Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 17:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанлар гүсурсуз олмалы (1)

  • Дөнүкләрлә рәфтар (2—7)

  • Мүшкүл ишләрин мәһкәмәси (8—13)

  • Падшаһла бағлы ҝөстәришләр (14—20)

    • Падшаһ Ганунун үзүнү көчүрмәлидир (18)

17  Аллаһыныз Јеһоваја гүсурлу, јахуд һансыса ејиби олан буға вә ја гојун гурбан ҝәтирмәјин. Бу, Аллаһыныз Јеһова үчүн ијрәнҹдир.+  Ола билсин, аранызда, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији шәһәрләрдән бириндә бир киши вә ја гадын Аллаһыныз Јеһованын ҝөзүндә пис иш ҝөрсүн, Аллаһын әһдини позсун,+  јолуну азараг Онун әмрләринин зиддинә башга аллаһлара ибадәт етсин, о аллаһлара, јахуд ҝүнәшә, аја, сәмадакы ордуја сәҹдә гылсын.+  Бу һагда сизә хәбәр верәндә, јахуд өзүнүз бундан хәбәр тутанда мәсәләни јахшы-јахшы арашдырын. Әҝәр дејиләнләр дүз чыхса,+ ҝөрсәниз ки, доғрудан да, Исраилдә белә бир мурдар һәрәкәтә јол верилиб,  онда бу рәзиллији едән гадыны вә ја кишини шәһәр дарвазасынын јанына ҝәтириб өләнәҹән дашгалаг един.+  Кимисә өлдүрмәк үчүн ики, ја да үч нәфәрин шаһидлији лазымдыр.+ Бир нәфәрин шаһидлији илә һеч кими өлдүрмәк олмаз.+  Дашгалаг едиб өлдүрәндә она дашы биринҹи шаһидләр атмалыдыр, сонра исә галан ҹамаат. Араныздан пислији јох един.+  Әҝәр шәһәрләриниздән бириндә олмуш гәтл+, шикајәт, тәҹавүзкарлыг, јахуд да башга мүбаһисәли мәсәлә барәдә һөкм чыхармаға чәтинлик чәксәниз, онда Аллаһыныз Јеһованын сечдији јерә ҝедин.+  Лавили каһинләрин вә һәмин вахт һакимлик едән һакимин јанына ҝедин,+ мәсәләни онлара данышын. Онлар һөкмү сизә билдирәҹәкләр.+ 10  Јеһованын сечдији јердә сизә билдирдикләри һөкмә мүвафиг давранын. Һәр шеји онлар дејән кими един. 11  Сиз онларын ҝөстәрдији гануна ујғун, елан етдикләри һөкмә мүвафиг давранмалысыныз.+ Онларын вердији һөкмдән нә саға, нә сола дөнмәмәлисиниз.+ 12  Аллаһыныз Јеһоваја хидмәт едән каһинә, јахуд һакимә гулаг асмајыб өз билдији кими һәрәкәт едән адам өлмәлидир.+ Исраилдән пислији јох етмәлисиниз.+ 13  Онда бүтүн ҹамаат ешидәҹәк, һамынын ҝөзү горхаҹаг вә бир дә һеч ким өзбашына һәрәкәт етмәјәҹәк.+ 14  Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији өлкәјә дахил оланда, ораја саһиб олуб мәскунлашанда белә дејәҹәксиниз: “Ҝәлин әтрафымыздакы халглар кими биз дә өзүмүз үчүн падшаһ сечәк”.+ 15  Бу һалда сиз јалныз Аллаһыныз Јеһованын сечдији адамы падшаһ гојмалысыныз.+ Падшаһ сојдашларыныздан* олмалыдыр. Сојдашыныз олмајан адамы, әҹнәбини үстүнүздә падшаһ гоја билмәзсиниз. 16  Падшаһ атларынын сајыны чохалтмамалы,+ илхысыны бөјүтмәкдән өтрү ҹамааты Мисирә ҝетмәјә мәҹбур етмәмәлидир,+ чүнки Јеһова сизә: “Бир дә һеч вахт бу јолла ҝери гајытмамалысыныз”, — дејиб. 17  Падшаһ чохлу арвад алмамалыдыр, јохса үрәји һагг јолундан дөнәр.+ Өзү үчүн чохлу гызыл-ҝүмүш дә јығмамалыдыр.+ 18  Тахта чыханда лавили каһинләрин сахладығы бу Ганунун сурәтини өзү үчүн көчүрмәлидир.+ 19  Бу нүсхә онда галмалыдыр. О, бүтүн өмрү боју, һәр ҝүн ону охумалыдыр+ ки, Аллаһы Јеһовадан горхмағы өјрәнсин, Ганунун бүтүн сөзләринә вә бу гајдалара әмәл етсин.+ 20  Беләҹә, үрәји гүррәләниб өзүнү сојдашларындан үстүн тутмајаҹаг, бу әмрләрдән нә саға, нә сола дөнмәјәҹәк. Бунун сајәсиндә онун өзү дә, оғуллары да Исраилдә узун мүддәт сәлтәнәт сүрәҹәк.

Һашијәләр

Һәрфән: гардашларыныздан.