Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 19:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гәтл; сығынаҹаг шәһәрләр (1—13)

  • Сәрһәдләрә дәјмәмәли (14)

  • Мәһкәмәдә шаһидлик (15—21)

    • Ики вә ја үч шаһид олмалы (15)

19  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәдәки халглары Аллаһыныз Јеһова мәһв едәндә вә сиз онларын торпагларыны тутанда, онларын шәһәрләриндә, евләриндә мәскунлашанда+  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији о дијарда үч шәһәр ајырмалысыныз.+  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәнин әразисини үч һиссәјә бөлүн вә адам өлдүрәнин бу шәһәрләрин биринә гача билмәси үчүн јол салын.  Адам өлдүрән вә гачыб сағ галмаг истәјән үчүн гајда беләдир: әҝәр о, сојдашыны әдавәт бәсләдијинә ҝөрә дејил, тәсадүфән вурубса,+  јахуд одун јармаг үчүн сојдашы илә мешәјә ҝедиб вә голајланыб балта илә ағаҹы кәсмәк истәјәндә балтанын башы сапындан чыхыб сојдашына дәјибсә вә сојдашы өлүбсә, онда гој о сағ галмаг үчүн бу шәһәрләрдән биринә гачсын.+  Амма јол узаг олса, өләнин интигамчысы+ бејни ган икән гатилин далынҹа дүшәр вә ону тутуб өлдүрәр. Әслиндә исә, адам өлдүрән өлүмә лајиг дејилди, чүнки сојдашына әдавәти олмамышды.+  Буна ҝөрә сизә үч шәһәр ајырмағы әмр едирәм.  Аллаһыныз Јеһова ата-бабаларыныза анд ичдији кими, әразиләринизи ҝенишләндирәндә+ вә онлара сөз вердији кими, бүтүн өлкәни сизә верәндә+  (бир шәртлә ки, Аллаһыныз Јеһованы севәсиниз, бу ҝүн сизә вердијим әмрләрә сәдагәтлә әмәл едиб даим Онун јолу илә ҝедәсиниз)+ бу үч шәһәрдән башга үч шәһәр дә ајырмалысыныз.+ 10  Онда Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг вердији өлкәдә ҝүнаһсыз ган төкүлмәјәҹәк+ вә сиз ган төкмәкдә тәгсиркар олмајаҹагсыныз.+ 11  Амма әҝәр киминсә сојдашына әдавәти олар+, пусгу гуруб она һүҹум едәрсә, ону өлүмҹүл јаралајар вә һәмин адам өләрсә, сонра да гатил бу шәһәрләрдән биринә гачарса, 12  шәһәрин ағсаггаллары ону орадан чыхарыб өләнин интигамчысынын әлинә вермәлидир. О адам өлмәлидир.+ 13  Она рәһминиз ҝәлмәсин. Исраили наһаг төкүлән ганын ҝүнаһындан тәмизләјин+ ки, хејир тапасыныз. 14  Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг верәҹәји дијарда торпаг пајынызы аланда гоншунузун сәрһәдини, дәдә-бабаларынызын чәкдији сәрһәди дәјишмәјин.+ 15  Киминсә һансыса хәтаны вә ја ҝүнаһы ишләдијини сүбут етмәк үчүн бир нәфәрин шаһидлији кифајәт дејил.+ Һәр иддиа ики, ја да үч шаһидин сөзү илә тәсдиг олунмалыдыр.+ 16  Әҝәр кимсә бир нәфәрин үзүнә дуруб ону нәдәсә тәгсирләндирәрсә,+ 17  араларында мүбаһисә дүшмүш һәмин ики нәфәр Јеһованын һүзуруна, каһинләрин вә һәмин ҝүнләрдә хидмәт едән һакимләрин өнүнә ҝәлмәлидир.+ 18  Һакимләр мәсәләни һәртәрәфли арашдырмалыдыр.+ Әҝәр мәлум олса ки, шаһидин иддиалары јаландыр, о, сојдашына гаршы јалан иттиһам ирәли сүрүб, 19  онда сојдашынын башына ҝәтирмәк истәдијини онун өзүнә един.+ Араныздан пислији јох един.+ 20  Башгалары буну ешидиб горхаҹаг вә бир дә аранызда һеч ким белә јаманлыг етмәјәҹәк.+ 21  Она јазығыныз ҝәлмәсин:+ ҹан әвәзинә ҹан, ҝөз әвәзинә ҝөз, диш әвәзинә диш, әл әвәзинә әл, ајаг әвәзинә ајаг верилмәлидир.+

Һашијәләр