Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 2:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • 38 ил сәһрада (1—23)

  • Һәшбун падшаһы Сиһунун үзәриндә гәләбә (24—37)

2  Сонра, Јеһованын мәнә әмр етдији кими, дөнүб Гырмызы дәниз јолу илә сәһра тәрәфә ҝетдик.+ Хејли мүддәт Саир дағынын әтрафында долашандан сонра  Јеһова мәнә деди:  “Бу дағын әтрафыны ҝәзиб-долашмағыныз кифајәтдир, инди шимала дөнүн.  Һәм дә халга белә әмр елә: “Саирдә јашајан гардашларынызын, Ејс оғулларынын+ сәрһәдинин јанындан кечәҹәксиниз.+ Дүздүр, онлар сиздән горхаҹаглар,+ анҹаг сиз һәрәкәтләринизә фикир верин.  Онларла ишиниз олмасын, онларын торпағындан бир гарыш да олсун сизә вермәјәҹәјәм, чүнки Саир дағыны Ејсә вермишәм.+  Онлара једијиниз јемәјин, ичдијиниз сујун пулуну вермәлисиниз.+  Аллаһыныз Јеһова һәр ишинизи аванд едиб. Бу бөјүк сәһрада атдығыныз һәр аддым Она аҝаһдыр. Бу гырх ил әрзиндә Аллаһыныз Јеһова сизинлә олуб, сиз һеч нәдән корлуг чәкмәмисиниз”.+  Беләликлә, биз Әрәбә јолуна, Елата вә Әзјун-Гәбәрә јахынлашмајараг Саирдә јашајан гардашларымыз Ејс оғулларынын јанындан өтүб кечдик.+ Сонра дөнүб Муаб сәһрасы јолу илә сәфәримизә давам етдик.+  Јеһова мәнә деди: “Муаба дәјиб-долашмајын, онларла дөјүшмәјин. Мән онларын торпағындан бир парча да сизә вермәјәҹәјәм, чүнки Ары Лут өвладларына вермишәм.+ 10  (Вахтилә орада ҝүҹлү, чохсајлы, анаглар кими һүндүрбој халг олан емләр+ јашајырды. 11  Рәфалар+ да анаглара+ бәнзәјирди вә муабиләр онлары да ем адландырырды. 12  Саирдә исә әввәлләр хуриләр+ јашајырды. Ејс өвладлары ораны әлә кечириб хуриләри гырмыш вә јерләриндә мәскунлашмышды.+ Исраил дә өзүнә мәхсус торпагда, Јеһованын онлара верәҹәји торпагда белә едәҹәк.) 13  Инди исә ҝедин, Зарәд вадисини кечин”. Биз дә Зарәд вадисини кечдик.+ 14  Гәдис-Барнидән чыхдығымыз вахтдан Зарәд вадисини кечәнә гәдәр отуз сәккиз ил кечмишди. Бу вахт әрзиндә, Јеһованын анд ичдији кими, о нәслин дөјүшә јарарлы бүтүн кишиләри өлүб халгын ичиндән јох олмушду.+ 15  Дүшәрҝәдә ахырларына чыханадәк Јеһованын әли онлара гаршы олду.+ 16  Елә ки халгын ичиндән о дөјүшчүләрин көкү кәсилди,+ 17  Јеһова мәнә деди: 18  “Бу ҝүн сиз Муаб әразисиндән, Ардан кечмәлисиниз. 19  Әмуниләрә јахынлашанда онлара дәјиб-долашмајын. Әмуниләрин торпағындан сизә бир парча да вермәјәҹәјәм, чүнки ораны Лут өвладларына вермишәм.+ 20  Бура да рәфаларын өлкәси һесаб олунурду.+ (Әввәлләр бурада рәфалар јашајырды. Әмуниләр онлары замзум адландырырды. 