгдимә олараг нә нәзир етмисинизсә, јеринә јетирин.+ 24  Гоншунузун үзүмлүјүнә ҝирәндә үрәјиниз истәјән гәдәр үзүм јејә биләрсиниз, амма сәбәтә јығыб апармајын.+ 25  Гоншунузун зәмисинә ҝирәндә әлинизлә сүнбүл дәриб јејә биләрсиниз, амма зәмијә ораг вурмајын.+

Һашијәләр

Месопотамија.