Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Галатијалылара 3:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганунун тәләбләринин иҹрасы вә иман (1—14)

    • Салеһ иманы сајәсиндә јашајаҹаг (11)

  • Вәд Ибраһимә Гануна ҝөрә верилмәмишди (15—18)

    • Ибраһимин өвлады Мәсиһ (16)

  • Ганун вә онун мәгсәди (19—25)

  • Имана ҝөрә Аллаһын оғуллары (26—29)

    • Ибраһимин өвладлары, Мәсиһә мәхсус оланлар (29)

3  Еј дүшүнҹәсиз галатијалылар! Ким сизи јолдан чыхартды?+ Ахы сиз дирәјә мыхланмыш Иса Мәсиһи, санки, өз ҝөзләринизлә ҝөрмүшдүнүз!+  Сиздән бирҹә буну сорушмаг истәјирәм: сиз мүгәддәс руһу ганунун тәләбләрини иҹра етмәклә, јохса ешитдикләринизә иман етмәклә алдыныз?+  Јәни сиз бу дәрәҹәдә дүшүнҹәсизсиниз?! Јолунузу руһун ҝөстәрдији јолда башлајыб ҹисмани јолда битирирсиниз?+  Мәҝәр бу гәдәр әзијјәти бош јерә чәкмисиниз? Ола билмәз, инанмырам.  Сизи мүгәддәс руһла тәмин едән вә аранызда гүдрәтли ишләр ҝөрән+ буну ганунун тәләбләрини иҹра етдијинизә ҝөрә, јохса ешитдикләринизә иман етдијинизә ҝөрә едир?  Неҹә ки Ибраһим дә «Јеһоваја иман ҝәтирди вә буна ҝөрә салеһ сајылды».+  Сиз јахшы билирсиниз ки, иман едәнләр Ибраһимин оғулларыдыр.+  Мүгәддәс Јазылар Аллаһын башга халглардан оланлары иман васитәсилә салеһ сајаҹағыны габагҹадан ҝөрәрәк Ибраһимә бу мүждәни әввәлҹәдән бәјан етмишди: «Бүтүн халглар сәнин васитәнлә мүбарәк олаҹаг».+  Буна ҝөрә иман едәнләр дә иманы олан Ибраһим кими, мүбарәк гылынырлар.+ 10  Ганунун тәләбләрини иҹра етдикләринә ҝүвәнәнләрин һамысы ләнәтлидир, чүнки јазылыб: «Ганун тумарында јазылан бүтүн сөзләрә даима риајәт етмәјәнә ләнәт олсун».+ 11  Бундан әлавә, Аллаһын гаршысында һеч кәсин ганун васитәсилә салеһ сајылмајаҹағы ајдындыр,+ чүнки «салеһ иманы сајәсиндә јашајаҹаг».+ 12  Ганун имана әсасланмыр, орада јазылыб: «Онлара риајәт едән онларын сајәсиндә јашајаҹаг».+ 13  Мәсиһ бизи сатын алыб+ Ганунун ләнәтиндән азад етди.+ О өзү бизим әвәзимизә ләнәтли олду, чүнки јазылыб: «Дирәкдән асылан адам ләнәтә дүчар олуб».+ 14  Бүтүн бунлар она ҝөрәдир ки, Ибраһимә вәд едилән немәтләр Мәсиһ Иса+ васитәсилә халглара чатсын вә биз иманымыз васитәсилә вәд едилмиш руһу+ ала биләк. 15  Гардашлар, сизә бир мисал чәким: һәтта инсан тәрәфиндән гүввәјә минән әһди һеч кәс ләғв етмир вә ја она әлавәләр едилмир. 16  Вәдләр Ибраһимә вә онун өвладына* верилди.+ Мүгәддәс Јазыларда чохларындан сөһбәт ҝедирмиш кими «өвладларына» дејилмир. Мүгәддәс Јазылар тәк бир кәси нәзәрдә тутараг, «өвладына» дејир. Бу да Мәсиһдир.+ 17  Буну да дејим ки, габагҹадан Аллаһ тәрәфиндән бағланан әһди дөрд јүз отуз ил сонра+ верилмиш Ганун гүввәдән салыб вәди ләғв етмир. 18  Чүнки мирас Гануна ҝөрә верилирсә, бу артыг вәдә ҝөрә дејил, һалбуки Аллаһ мирасы Ибраһимә вәдә ҝөрә бәхш етмишди.+ 19  Бәс онда Ганун нә үчүндүр? Ганун вәди алмыш өвлад ҝәләнә кими+ ҝүнаһлары ашкар етмәк+ үчүн әлавә едилди. О, мәләкләр васитәсилә+, васитәчинин әли илә+ назил едилди. 20  Амма биртәрәфли әһддә васитәчи олмур, бу әһддә јеҝанә тәрәф Аллаһдыр. 21  Белә чыхыр ки, Ганун Аллаһын вәдләринә зиддир? Әсла јох! Чүнки һәјат бәхш етмәјә гадир олан бир ганун верилсәјди, онда салеһлијә ганун васитәсилә јетишмәк оларды. 22  Анҹаг Мүгәддәс Јазылар һамыны ҝүнаһын дустағы едиб ки, Иса Мәсиһә иман едәнләр бу имандан доған вәди ала билсинләр. 23  Лакин иман ҝәлмәздән әввәл биз ганунун нәзарәти алтында идик, онун дустағы идик вә зүһур едәҹәк иманын интизарыны чәкирдик.+ 24  Беләликлә, биз иман сајәсиндә салеһ сајылаг+ дејә, Ганун бизи Мәсиһә+ апаран тәрбијәчи олду. 25  Анҹаг инди, иман ҝәләндән сонра+ биз даһа тәрбијәчинин табелијиндә дејилик.+ 26  Сиз һамыныз Мәсиһ Исаја иман+ етдијиниз үчүн Аллаһын оғулларысыныз.+ 27  Мәсиһлә вәһдәтдә олмаг үчүн вәфтиз* едилән сизләр Мәсиһин шәхсијјәтинә бүрүнмүсүнүз.+ 28  Артыг һамыныз Мәсиһ Исанын давамчылары кими бир олдуғунуз үчүн+ аранызда нә јәһуди+, нә јунан, нә гул, нә азад+, нә киши, нә дә гадын+ вар. 29  Әҝәр Мәсиһә мәхсуссунузса, онда, һәгигәтән, Ибраһимин өвладысыныз+ вә вәдә ҝөрә+ вариссиниз+.

Һашијәләр

Һәрфән: тохумуна. Јунан мәтниндәки сөз тәк һалда ишләнсә дә, топлу исим кими дә ишләнә биләр. Јр 3:15 ајәсинә бах.