Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ганунун тәкрары 1:1—46

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һурибдән јола дүшмә (1—8)

  • Башчы вә һакимләр (9—18)

  • Гәдис-Барнијәдә итаәтсизлик (19—46)

    • Исраиллиләр вәд олунмуш дијара ҝирмәк истәмирләр (26—33)

    • Кәнанын истиласында уғурсузлуг (41—46)

1  Муса Иордан бөлҝәсиндә, Суф гаршысындакы сәһрада, Фәран, Тофел, Лабан, Һәсејрут вә Дизһаб јахынлығында* исраиллиләрә хитаб етди.  (Саир дағына ҝедән јол илә Һурибдән Гәдис-Барнијә+ он бир ҝүнлүк јолдур.)  Гырхынҹы илин+ он биринҹи ајынын биринҹи ҝүнү Муса Јеһованын исраиллиләрлә бағлы тапшырдығы һәр шеји онлара чатдырды.  Һәшбунда јашајан амори падшаһы Сиһуну+ јенәндән вә Әштәрутда јашајан Башан падшаһы Огу+ Әзрәјдә+ мәғлуб едәндән сонра  Муса Иордан бөлҝәсиндә, Муаб торпағында Ганунун изаһына башлајыб деди:+  «Аллаһымыз Јеһова Һурибдә бизә демишди: “Бу дағлыг јердә галдығыныз кифајәтдир.+  Амориләрин+ дағлыг бөлҝәсинә вә бүтүн гоншу бөлҝәләрә: Әрәбәјә+, дағлыг бөлҝәјә, Шәфлаја, Неҝевә вә саһилјаны бөлҝәјә ҝедин.+ Кәнаниләрин торпағына дахил олун, Ливана+ вә бөјүк чаја, Фәрат чајына+ гәдәр ирәлиләјин.  Будур, торпаг гаршыныздадыр. Ҝедин, Јеһованын аталарыныз Ибраһимә, Исһага+, Јагуба+ вә онларын ҝәләҹәк өвладларына* вермәји вәд етдији торпағы тутун”.+  Һәмин вахт мән сизә демишдим: “Мән тәкбашына сизи дашыја билмәрәм.+ 10  Аллаһыныз Јеһова сизи о гәдәр чохалдыб ки, сајыныз ҝөјдәки улдузлар гәдәрдир.+ 11  Гој Аллаһыныз Јеһова сизи индикиндән дә мин дәфә чох еләсин+ вә неҹә ки вәд едиб, сизи немәт саһиби етсин.+ 12  Амма мән тәк ҹанымла сизин јүкүнүзү неҹә дашыјым, дәрд-сәринизи неҹә чәким, дава-далашыныза неҹә дөзүм?+ 13  Гәбиләләриниздән мүдрик, бәсирәтли, дүнјаҝөрмүш адамлар сечин. Мән онлары үстүнүздә башчы гојаҹағам”.+ 14  Онда сиз: “Чох јахшы”, — дединиз. 15  Мән дә гәбиләләриниздәки башчылары, мүдрик, дүнјаҝөрмүш адамлары үзәриниздә башчы: минбашы, јүзбашы, әллибашы, онбашы вә нәзарәтчи тәјин етдим.+ 16  О вахт һакимләринизә белә ҝөстәриш вердим: “Араларында мүнагишә дүшән сојдашларынызын*, истәр исраилли илә исраиллинин, истәрсә дә исраилли илә јаделлинин ишинә+ әдаләтлә бахын+. 17  Һөкм чыхаранда тәрәфкешлик етмәјин.+ Ади адамы да бөјүк адамы динләдијиниз кими динләјин.+ Адамлардан горхмајын,+ һөкм Аллаһындыр.+ Чох мүшкүл мәсәләләри исә мәнә тәгдим един, онлара мән бахарам”.+ 18  Нә етмәли олдуғунузу о вәдә сизә билдирдим. 19  Сонра биз Һурибдән јола дүшдүк. Аллаһымыз Јеһованын бизә әмр етдији кими, амориләрин+ дағлыг бөлҝәсинә ҝедән јолла, өзүнүзүн дә шаһиди олдуғунуз о уҹсуз-буҹагсыз, ваһимәли сәһраны+ адладыг вә бу минвалла ҝәлиб Гәдис-Барнијә+ чатдыг. 20  Онда мән сизә дедим: “Јеһованын бизә вермәк истәдији јерә, амориләрин дағлыг бөлҝәсинә ҝәлиб чатдыныз. 21  Аллаһыныз Јеһова бураны сизә вериб. Одур ки, ҝедин аталарынызын Аллаһы Јеһованын сизә сөјләдији кими, бу торпаға јијәләнин.+ Горхмајын, тәлаша дүшмәјин”. 22  Сиз исә һамылыгла јаныма ҝәлиб дединиз: “Гој өзүмүздән габаг адамлар ҝөндәрәк ки, һансы јолла ҝедәҹәјимиз, неҹә шәһәрләрлә растлашаҹағымыз һагда бизә мәлумат ҝәтирсинләр”.