Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Галатијалылара 2:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Јерусәлимдәки һәвариләрлә ҝөрүшүр (1—10)

  • Булус Бутруса (Кифаја) ирад тутур (11—14)

  • Инсан јалныз иман сајәсиндә салеһ сајылыр (15—21)

2  Бундан он дөрд ил сонра мән Титусу да өзүмлә ҝөтүрүб,+ Барнәба+ илә бирликдә јенидән Јерусәлимә ҝетдим.  Мән вәһј алдығыма ҝөрә ора ҝетмишдим. О вахта гәдәр вә һәмин вахт етдијим хидмәтин* әбәс олмадығына әмин олмаг үчүн диҝәр халглар арасында тәблиғ етдијим мүждәни тәкликдә һөрмәтли гардашлара данышдым.  Бунунла белә, јанымда олан Титусу+, јунан ола-ола, һеч ким сүннәт олунмаға мәҹбур етмәди.+  О мәсәлә бизи тамамилә көләлијә салмаг үчүн+ хәлвәтҹә арамыза ҝирмиш,+ Мәсиһ Иса сајәсиндә саһиб олдуғумуз азадлыға хәләл јетирмәк үчүн+ ҹасус кими јығынҹаға сохулмуш о јаланчы гардашларын уҹбатындан баш галдырмышды.  Сиз мүждәнин һәгигәтиндән ајрылмајасыныз дејә, биз онлара тәслим олмадыг, бир ан белә, бојун әјмәдик.+  Бөјүк адам сајыланлара+ ҝәлдикдә исә (онларын кечмишдә ким олмасы мәним үчүн фәрг етмир, чүнки Аллаһ инсанлар арасында фәрг гојмур) һөрмәт саһиби олан бу адамлар мәнә тәзә бир шеј сөјләмәдиләр.  Әксинә, Бутруса сүннәт едилмишләрә тәблиғ етмәк иши тапшырылдығы кими, мәнә дә сүннәт едилмәмишләрә мүждәни чатдырмаг ишинин һәвалә едилдијини ҝөрәндә+  (ахы Бутруса сүннәт едилмишләрә һәварилик етмәк үчүн лазыми гүввәни верән мәнә дә диҝәр халглара һәварилик етмәк үчүн гүввә вермишдир),+  мәнә лүтф ҝөстәрилдијини+ анлајанда јығынҹағын сүтунлары һесаб олунан Јагуб+, Кифа вә Јәһја разылыг әламәти олараг сағ әлләрини мәнә вә Барнәбаја+ узатдылар ки, биз диҝәр халгларын, онлар исә сүннәт едилмишләрин јанына ҝетсинләр. 10  Бизә бирҹә буну дедиләр ки, касыб гардашлары унутмајаг. Мән бу иши дә ҹанла-башла јеринә јетирмәјә чалышмышам.+ 11  Амма Кифа+ Антакјаја+ ҝәләндә мән онун тәгсирини үзүнә дедим, чүнки о, ачыг-ашкар сәһв едирди. 12  Белә ки, Јагубун+ јанындан бәзи адамлар ҝәләнә гәдәр Кифа гејри-јәһудиләрлә чөрәк јејирди,+ лакин онлар ҝәләндә о, сүннәт тәрәфдарларындан горхараг гејри-јәһудиләрдән узаг ҝәзмәјә башлады.+ 13  О бири јәһудиләр дә бу ҹүр ријакарлыг етдиләр, һәтта Барнәбаны да бу ријакарлыға гошдулар. 14  Мән онларын мүждә һәгигәтинә ујғун һәрәкәт етмәдијини ҝөрәндә+ һамынын гаршысында Кифаја дедим: «Неҹә олур ки, сән јәһуди ола-ола јәһуди кими јох, башга халглар кими јашајырсан, диҝәр халгларын адамларыны исә јәһуди адәтләри үзрә јашамаға вадар едирсән?»+ 15  Биз анаданҝәлмә јәһудијик, гејри-јәһудиләрдән олан ҝүнаһ саһибләри дејилик. 16  Биз билирик ки, инсан ганунун тәләбләрини иҹра етмәклә јох, јалныз Мәсиһ Исаја+ олан иман сајәсиндә+ салеһ сајылыр. Бу сәбәбдән биз Мәсиһ Исаја иман етдик ки, Мәсиһә олан имана ҝөрә салеһ сајылаг, ганунун иҹрасына ҝөрә јох. Чүнки һеч бир инсан ганунун тәләбләрини иҹра етмәклә салеһ сајылмајаҹаг.+ 17  Әҝәр Мәсиһ васитәсилә салеһ сајылмаға ҹан атаркән биз дә ҝүнаһкар сајылырыгса, белә чыхыр ки, Мәсиһ ҝүнаһын хидмәтчисидир? Әсла! 18  Әҝәр мән вахтилә дағытдығымы јенидән тикирәмсә, гануну поздуғуму ҝөстәрирәм. 19  Лакин мән ганунун васитәсилә ганун үчүн өлдүм+ ки, Аллаһ үчүн јашаја билим. 20  Мән Мәсиһлә бир јердә дирәјә мыхланмышам.+ Артыг јашајан мән дејиләм,+ мәндә јашајан Мәсиһдир. Доғрудан да, инди мән бу бәдәндә јашадығым һәјаты мәни севән вә ҹаныны уғрумда фәда едән+ Аллаһын Оғлуна иманла јашајырам.+ 21  Мән Аллаһын лүтфүндән+ имтина етмирәм, чүнки әҝәр салеһлијә ганун васитәсилә јетишмәк олурса, демәли, Мәсиһ әбәс јерә өлүб.+

Һашијәләр

Һәрфән: о вахта гәдәр вә һәмин вахт гачмағымын.