Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 11:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын бөјүклүјүнү ҝөрмүсүнүз (1—7)

  • Вәд олунмуш дијар (8—12)

  • Итаәткарлығын хејри (13—17)

  • Сөзләрими үрәјинизә һәкк един (18—25)

  • Хејир-дуа вә ләнәт (26—32)

11  Сиз Аллаһыныз Јеһованы севмәли,+ Онун гаршысында борҹунузу һәмишә јеринә јетирмәли, Онун ганунларына, һөкмләринә вә әмрләринә риајәт етмәлисиниз.  Сизә бәллидир ки, мән бу ҝүн оғулларыныза, Јеһованын тәлим-тәрбијәсини+ ҝөрмәјән, Онун бөјүклүјүнүн+, ҝүҹлү әлинин+, гүдрәтли голунун шаһиди олмајан өвладларыныза јох, сизин өзүнүзә хитаб едирәм.  Онлар Аллаһын Мисир һөкмдары фирона вә онун бүтүн мәмләкәтинә етдикләринин, орада ҝөстәрдији әламәтләрин шаһиди олмајыблар.+  Мисир гошунларыны, атларыны вә ҹәнҝ арабаларыны нә ҝүнә гојдуғуну, сизи тәгиб едәндә Јеһованын онлары Гырмызы дәнизин суларына неҹә гәрг етдијини, һамысыны билмәррә мәһв етдијини ҝөрмәјибләр.+  Бу јерә ҝәлиб чыхана гәдәр сизин үчүн сәһрада нәләр етдијинә,  Рубән оғулларындан Әлјабын оғуллары Датанла Абирамын башына ҝәтирдикләринә, бүтүн Исраилин ҝөзү гаршысында јерин неҹә араланыб онлары күлфәтләри, чадырлары, јанларындакы адамлар вә һејванлар гарышыг уддуғуна онлар шаһид олмајыблар.+  Јеһованын етдији бүтүн мөһтәшәм ишләри өз ҝөзләри илә ҝөрән сиз олмусунуз.  Бу ҝүн сизә вердијим бүтүн әмрләрә риајәт етмәлисиниз ки, мөһкәмләнәсиниз, чајы кечиб о тајдакы торпағы тутасыныз,  Јеһованын ата-бабаларыныза, онларын өвладларына вермәји анд ичдији өлкәдә,+ сүд-бал ахан дијарда+ узун өмүр сүрәсиниз+. 10  Тутаҹағыныз өлкә чыхыб ҝәлдијиниз Мисир өлкәси кими дејил. Орада сиз тохум әкдијиниз торпағы бостан кими әзијјәтлә* суварырдыныз. 11  Лакин чајы кечиб тутаҹағыныз дијар дағлар, дәрәләр дијарыдыр.+ О, ҝөјдән јағыш сују ичир.+ 12  О торпаға Аллаһыныз Јеһованын Өзү бахыр. Аллаһыныз Јеһованын нәзәри даима, илин әввәлиндән сонуна кими онун үстүндәдир. 13  Әҝәр бу ҝүн сизә вердијим әмрләрә дәгигликлә әмәл етсәниз, Аллаһыныз Јеһованы севиб бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла Она гуллуг етсәниз,+ 14  О*, торпағынызы вахтлы-вахтында пајыз јағышы вә јаз јағышы илә сулајаҹаг, сиз исә тахылынызы јығаҹаг, тәзә шәраб, јағ ҝөтүрәҹәксиниз.+ 15  Мал-гараныз үчүн сизә јамјашыл өрүшләр верәҹәк. Беләҹә, сиз һәмишә дојунҹа јемәк јејәҹәксиниз.+ 16  Анҹаг диггәтли олун ки, үрәјиниз алданмасын, јолунузу азыб башга аллаһлара ситајиш етмәјәсиниз, онлара сәҹдә гылмајасыныз.+ 17  Јохса Јеһованын сизә гәзәби аловланаҹаг вә О, ҝөјләрин бәндләрини бағлајаҹаг. Јағыш јағмајаҹаг,+ торпағыныз мәһсул вермәјәҹәк. Вә сиз чох тез бир заманда Јеһованын вердији о ҝөзәл дијардан јох олуб ҝедәҹәксиниз.+ 18  Мәним бу сөзләрими үрәјинизә һәкк един, гој онлар ҹаныныза һопсун. Онлары нишан кими әлинизә бағлајын, гој алын бағы кими алнынызда олсунлар.+ 19  Онлары һәм дә өвладыныза өјрәдин, евдә отуранда, јол ҝедәндә, јатанда, дуранда онлардан данышын.+ 20  Онлары евинизин гапысынын јан тахталарына, шәһәрләринизин дарвазаларына јазын ки, 21  Јеһованын ата-бабаларыныза анд ичиб вермәји вәд етдији дијарда+ өзүнүз дә, өвладларыныз да узун өмүр сүрәсиниз,+ ҝөјләр јер үзәриндә дурдугҹа орада јашајасыныз. 22  Әҝәр сизә вердијим бу әмрә дәгигликлә әмәл етсәниз, Аллаһыныз Јеһованы севсәниз,+ Онун јолу илә ҝедиб Она бағлансаныз,+ 23  Јеһова сизин гаршыныздан бүтүн бу халглары говаҹаг,+ сиз өзүнүздән ҝүҹлү, өзүнүздән бөјүк олан бу халгларын торпагларыны тутаҹагсыныз.+ 24  Ајағынызы һара бассаныз, о јер сизин олаҹаг.+ Сәрһәдиниз сәһрадан тутмуш Ливана кими, Фәрат чајындан тутмуш гәрбдәки дәнизә* кими узанаҹаг.+ 25  Һеч ким гаршынызда дуруш ҝәтирә билмәјәҹәк.+ Јеһова Аллаһ сөз вердији кими, елә едәҹәк ки, ҝедәҹәјиниз һәр јанда адамлары сизин зәһминиз басаҹаг, дәһшәт бүрүјәҹәк.+ 26  Будур, бу ҝүн гаршыныза хејир-дуа вә ләнәт гојурам.+ 27  Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә, бу ҝүн сизә чатдырдығым әмрләрә табе олсаныз, хејир-дуа алаҹагсыныз.+ 28  Јох әҝәр Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә бојун әјмәсәниз, сизә ҝөстәрдијим јолдан сапсаныз, таныјыб-билмәдијиниз аллаһлара гуллуг етсәниз, ләнәт јијәси олаҹагсыныз.+ 29  Јеһова Аллаһыныз сизи ҝедиб тутаҹағыныз дијара ҝәтирәндә хејир-дуаны Гәризим дағында, ләнәти исә Ејбал дағында охујарсыныз.+ 30  Бу ики дағ гәрбдә, Иорданын о бири саһилиндә, Әрәбәдә јашајан кәнаниләрин дијарында, Ҝилгалын гаршысында, Мөһрәнин бөјүк ағаҹлары+ јанындадыр. 31  Тезликлә Иорданы кечиб Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији дијары зәбт едәҹәксиниз.+ Ораны тутуб мәскән саланда 32  бу ҝүн сизә бујурдуғум ганун вә һөкмләрә дәгигликлә риајәт един.+

Һашијәләр

Һәрфән: ајағынызла. Ола билсин, бурада ајагла су чархыны фырлатмаг, су архлары газмаг вә ја сујун габағыны ачмаг нәзәрдә тутулур.
Һәрфән: Мән. Аллаһа истинад едилир.
Бөјүк дәниз, јәни Аралыг дәнизи.