Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 22:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Азмыш һејваны гајтармалы (1—4)

  • Гадын киши палтары, киши гадын палтары ҝејинмәмәлидир (5)

  • Һејванлара мәрһәмәт (6, 7)

  • Дамда мәһәҹҹәр (8)

  • Мүхтәлиф нөв шејләри гарышдырмаг олмаз (9—11)

  • Палтарда готазлар (12)

  • Ҹинси ҹинајәтә аид ганунлар (13—30)

22  Әҝәр сојдашынызын азмыш өкүзүнү ја да гојунуну ҝөрсәниз, өзүнүзү ҝөрмәмәзлијә вурмајын.+ Ону мүтләг апарыб сојдашыныза гајтарын.  Лакин јијәси сиздән узаг јашајырса вә ја ону танымырсынызса, һејваны апарыб өзүнүздә сахлајын, јијәси ахтаранда гајтарарсыныз.+  Киминсә азмыш улағыны ҝөрәндә, палтарыны, јахуд башга бир шејини тапанда да ејни ҹүр давранмалысыныз. Өзүнүзү ҝөрмәмәзлијә вурмајын.  Сојдашынызын улағынын, јахуд өкүзүнүн јолда јыхылыб галдығыны ҝөрәндә јан кечмәјин. Мүтләг јијәсинә һејваны галдырмаға көмәк един.+  Гадын киши палтары, киши гадын палтары ҝејинмәмәлидир. Аллаһыныз Јеһова белә адамдан икраһ едир.  Әҝәр ағаҹда, јахуд јердә ичиндә бала вә ја јумурта олан гуш јувасына раст ҝәлсәниз вә ҝөрсәниз ки, ана гуш јуванын үстүндә отуруб, балаларла бәрабәр ананы да ҝөтүрмәјин.+  Ана гушу бурахын, балалары исә ҝөтүрә биләрсиниз. Белә един ки, ҝүзәраныныз хош, өмрүнүз узун олсун.  Ев тикәндә дамына мәһәҹҹәр чәкин+ ки, кимсә дамдан јыхылмасын вә ганы сизин бојнунузда галмасын.  Үзүмлүјүнүзә ики нөв тохум сәпмәјин.+ Әкс һалда, бу тохумдан ҝөтүрдүјүнүз мәһсул да, үзүмлүјүн мәһсулу да бүтүнлүклә мүгәддәс мәкана мәхсус олаҹаг. 10  Өкүзлә ешшәји бир котана гошмајын.+ 11  Јунла кәтандан тохунмуш парчадан палтар ҝејинмәјин.+ 12  Бүрүнҹәјинизин һәр дөрд күнҹүнә готаз тикин.+ 13  Әҝәр кимсә арвад алыб онунла јахынлыг едәндән сонра ондан хошу ҝәлмәсә* 14  вә ону әхлагсызлыгда иттиһам едәрәк: “Мән бу гызы алдым, анҹаг онунла јахынлыг едәндә ҝөрдүм ки, бакирә дејил”, — дејиб адыны бәднам етсә, 15  онда гој гызын ата-анасы гызын зифаф ағыны шәһәрин дарвазасына, ағсаггалларын јанына ҝәтирсинләр. 16  Гызын атасы ағсаггаллара белә десин: “Гызы бу адама вердим, о исә ону бәјәнмир*, 17  “гызын бакирә дејил” дејиб ону позғунлугда ҝүнаһландырыр. Амма, будур, бу да гызымын зифаф ағы”. Сонра ағы шәһәрин ағсаггалларына ачыб ҝөстәрсинләр. 18  Ағсаггаллар+ һәмин адамы ҹәзаландырмалыдыр+. 19  Исраилдә гыз хејлағынын адыны ләкәләдији үчүн ҹәза олараг ондан јүз шекел* ҝүмүш алыныб гызын атасына верилмәлидир.+ Гыз онун арвады олараг галаҹаг, өмрү боју ону бошаја билмәз. 20  Јох әҝәр иттиһам дүздүрсә, гызын бакирәлијинә сүбут јохдурса, 21  гызы ата евинин гапысы ағзына ҝәтирсинләр вә шәһәрин кишиләри ону дашгалаг едиб өлдүрсүнләр. Гыз ата евиндә әхлагсызлыг* етмәклә Исраили рүсвај едиб.+ Араныздан пислији јох етмәлисиниз.+ 22  Кимсә башгасынын арвады илә бир јердә тутулса, онларын һәр икисини, гадынла јатан кишини дә, гадыны да өлдүрмәк лазымдыр.+ Исраилдән пислији јох етмәлисиниз. 23  Әҝәр бир киши нишанлы гызла шәһәрдә растлашыб онунла јахынлыг етсә, 24  онлары һәмин шәһәрин дарвазасына ҝәтирмәк, дашлајыб өлдүрмәк лазымдыр. Гызы она ҝөрә ки, шәһәрин ичиндә ола-ола гышгырмајыб, кишини исә она ҝөрә ки, башгасынын арвадыны ләкәләјиб.+ Араныздан пислији јох етмәлисиниз. 25  Лакин киши нишанлы гызла чөлүн дүзүндә растлашыб зор ҝүҹүнә онунла јахынлыг етсә, онда тәкҹә гызы зорлајан киши өлмәлидир. 26  Гыза һеч нә етмәјин. О, өлүмә лајиг бир иш тутмајыб. Бу, киминсә башга бир адамын үстүнә һүҹум чәкиб ону өлдүрмәсинә бәнзәјир.+ 27  Киши гыза чөлдә раст ҝәлиб вә гыз гышгырса да, имдадына чатан олмајыб. 28  Әҝәр кимсә нишанлы олмајан бакирә гызла растлашар, гызы тутуб онунла јахынлыг едәрсә вә бу ишин үстү ачыларса,+ 29  гызла јахынлыг едән адам гызын атасына әлли шекел ҝүмүш вермәли, гызы да алмалыдыр.+ Гызы ләкәләдијинә ҝөрә өмрү боју ону бошаја билмәз. 30  Һеч ким атасынын арвадыны алыб атасынын шәрәфинә ләкә ҝәтирмәмәлидир.+

Һашијәләр

Һәрфән: она нифрәт етсә.
Һәрфән: она нифрәт едир.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд фаһишәлик.