Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Галатијалылара 4:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нөкәр јох, оғуллар (1—7)

  • Булус галатијалылара ҝөрә нараһатдыр (8—20)

  • Һәҹәр вә Сара — ики әһд (21—31)

    • Сәмави Јерусәлим — азад анамыз (26)

4  Варис һәр шејин ағасы олса да, нә гәдәр ки ушагдыр, нөкәрлә онун арасында һеч бир фәрг јохдур.  О, атасынын габагҹадан тәјин етдији ҝүнәдәк тәрбијәчиләрин вә нөкәрбашыларын нәзарәти алтында галыр.  Ејнилә биз дә ушаг оланда бу дүнјанын бахышларына* ујғун јашајырдыг.+  Анҹаг вахт тамам оланда Аллаһ Оғлуну ҝөндәрди. О, гадындан доғулду+ вә ганунун табелијинә дүшдү+ ки,  ганунун табелијиндә оланлары сатын алыб азад етсин+ вә беләҹә, биз оғуллуға ҝөтүрүләк.+  Мадам ки сиз Аллаһын оғулларысыныз, Аллаһ Өз Оғлунун руһуну+ бизим үрәјимизә+ ҝөндәриб вә бу руһ: «Атаҹан*, Ата!»+ — дејә сәсләнир.  Демәли, сиз артыг нөкәр јох, оғулсунуз. Әҝәр оғулсунузса, онда Аллаһын сајәсиндә һәм дә вариссиниз.+  Бунунла белә, сиз Аллаһы танымајанда, әслиндә, аллаһ олмајанларын гулу идиниз.  Инди исә Аллаһы таныјырсыныз, даһа доғрусу, Аллаһ сизи таныјыр. Онда неҹә олур ки, бу дүнјанын пуч+ вә дәјәрсиз бахышларына гајыдыб јенидән онларын гулу олмаг истәјирсиниз?+ 10  Сиз ҝүнләри, ајлары+, мөвсүмләри вә илләри дәгигликлә гејд едирсиниз. 11  Горхурам, сизин үчүн бош јерә зәһмәт чәкмишәм. 12  Гардашлар, сизә јалварырам, мәним кими олун, ахы мән дә бир вахтлар сизин кими идим.+ Сизин мәнә һеч бир пислијиниз дәјмәјиб. 13  Анҹаг сиз билирсиниз ки, илк дәфә мүждәни сизә чатдырмаг имканыны хәстә оланда тапмышдым. 14  Хәстәлијим сизин үчүн бир сынаг олса да, сиз мәндән ијрәнмәдиниз, икраһ етмәдиниз. Сиз мәни Аллаһын мәләјини ја да Мәсиһ Исаны гәбул едән кими гәбул етдиниз. 15  О хошбәхтлијиниз инди һарададыр? Мән әминәм, әҝәр о вахт мүмкүн олсајды, ҝөзүнүзү дә чыхарыб мәнә верәрдиниз.+ 16  Бәс нә олду? Һәгигәти сөјләдијим үчүн сизә дүшмән олдум? 17  Онлар сизи өз тәрәфләринә чәкмәк үчүн ҹанфәшанлыг едирләр, амма нијјәтләри писдир. Мәгсәдләри сизи мәндән ајырмагдыр. Онлар истәјирләр, сиз онларын ардынҹа ҝедәсиниз. 18  Балаларым+, киминсә сизә тәмиз нијјәтлә ҹан јандырмасы, әлбәттә, јахшыдыр. Анҹаг каш, бу, јалныз мән јанынызда оланда јох, һәмишә олајды. 19  Сиз Мәсиһин шәхсијјәтини әкс етдирәнәдәк мән сизә ҝөрә јенидән доғуш санҹылары чәкәҹәјәм. 20  Каш ки инди јанынызда олајдым вә башга ҹүр данышајдым, чүнки бу һалыныза чашыб-галмышам. 21  Ај ганун табелијиндә олмаг истәјәнләр, мәҝәр Ганунун нә дедијини ешитмирсиниз? 22  Ахы јазылыб ки, Ибраһимин ики оғлу олду: бири гуллугчудан,+ о бириси азад гадындан.+ 23  Гуллугчунун оғлу ади шәкилдә доғулду,+ азад гадынын оғлу исә вәдә ҝөрә дүнјаја ҝәлди.+ 24  Бүтүн бунлар рәмзи мәна дашыјыр, чүнки бу гадынлар ики әһди тәмсил едир. Бири Сина дағында+ бағланмыш әһддир, онун ушаглары көләлик үчүн доғулурлар. Бу, Һәҹәрдир. 25  Һәҹәр Әрәбистанда јерләшән бир дағы, Сина дағыны+ билдирир вә буҝүнкү Јерусәлими тәмсил едир, чүнки о, өз ушаглары илә көләликдәдир. 26  Сәмави Јерусәлим исә азаддыр вә о, бизим анамыздыр. 27  Мүгәддәс Јазыларда белә дејилир: «Еј дүнјаја өвлад ҝәтирмәмиш сонсуз гадын, севин. Еј доғуш ағрысы чәкмәмиш гадын, севинҹиндән һарај сал! Чүнки атылмыш гадынын өвладлары әрли гадынын өвладларындан чохдур».+ 28  Гардашлар, Исһаг кими сиз дә вәдә ҝөрә доғулан өвладларсыныз.+ 29  Анҹаг неҹә ки о вахт ади шәкилдә доғулмуш оғул руһ васитәсилә доғулмуш оғулу+ тәгиб етди, инди дә беләдир.+ 30  Бәс Мүгәддәс Јазылар нә дејир? «Гуллугчуну оғлу илә бирҝә бурадан гов ҝетсин, чүнки гуллугчунун оғлу азад гадынын оғлу илә бирликдә әсла варис ола билмәз».+ 31  Буна ҝөрә дә гардашлар, биз гуллугчунун јох, азад гадынын өвладларыјыг.

Һашијәләр

Һәрфән: әсасларына.
Һәрфән: Абба. Арами дилиндә атаја гаршы ишләдилән нәвазишли, ејни заманда һөрмәтҹил мүраҹиәт формасы.