Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 12:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын сечдији јердә ибадәт (1—14)

  • Әти гансыз јемәли (15—28)

  • Јад аллаһлара алданмајын (29—32)

12  Ата-бабаларынызын Аллаһы Јеһованын мүлк олараг сизә верәҹәји дијарда јашајанда бүтүн өмрүнүз боју бу ганунлара вә һөкмләрә дәгигликлә риајәт един.  Говаҹағыныз халгларын уҹа дағларда, тәпәләрдә, јахуд ҝур јарпаглы ағаҹлар алтында өз аллаһларына ибадәт етдикләри бүтүн јерләри дармадағын един.+  Онларын гурбанҝаһларыны дағыдын, дик дашларыны парча-парча един,+ Ашера бүтләрини јандырын, аллаһларынын ојма бүтләрини кәсин,+ адларыны о јердән силин.+  Сиз Аллаһыныз Јеһоваја о ҹүр ибадәт етмәмәлисиниз.+  Сиз Аллаһыныз Јеһованын гәбиләләриниздән биринин әразисиндә Өз адыны гојмаг үчүн сечдији, мәскун олдуғу јерә ҝетмәлисиниз.+  Јандырма гурбанларынызы+ вә галан гурбанлары, ондабирләринизи+, бәхшишләринизи+, нәзирләринизи, көнүллү тәгдимәләринизи+, мал-гаранызын вә гојун-кечинизин биринҹи баласыны+ ора апармалысыныз.  Өзүнүз дә, ев әһлиниз дә орада, Аллаһыныз Јеһованын өнүндә јемәк јејәҹәк,+ ҝөрдүјүнүз һәр ишдән севинҹ дујаҹагсыныз,+ чүнки Аллаһыныз Јеһова сизә хејир-бәрәкәт верәҹәк.  Онда индики кими етмәмәлисиниз. Инди һәр кәс өз билдијини едир,  чүнки һәлә Аллаһыныз Јеһованын сизин үчүн һазырладығы мираса, раһатлашаҹағыныз јерә+ ҝедиб чыхмамысыныз. 10  Иорданы кечиб+ Аллаһыныз Јеһованын сизә мүлк олараг верәҹәји дијарда јурд саланда О, сизи әтрафыныздакы бүтүн дүшмәнләринизин әлиндән гуртарыб сизә динҹлик верәҹәк. Сиз әмин-аманлыг ичиндә јашајаҹагсыныз.+ 11  Сизә бујурдуғум һәр шеји — јандырма гурбанларынызы вә галан гурбанлары, ондабирләринизи+, бәхшишләринизи, Јеһоваја етдијиниз нәзирләри Аллаһыныз Јеһованын Өз адына мәскән сечдији јерә апармалысыныз.+ 12  Гој һәр кәс Аллаһыныз Јеһованын һүзурунда севиниб-шадлансын,+ сиз дә, оғулларыныз да, гызларыныз да, гул-гарабашыныз да, сизинлә бирликдә пај алмадығы, ирсә саһиб олмадығы үчүн шәһәрләриниздә мәскән салан лавилиләр дә.+ 13  Бахын, һәр ҝөрдүјүнүз јердә јандырма гурбаны ҝәтирмәјин.+ 14  Јандырма гурбаныны анҹаг Јеһованын гәбиләләриниздән биринин әразисиндә сечдији јердә ҝәтирмәлисиниз. Сизә әмр етдијим һәр шеји һәмин јердә јеринә јетирмәлисиниз.+ 15  Аллаһыныз Јеһованын вердији бәрәкәтә ҝөрә, үрәјиниздән кечән вахт јашадығыныз шәһәрдә һејван кәсиб јејә биләрсиниз.+ Пак адам да, мурдар адам да ҹејран, марал әти кими ондан јејә биләр. 