Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Вәһј 2:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ефесә (1—7), Смирнаја (8—11), Пергама (12-17), Тиатираја мүраҹиәт (18—29)

2  Ефесдәки+ јығынҹағын мәләјинә+ јаз: “Сағ әлиндә једди улдуз тутан, једди гызыл чырагданын арасында ҝәзән+ белә дејир:  “Сәнин ишләриндән, зәһмәтиндән, дөзүмүндән хәбәрдарам. Билирәм ки, сән пис адамлара дөзмүрсән вә һәвари* олмадыглары һалда, өзләрини һәвари адландыранлары сынагдан кечириб онларын јаланчы олдугларыны үзә чыхармысан.+  Сән дөзүмлүсән, адым уғрунда+ чох ҹәфа чәксән дә, тагәтдән дүшмәмисән.+  Анҹаг сәнә ирадым вар: әввәлки мәһәббәтин сојујуб.  Буна ҝөрә дә бу һала дүшмәздән әввәлки вәзијјәтини јадына салыб төвбә ет+ вә әввәлки ишләрини ҝөр. Әҝәр төвбә етмәсән, онда ҝәлиб чырагданыны+ јериндән ҝөтүрәҹәјәм.  Анҹаг бир ишин јахшыдыр ки, сән дә мәним кими, Никола+ тәригәтинин әмәлләринә нифрәт едирсән.  Гулағы олан гој руһун јығынҹаглара нә дедијини ешитсин:+ мән галиб ҝәләнә+ Аллаһын ҹәннәтиндәки һәјат ағаҹынын мејвәләриндән јемәјә изин верәҹәјәм”.+  Смирнадакы јығынҹағын мәләјинә јаз: “Өлмүш вә сонра һәјата гајытмыш+ Биринҹи вә Ахырынҹы+ белә дејир:  “Сәнин әзаб-әзијјәтиндән вә јохсуллуғундан аҝаһам (һәрчәнд сән варлысан),+ һәмчинин өзләрини јәһуди адландырыб, әслиндә Шејтанын синагогу оланларын күфрүндән дә хәбәрдарам.+ 10  Гаршыдан ҝәлән бәлалардан горхма.+ Иблис сизләрдән бәзиләрини зиндана атаҹаг ки, сиз там сынанасыныз. Он ҝүн әрзиндә бәлалара дүчар олаҹагсыныз. Өлүм баһасына олса да, садиг гал вә мән сәнә һәјат таҹыны верәҹәјәм.+ 11  Гулағы олан гој руһун јығынҹаглара нә дедијини ешитсин:+ галиб ҝәләнә+ икинҹи өлүм хәләл јетирмәјәҹәк”.+ 12  Пергамдакы јығынҹағын мәләјинә јаз: “Узун, икиағызлы ити гылынҹын+ саһиби белә дејир: 13  “Билирәм ки, сән Шејтанын тахты олан јердә јашајырсан. Буна бахмајараг, сән мәним адыма+ садигсән.+ Һәтта шәһәриниздә, Шејтанын јашадығы јердә өлдүрүлмүш+ садиг шаһидим+ Антипанын вахтында белә, мәнә инандығыны данмадын. 14  Бунунла белә, сәнә ирадым вар: сәндә Бәләмин тәлимләри далынҹа ҝедәнләр вар. Бәләм+ Исраил оғулларыны ҝүнаһа сүрүкләмәк үчүн Балагы+ өјрәдиб, онлары бүтләрә ҝәтирилмиш гурбанлары јемәјә вә әхлагсызлыға сөвг етдирмишди.+ 15  Сәндә һәмчинин Никола тәригәтинин+ тәлимләри далынҹа ҝедәнләр дә вар. 16  Буна ҝөрә дә төвбә ет. Әкс тәгдирдә, мән тезликлә јанына ҝәлиб онларла ағзымдан чыхан узун гылынҹла вурушаҹағам.+ 17  Гулағы олан гој руһун јығынҹаглара нә дедијини ешитсин:+ галиб ҝәләнә+ ҝизлиндә олан манна+ вә ағ даш верәҹәјәм. Бу дашын үзәриндә јени бир ад олаҹаг. Бу ады ону аландан башга һеч кәс билмир”. 18  Тиатирадакы+ јығынҹағын мәләјинә јаз: “Ҝөзләри аловтәк јанан+ вә ајаглары халис мисә бәнзәјән Аллаһын Оғлу+ белә дејир: 19  “Мән сәнин ишләриндән, мәһәббәтиндән, иманындан, хидмәтиндән вә дөзүмүндән хәбәрдарам. Билирәм ки, сәнин ахырынҹы ишләрин әввәлкиләрдән даһа чохдур. 20  Бунунла белә, сәнә ирадым вар: сән өзүнү пејғәмбәр адландыран о гадынын, Изәбилин+ ишләринә ҝөз јумурсан. О, мәним гулларымы өјрәдиб јолдан чыхарыр, онлары әхлагсызлыға+ вә бүтләрә ҝәтирилмиш гурбанлары јемәјә тәһрик едир. 21  Төвбә етмәси үчүн она вахт вердим, амма о төвбә едиб әхлагсызлығындан әл чәкмәк истәмир. 22  Ону азар јатағына салаҹағам. Онунла зина едәнләр онун әмәлләриндән әл чәкиб төвбә етмәсәләр, онларын да башына мүсибәт ачаҹағам. 23  Онун өвладларына азар вериб гыраҹағам. Беләҹә, бүтүн јығынҹаглар биләҹәкләр ки, мән инсанын ән ҝизли фикирләрини* вә үрәјини тәдгиг едирәм. Һәр биринизә әмәлләринизә ҝөрә верәҹәјәм.+ 24  Тиатирада бу тәлимә баш гошмајан диҝәрләринизә, “Шејтанын дәрјасына”+ баш вурмајанлара исә дејирәм: бојнунуза әлавә јүк гојмурам. 25  Мән ҝәләнәҹән нәјиниз варса, бәрк сахлајын.+ 26  Атам мәнә һакимијјәт вердији кими, мән дә галиб ҝәләнә вә јолуму ахыра гәдәр давам етдирәнә халглар үзәриндә һакимијјәт верәҹәјәм.+ 27  О, халглара дәмир чомагла+ чобанлыг едәҹәк, онлар сахсы габ кими сыныб чилик-чилик олаҹаглар. 28  Һәм дә она дан улдузуну верәҹәјәм.+ 29  Гулағы олан гој руһун јығынҹаглара нә дедијини ешитсин”.

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јахуд ән дәрин дујғуларыны. Һәрфән: бөјрәкләрини.