Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 20:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүһарибә апармаг гајдалары (1—20)

    • Һәрби гуллугдан азад олма (5—9)

20  Дүшмәнләринизлә мүһарибәјә ҝедәндә ҝөрсәниз ки, онларын аты, арабасы сизинкиндән чох, гошуну сизинкиндән бөјүкдүр, горхмајын, чүнки сизи Мисирдән чыхаран Аллаһыныз Јеһова сизинләдир.+  Дөјүшә ҝетмәздән әввәл каһин халга хитаб едиб десин:+  “Динлә, еј Исраил! Бу ҝүн дүшмәнләринизлә дөјүшә ҝедирсиниз. Ҹәсур олун. Онлардан горхуб тәлаша дүшмәјин, үрәјиниз әсмәсин.  Чүнки Аллаһыныз Јеһова дүшмәнләринизлә дөјүшмәк вә сизә гәләбә газандырмаг үчүн сизинлә бирликдә ҝедир”.+  Мәмурлар да дөјүшчүләрә мүраҹиәт едиб демәлидир: “Ким тәзә ев тикиб, амма һәлә ичинә ҝирмәјиб, гој евинә гајытсын. Јохса дөјүшдә һәлак олар, евиндә башгасы јашајар.  Ким тәзә үзүмлүк салыб, амма һәлә барыны ҝөтүрмәјиб, гој гајыдыб ҝетсин евинә. Јохса дөјүшдә һәлак олар, бағынын барыны башгасы ҝөтүрәр.  Ким нишанланыб, амма һәлә евләнмәјиб, гој евинә гајытсын.+ Јохса дөјүшдә һәлак олар, нишанлысы башгасына гисмәт олар”.  Мәмурлар һәм дә дөјүшчүләрә демәлидир: “Кимин үрәјиндә горху варса, ҹәсарәти чатмырса, евинә гајытсын.+ Јохса гардашларынын да үрәјинә горху салар”.+  Мәмурлар данышыб гуртарандан сонра ордуја рәһбәрлик етмәк үчүн сәркәрдәләр тәјин етсинләр. 10  Һансыса шәһәрә јахынлашыб ора јүрүш етмәк истәјәндә әввәлҹә сүлһ тәклиф едиб шәртләринизи билдирин.+ 11  Әҝәр шәртләринизи гәбул едиб дарвазалары үзүнүзә ачсалар, орадакы бүтүн адамлар сизин гулунуз олаҹаг, хидмәтиниздә дураҹаглар.+ 12  Лакин шәртләринизи гәбул етмәјиб сизинлә мүһарибәјә башламаг истәсәләр, шәһәри мүһасирәјә алын. 13  Аллаһыныз Јеһова ораны сизин әлинизә верәҹәк. Шәһәрин бүтүн кишиләрини гылынҹдан кечирин. 14  Анҹаг гадынлары, ушаглары, мал-һејваны вә шәһәрдә олан һәр шеји гәнимәт кими ҝөтүрә биләрсиниз.+ Аллаһыныз Јеһованын сизә тәслим етдији дүшмәнләрин малы һалалыныз олаҹаг.+ 15  Бу, сизин јахынлығыныздакы халгларын шәһәрләринә јох, сиздән узагда јерләшән шәһәрләрә аиддир. 16  Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг верәҹәји шәһәрләрә ҝәлинҹә исә, онларда бир ҹанлыны белә, сағ гојмамалысыныз.+ 17  Аллаһыныз Јеһованын әмр етдији кими, һетләрин, амориләрин, кәнаниләрин, фәризиләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин көкүнү кәсмәлисиниз.+ 18  Јохса онлар аллаһлары үчүн етдикләри ијрәнҹ әмәлләри сизә дә өјрәдиб Аллаһыныз Јеһованын гаршысында сизи ҝүнаһа батыраҹаглар.+ 19  Һансыса шәһәри узун мүддәт мүһасирәдә сахлајыб дөјүшлә әлә кечирәндән сонра орадакы ағаҹлары балталајыб гырмајын. Ағаҹларын мејвәләриндән јејә биләрсиниз, амма өзләрини кәсмәјин.+ Мәҝәр ағаҹ адамдыр ки, ону мүһасирәјә аласыныз? 20  Јалныз мејвәси јејилмәјән ағаҹлары гыра биләрсиниз. Сизинлә вурушан шәһәр әлә кечәнә кими онлары кәсиб мүһасирә гурғулары дүзәлдә биләрсиниз.

Һашијәләр