16  Лакин ган јемәк олмаз.+ Ону су кими торпаға ахытмалысыныз.+ 17  Тахылынызын, јени шәрабынызын, јағынызын онда бирини, гарамалынызын вә гојун-кечинизин биринҹи баласыны, нәзирләринизи, көнүллү тәгдимәләри вә бәхшишләринизи јашадығыныз шәһәрдә јемәмәлисиниз.+ 18  Һамыныз, өзүнүз дә, оғулларыныз да, гызларыныз да, гул-гарабашыныз да, шәһәриниздә мәскән салан лавилиләр дә бунлары Аллаһыныз Јеһованын һүзурунда, Јеһова Аллаһын сечдији јердә јејәҹәк,+ ҝөрдүјүнүз һәр ишә ҝөрә Аллаһыныз Јеһованын өнүндә севиниб-шадланаҹагсыныз. 19  О дијарда јашајанда һеч вахт лавилиләрә етинасыз јанашмајын.+ 20  Аллаһыныз Јеһова вәд етдији кими, әразинизи ҝенишләндирәндә,+ нә вахт көнлүнүздән әт кечиб, “үрәјим әт истәјир” десәниз, әт јејә биләрсиниз.+ 21  Әҝәр Аллаһыныз Јеһованын Өз адыны гојмаг үчүн сечдији јер+ сиздән узаг олса, онда Јеһованын сизә вердији гарамалдан вә ја гојун-кечидән истәдијиниз вахт бујурдуғум гајдада һејван кәсиб јашадығыныз шәһәрдә јемәлисиниз. 22  Пак адам да, мурдар адам да ҹејран, марал әти кими бу һејванын әтиндән јејә биләр.+ 23  Лакин ган јемәкдән гәти сурәтдә чәкинин,+ чүнки ҹан гандадыр.+ Һеч бир һејваны онун ҹаны илә бирликдә јемәмәлисиниз. 24  Ганы јемәк олмаз. Ону су кими торпаға ахытмалысыныз.+ 25  Ган јемәјин, онда Јеһованын ҝөзүндә дүз әмәл саһиби олар, өзүнүз дә, ушагларыныз да хејир тапарсыныз. 26  Јеһованын сечдији јерә ҝәләндә јалныз мүгәддәс бәхшишләри вә нәзирләринизи ҝәтирин. 27  Орада, Аллаһыныз Јеһованын гурбанҝаһында јандырма гурбанларынызы, гурбанларын әтини вә ганыны тәгдим един.+ Гурбанларынызын ганыны Аллаһыныз Јеһованын гурбанҝаһынын дибинә ахыдын,+ әтини исә јејә биләрсиниз. 28  Диггәтли олун ки, сизә вердијим бүтүн бу әмрләрә риајәт едәсиниз. Онда Аллаһыныз Јеһованын ҝөзүндә јахшы вә дүз иш ҝөрдүјүнүз үчүн һәм өзүнүз хејир тапарсыныз, һәм дә өвладларыныз. 29  Аллаһыныз Јеһова торпагларыны тутуб јериндә мәскән салаҹағыныз халглары гыранда+ 30  еһтијатлы олун ки, онлар өнүнүздән јох оландан сонра тәләјә дүшмәјәсиниз, онларын аллаһлары илә марагланыб демәјәсиниз: “Ҝөрәсән, о халглар өз аллаһларына неҹә ибадәт едирдиләр? Мән дә елә едим”.+ 31  Сиз Аллаһыныз Јеһоваја о ҹүр ибадәт етмәмәлисиниз, чүнки Јеһова онларын өз аллаһлары үчүн етдији шејләрә, о мурдар әмәлләрә нифрәт едир. Онлар һәтта оғулларыны вә гызларыны да аллаһлары үчүн одда јандырырлар.+ 32  Бу ҝүн сизә вердијим бүтүн әмрләрә диггәтлә әмәл един.+ Онлара бир кәлмә белә, артырыб-әскилтмәјин.+

Һашијәләр