Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 13:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Динә дөнүк чыханла рәфтар (1—18)

13  Аранызда бир пејғәмбәр вә ја јухуларла ҝәләҹәји сөјләјән адам пејда олуб сизә һансыса әламәт ја да нишанә верәрсә,  онун дедији әламәт вә нишанә јеринә јетәрсә, анҹаг о, ејни заманда: “Ҝәлин башга аллаһларын, таныјыб-билмәдијиниз аллаһларын далынҹа ҝедәк, онлара гуллуг едәк”, — дејәрсә,  һәмин пејғәмбәрә, јуху ҝөрәнә гулаг асмајын,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова сизи сынајыр,+ ҝөрсүн Јеһованы, Аллаһынызы бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла севирсиниз, ја јох.+  Сиз јалныз Аллаһыныз Јеһованын јолу илә ҝетмәли, Ондан горхмалы, Онун сөзүнә гулаг асмалы, тәк Она гуллуг етмәли вә Она бағланмалысыныз.+  Һәмин пејғәмбәр вә ја јуху ҝөрән исә өлдүрүлмәлидир,+ чүнки о, сизи Аллаһыныз Јеһоваја гаршы үсјана тәһрик едәрәк сизи Мисир дијарындан чыхармыш, көләлик евиндән гуртармыш Аллаһыныз Јеһованын бујурдуғу јолдан дөндәрмәк истәјирди. Араныздан шәри јох етмәлисиниз.+  Әҝәр гардашыныз, ананызын оғлу, јахуд өз оғлунуз вә ја гызыныз, гојнунуздакы арвадыныз*, ја да сизинлә ҹан бир гәлбдә олан достунуз хәлвәтҹә сизи дилә тутуб “ҝәл ҝедәк башга аллаһлара гуллуг едәк” дејәрсә,+ сизи нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабаларынызын танымадығы аллаһлара,  дүнјанын бу башындан тутмуш о бири башына гәдәр олан халгларын, јахында вә ја узагда јашајан әтраф халгларын аллаһларына ситајиш етмәјә сөвг едәрсә,  она ујмајын, дедикләринә гулаг асмајын,+ она рәһминиз, јазығыныз ҝәлмәсин, шәр әмәлини өрт-басдыр етмәјин;  тәрәддүд етмәдән ону өлдүрүн.+ Ону дашгалаг едиб өлдүрәндә дашы биринҹи сиз атмалысыныз, сонра галан ҹамаат.+ 10  Ону өләнә гәдәр дашгалаг етмәлисиниз,+ чүнки о, сизи Аллаһыныз Јеһованын, сизи Мисирдән, көләлик евиндән чыхаран Аллаһын јолундан дөндәрмәк истәјирди. 11  Онда бүтүн Исраил буну ешидәҹәк вә ҝөзү горхаҹаг. Бундан сонра бир дә һеч ким белә шәр иш тутмајаҹаг.+ 12  Ишдир-шајәд, ешитсәниз ки, зәбт етдијиниз, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији шәһәрләрдән бириндә сөз-сөһбәт ҝәзир ки, 13  јарамаз адамлар пејда олуб вә “ҝедәк башга аллаһлара гуллуг едәк” дејәрәк шәһәр әһлини јолдан аздырмаға чалышыр, онлары таныјыб-билмәдикләри аллаһлара ибадәт етмәјә сөвг едир, 14  онда мәсәләни арашдырыб тәдгиг един, јахшы-јахшы сорушуб өјрәнин.+ Әҝәр дејиләнләр дүз чыхса, ҝөрсәниз ки, доғрудан да, аранызда белә алчаг иш тутулуб, 15  һәмин шәһәрин әһалисини тәрәддүд етмәдән гылынҹдан кечирин.+ Шәһәри, шәһәрдә нә варса, һәр шеји һејван гарышыг мәһв един.+ 16  Шәһәрин бүтүн вар-дөвләтини шәһәр мејданынын ортасына топлајын, сонра исә шәһәрә од вуруб јандырын. Шәһәрдәки гәнимәт Аллаһыныз Јеһова үчүн јандырма гурбаны кими олаҹаг. Шәһәр һәмишәлик харабазара чеврилмәлидир вә һеч вахт бәрпа олунмамалыдыр. 17  Мәһв едилмәк үчүн ајрылмыш шејләрдән һеч нә ҝөтүрмәмәлисиниз,+ онда Јеһованын күкрәјән гәзәби јатар вә Онун сизә рәһми ҝәләр, сизә мәрһәмәт едәр, ата-бабаларыныза анд ичдији кими, сизи чохалдыб сајынызы артырар.+ 18  Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә, бу ҝүн сизә вердијим бүтүн әмрләрә риајәт едәрәк Она итаәткар олун. Беләҹә, Аллаһыныз Јеһованын ҝөзүндә дүз әмәл саһиби оларсыныз.+

Һашијәләр

Јахуд севимли арвадыныз.