Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 21:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Өлүнүн гатили тапылмајанда (1—9)

  • Әсир ҝөтүрүлмүш гадынла евләнмә (10—14)

  • Илкинлик һаггы (15—17)

  • Дикбаш оғул (18—21)

  • Дирәкдән асылмыш ләнәтли адам (22, 23)

21  Әҝәр Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәдә шәһәрдән кәнарда* мејит тапылса, амма ону кимин өлдүрдүјү билинмәсә,  онда гој ағсаггалларла һакимләр+ мејитин тапылдығы јерә ҝедиб һәмин јерлә әтраф шәһәрләрин арасындакы мәсафәни өлчсүнләр.  Һәмин јерә јахын олан шәһәрин ағсаггаллары һәлә ишә гошулмамыш, бојундуруг алтына салынмамыш бир ҹаван инәк сечсинләр  вә апарыб шумланмамыш, тохум сәпилмәмиш ахар сулу дәрәдә бојнуну сындырсынлар.+  Сонра лавили каһинләр ҝәлсинләр. Аллаһыныз Јеһова мәһз онлары сечиб ки, Она хидмәт едиб+ Јеһованын ады илә хејир-дуа охусунлар+. Онлар зоракылыг һалларына неҹә бахылмасына даир ҝөстәриш верәҹәкләр.+  Өлүнүн тапылдығы јерә јахын олан шәһәрин ағсаггаллары дәрәдә бојну сындырылмыш инәјин үстүндә әлләрини јусунлар+  вә белә десинләр: “Бизим әлимиз бу адамын ганына батмајыб, ҝөзләримиз онун ганынын төкүлмәсинин шаһиди олмајыб.  Еј Јеһова Аллаһ, бу ҝүнаһы фидјә вериб гуртардығын халгын+ ајағына јазма. Гојма ки, ҝүнаһсыз ганын бабалы халгын Исраилин бојнунда галсын”.+ Онда төкүлән ганын ҝүнаһы халгын ајағына јазылмајаҹаг.  Беләҹә, Јеһованын дедијини едиб ҝүнаһсыз ганын бабалындан азад олаҹагсыныз. 10  Мүһарибә вахты Аллаһыныз Јеһованын көмәјилә дүшмәнләринизи мәғлуб едиб әсир ҝөтүрәндә+ 11  әсирләрин арасында ҝөзәл гыз ҝөрүб она вурулсаныз вә ону алмаг истәсәниз, 12  һәмин гызы евинизә ҝәтирә биләрсиниз. Гыз башыны гырхыб дырнагларыны кәсмәли, 13  әсирлик палтарыны чыхарыб евиниздә галмалыдыр. Гој о, бир ај ата-анасы үчүн јас тутсун.+ Бундан сонра онунла јахынлыг едә биләрсиниз. Сиз онун әри, о исә сизин арвадыныз олаҹаг. 14  Анҹаг ишдир, гыз сонрадан хошунуза ҝәлмәсә, бурахын истәдији јерә ҝетсин.+ Ону сатмаг, онунла гәддар давранмаг олмаз, чүнки онун ләјагәтинә тәҹавүз етмишсиниз. 15  Әҝәр бир кишинин ики арвады оларса вә о, арвадларындан бирини диҝәриндән чох севәрсә, гадынларын һәр икиси она оғул доғарса, лакин илк оғлу истәмәдији арваддан оларса,+ 16  мирасы оғуллар арасында бөлүшдүрмәк вахты ҝәләндә киши севмәдији гадынын оғлуна, илкининә хор бахыб илк оғуллуг һаггыны севдији гадынын оғлуна вермәмәлидир. 17  О, севмәдији гадынын оғлуну илк оғул кими танымалы, һәр шејдән она ики пај вермәлидир, чүнки бу оғул онун кишилик ҝүҹүнүн нүбарыдыр. Илк оғуллуг һаггы она мәхсусдур.+ 18  Әҝәр киминсә оғлу тәрс, дикбашдырса, ата-анасынын сөзүнү сајмырса,+ она вердикләри өјүд-нәсиһәти веҹинә алмырса,+ 19  гој валидејнләри ону шәһәрин дарвазасына, шәһәрин ағсаггалларынын јанына ҝәтириб десинләр: 20  “Бизим бу оғлумуз тәрс вә дикбашдыр, сөзүмүзү саја салмыр. Ҝүнүнү гарынгулулугла+, әјјашлыгла+ кечирир”. 21  Онда шәһәр ҹамааты ону дашгалаг едиб өлдүрмәлидир. Бәли, араныздан пислији јох един ки, бүтүн Исраил ешидиб горхсун.+ 22  Өлүмә лајиг ҝүнаһ ишләјән адам өлдүрүлүб+ дирәкдән асыларса,+ 23  онун ҹәсәди ҝеҹәни дирәкдә галмамалыдыр.+ О, һәмин ҝүн басдырылмалыдыр, чүнки дирәкдән асылан адам Аллаһын ләнәтинә дүчар олуб.+ Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг вердији өлкәни мурдарламајын.+

Һашијәләр

Һәрфән: чөлдә.