+ 23  Бу тәклиф мәнә ағлабатан ҝөрүндү, она ҝөрә дә мән араныздан он ики нәфәр, һәр гәбиләдән бир нәфәр сечдим.+ 24  Онлар јола дүшүб дағлыг бөлҝәјә+ галхдылар вә Әшгул вадисинә чатыб ораны ҝөздән кечирдиләр. 25  Сонра о торпағын барындан ҝөтүрүб бизә ҝәтирдиләр вә хәбәр вердиләр ки, Аллаһымыз Јеһованын бизә вермәк истәдији өлкә ҝөзәл өлкәдир.+ 26  Сиз исә Аллаһыныз Јеһованын әмрини рәдд едиб ораја ҝетмәк истәмәдиниз.+ 27  Өз чадырларынызда дејиниб сөјләндиниз: “Јеһованын биздән зәһләси ҝедир, она ҝөрә дә бизи Мисирдән чыхарыб ки, амориләрин әлинә вериб көкүмүзү кәссин. 28  Ахы биз һара ҝедирик? “Оранын ҹамааты биздән ҝүҹлү, биздән һүндүрдүр. Шәһәрләри бөјүкдүр, истеһкамлары ҝөјләрә дирәнир.+ Орада Анаг оғулларыны+ ҝөрдүк”, — дејәрәк гардашларымыз биздә үрәк-ҝөбәк гојмады”.+ 29  Онда мән сизә дедим: “Тәшвишә дүшмәјин, горхмајын онлардан.+ 30  Аллаһыныз Јеһова сизин өнүнүздә ҝедәҹәк. О, Мисирдә ҝөзүнүзүн габағында сизин үчүн неҹә дөјүшмүшдүсә,+ инди дә елә дөјүшәҹәк.+ 31  Сәһрада оланда да ҝөрдүнүз ки, Аллаһыныз Јеһова оғлуну гуҹағында ҝәздирән ата тәк сизи һәр јерә гуҹагда апарды, та бу јерә ҝәлиб чыхана гәдәр”. 32  Амма буна бахмајараг, сиз Аллаһыныз Јеһоваја иман ҝәтирмәдиниз.+ 33  Һалбуки О, габағынызҹа ҝедирди ки, дүшәрҝә салмаға сизә јер тапсын. Сизә јол ҝөстәрмәк үчүн ҝеҹәләр аловда, ҝүндүзләр исә булудда зүһур едирди.+ 34  Јеһова дедикләринизин һамысыны ешидирди. Буна ҝөрә дә О гәзәбләниб анд ичди:+ 35  “Бу шәр нәсилдән бир нәфәр дә олсун аталарына вермәји анд ичдијим о ҝөзәл дијары ҝөрмәјәҹәк,+ 36  тәкҹә Јуфәнна оғлу Калибдән башга. Бәли, Калиб ораны ҝөрәҹәк, үстүндә ҝәздији о торпағы она вә оғулларына верәҹәјәм, чүнки о, бүтүн гәлбилә Јеһоваја итаәт етди.+ 37  (Һәтта сизә ҝөрә Јеһованын мәнә дә аҹығы тутду вә О, мәнә деди: “Сән дә ора ҝетмәјәҹәксән.+ 38  Ораја сәнин гуллуғунда дуран Нун оғлу Јушә+ ҝедәҹәк.+ Ону үрәкләндир*,+ чүнки Исраили һәмин дијара о апараҹаг”.) 39  Әсир дүшәҹәјиндән горхдуғунуз өвладларыныз,+ һәлә јахшыны писдән ајыра билмәјән оғулларыныз ораја ҝедәҹәк, о дијары онлара верәҹәјәм.+ 40  Сиз исә ҝеријә, Гырмызы дәниз јолу илә сәһраја гајыдын”.+ 41  Онда сиз мәнә: “Јеһованын гаршысында ҝүнаһкарыг. Елә инди ҝедиб Аллаһымыз Јеһованын әмр етдији кими дөјүшәҹәјик!” — дејиб силаһландыныз. Сизә елә ҝәлирди ки, даға чыхмаг асан олаҹаг.+ 42  Анҹаг Јеһова мәнә деди: “Онлара сөјлә, дөјүшмәјә ҝетмәсинләр, чүнки Мән онлара көмәк олмајаҹағам.+ Ҝетсәләр, дүшмәнләринә јениләҹәкләр”. 43  Мән чох дедим, сиз аз ешитдиниз. Јеһованын әмринә мәһәл гојмадыныз. Өзбашыналыг едиб даға чыхмаға үз тутдунуз. 44  Дағда јашајан амориләр габағыныза чыхдылар, ары кими далынызҹа дүшдүләр, сизи Саирә, Һормаја гәдәр говуб пәрән-пәрән салдылар. 45  Сиз гајыдыб Јеһованын өнүндә ағлајыб-сызламаға башладыныз. Јеһова исә сизә гулаг асмады, сизә мәһәл гојмады. 46  Елә бу сәбәбдән Гәдисдә о гәдәр галдыныз.

Һашијәләр

Һәрфән: арасында.
Һәрфән: тохумларына.
Һәрфән: гардашларынызын.
Диҝәр вариант: Аллаһ ону үрәкләндириб.