Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 15:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һәр једдинҹи ил борҹлар бағышланмалы (1—6)

  • Касыблара јардым (7—11)

  • Һәр једдинҹи ил гуллар азадлыға бурахылмалы (12—18)

    • Гулун гулағынын бизлә дешилмәси (16, 17)

  • Һејванларын илк баласы Аллаһ үчүн ајрылмалы (19—23)

15  Һәр једдинҹи ил борҹдан азад етмә или олаҹаг.+  Алаҹағы олан һәр кәс борҹлу адамы борҹдан азад етмәлидир. О, сојдашындан, јахуд гардашындан борҹуну тәләб етмәмәлидир, чүнки Јеһованын ешгинә борҹлардан азад едилмә елан едиләҹәк.+  Јаделлидән+ борҹунузу тәләб едә биләрсиниз, сојдашынызыса борҹдан азад етмәлисиниз.  Әслиндә, аранызда јохсуллуға дүшән олмамалыдыр, чүнки Аллаһыныз Јеһованын сизә ирс олараг верәҹәји дијарда Јеһова сизә хејир-бәрәкәт верәҹәк,+  амма јалныз о шәртлә ки, һәр шејдә Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асыб бу ҝүн сизә чатдырдығым бүтүн бу әмрләрә дәгигликлә әмәл едәсиниз.+  Аллаһыныз Јеһова вәд етдији кими, сизә хејир-бәрәкәт верәҹәк. Сиз халглара борҹ верәҹәксиниз, өзүнүз исә борҹ үчүн һеч кимә ағыз ачмајаҹагсыныз.+ Бир чох халглара ағалыг едәҹәксиниз, сизинсә үстүнүздә ағалыг едән олмајаҹаг.+  Аллаһыныз Јеһованын сизә верәҹәји дијардакы шәһәрләрдән бириндә сојдашларыныздан кимсә касыбласа, үрәјиниз даша дөнмәсин, она гаршы хәсислик етмәјин.+  Әлинизи сәхавәтлә ачыб+ мөһтаҹ олдуғу, корлуг чәкдији шеји она борҹа верин.  Мәбада үрәјиниздән “једдинҹи ил, борҹлардан азад етмә или јахынлашыр”+ кими пис фикир кечирәсиниз вә касыбламыш сојдашыныздан сәхавәтинизи әсирҝәјиб она көмәк әли узатмајасыныз. Әҝәр о, сизә ҝөрә Јеһоваја налә етсә, ҝүнаһ газанаҹагсыныз.+ 10  Она гаршы сәхавәтли олун,+ нә исә верәндә ҹандәрди вермәјин, онда Аллаһыныз Јеһова әмәјинизә, әл атдығыныз һәр ишә хејир-бәрәкәт верәҹәк.+ 11  Чүнки өлкәдә һәмишә касыблар олаҹаг.+ Буна ҝөрә дә сизә дејирәм: өлкәниздәки фағыр-фүгәраја гаршы әлиачыг олун.+ 12  Өзүнү гул кими сизә сатан сојдашынызы, ибрани киши вә ја гадыны, алты ил гуллуғунузда дурандан сонра, једдинҹи ил азадлыға бурахын.+ 13  Ону азадлыға бураханда әлибош јола салмајын. 14  Сүрүнүздән, хырманыныздан, зејтунсыханынызын вә үзүмсыханынызын мәһсулундан сәхавәтлә она пај верин. Аллаһыныз Јеһова сизә бәрәкәт вердији кими, сиз дә она гаршы әлиачыг олун. 15  Унутмајын ки, сиз дә Мисирдә гул идиниз вә Аллаһыныз Јеһова сизи орадан гуртарды. Елә буна ҝөрә сизә бу ҝүн бу әмри верирәм. 16  Анҹаг гулунуз сизи вә евиниздәкиләри севдији үчүн, сиздә ҝүнү хош кечдији үчүн: “Мән сәнин јанындан ҝетмәк истәмирәм!” — десә,+ 17  онда бир биз ҝөтүрүн, онун гулағыны гапыја сөјкәјиб бизлә дешин. Беләҹә, о, өмүрлүк сизин гулунуз олаҹаг. Гарабашла да ејни ҹүр един. 18  Гулунузу азадлыға бурахмаг, онун чыхыб ҝетмәси сизә ағыр ҝәлмәсин, чүнки онун алты ил әрзиндә ҝөрдүјү иш сизә муздур ишиндән икигат артыг фајда ҝәтириб, Аллаһыныз Јеһова да бүтүн ишләрдә сизә көмәк олуб. 19  Гарамалынызын вә гојун-кечинизин биринҹи еркәк баласыны Аллаһыныз Јеһова үчүн ајырын.+ Гарамалынызын биринҹи баласыны ишләтмәјин, гојун-кечинизин биринҹи баласыны гырхмајын. 20  Онлары илбәил ев әһлинизлә бирликдә Јеһованын сечдији јердә, Аллаһыныз Јеһованын өнүндә јејин.+ 21  Анҹаг һејван гүсурлудурса, топал вә ја кордурса, јахуд башга ҹидди гүсуру варса, ону Аллаһыныз Јеһоваја гурбан ҝәтирмәјин.+ 22  Ону шәһәриниздә јејин. Пак адам да, мурдар адам да ҹејран вә марал әти кими ондан јејә биләр.+ 23  Анҹаг ганыны јемәмәлисиниз.+ Ону су кими торпаға ахытмалысыныз.+

Һашијәләр