21  Онлар ҝүҹлү, чохсајлы, анаглар кими һүндүрбој халг идиләр.+ Лакин Јеһова әмуниләрә ҝөрә онларын көкүнү кәсди вә әмуниләр онларын торпағыны зәбт едиб орада мәскунлашдылар. 22  Һазырда Саирдә јашајан Ејс өвладлары+ үчүн дә О, белә етмишди. Ејс өвладларына ҝөрә хуриләрин көкүнү кәсмишди ки, онлар хуриләрин торпағыны зәбт едиб та буҝүнкү ҝүнә гәдәр орада мәскун олсунлар.+ 23  Гәззә бөлҝәсиндә+ јашајан авларын да башына ејни шеј ҝәлмишди. Кәфтурдан* ҝәлән кәфтурлар+ онлары гырыб јерләриндә мәскән салмышдылар.) 24  Галхын, Әрнун вадисини кечин.+ Һәшбун падшаһы амори Сиһуну сизин әлинизә верирәм.+ Ҝедин онунла мүһарибәјә башлајын, өлкәсини истила един. 25  Бу ҝүндән елә едәҹәјәм ки, ҝөјләр алтында олан бүтүн халглар сизин һаггынызда ешидәндә үрәкләрини ваһимә, горху сараҹаг. Сизә ҝөрә онларын ҹанына ләрзә дүшәҹәк, тәлаш ичиндә вурнухаҹаглар”.+ 26  Онда Кәдимутдан+ Һәшбун падшаһы Сиһуна хошмәрамлы сөзләрлә гасидләр ҝөндәриб дедим:+ 27  “Изин вер, өлкәндән кечим. Јолдан нә саға, нә дә сола бир аддым белә, атмајаҹағам.+ 28  Мәнә пулла сатдығын јемәји јејиб, пулла сатдығын сују ичәҹәјәм. Садәҹә өлкәндән кечмәјә мәнә иҹазә вер. 29  Саирдә јашајан Ејс өвладлары вә Арда јашајан муабиләр бизимлә белә даврандылар. Иорданы кечиб Аллаһымыз Јеһованын бизә вермәји вәд етдији өлкәјә ҝедәнә гәдәр сән дә бизим үчүн буну ет”. 30  Лакин Һәшбун падшаһы Сиһун бизә өлкәсиндән кечмәјә иҹазә вермәди. Чүнки Јеһова онун үрәјини даша дөндәрмиш, инадкар етмишди ки,+ ону сизин әлинизә версин, неҹә ки верди.+ 31  Онда Јеһова мәнә деди: “Артыг Сиһуну да, өлкәсини дә сизин әлинизә вермишәм. Башлајын истилаја!”+ 32  Сиһун дөјүшмәк үчүн бүтүн адамларыны јығыб Јаһаса, бизим гаршымыза чыханда+ 33  Аллаһымыз Јеһова ону бизим әлимизә верди. Биз дә ону, оғулларыны вә адамларыны мәғлуб етдик. 34  О вахт онун бүтүн шәһәрләрини зәбт едиб јерлә јексан етмишдик. Гадын, киши, ушаг демәјиб, һамысыны мәһв етмиш, бир нәфәри белә, сағ бурахмамышдыг.+ 35  Тәкҹә мал-һејваны вә зәбт етдијимиз шәһәрләрдән әлә кечирдијимиз талан малыны өзүмүзә гәнимәт ҝөтүрмүшдүк. 36  Әрнун вадисинин кәнарында јерләшән Аруирдән+ (вадијә аид шәһәр дә дахил олмагла) тутмуш Ҝилада гәдәр елә шәһәр галмамышды ки, әлимиз ора чатмасын. Аллаһымыз Јеһова һамысыны бизә тәслим етмишди.+ 37  Анҹаг әмуниләрин өлкәсинә, нә Јәббуг вадисинин гырағына,+ нә дағлыг бөлҝәдәки шәһәрләрә, нә дә Аллаһымыз Јеһованын гадаған етдији башга јерә јахын ҝетмәдиниз.+

Һашијәләр

Крит адасы.